”Å hä jär schweijttes å våra tjeurat……”

isbjörn

Om I ha’a vöre mötje för såoLa å värmen så ha’a I bått i nage medelhavslann…. Nö båo I i Norrbott’n å I håll å dåij. Hä var så varmt i gåromkwällst att I dellåmägen råka å mä na hår opa beijna mijn å tåo fram kortböksen – i maj! I lijd et så mötje, meijr än att I va’aL stresse hä gräse väx för fort å I greuv öte vöre I sko konna kLepp ‘e vä Pottjen omkreng mä. Seda sko I hi’inn städa opp jär nalta före eksamen – FLecka schLeut sexa å vell’d bjud opa lunsch å då I fråge ‘na om vä skull konna handel ‘n smörgåstå:rt för å spåra tijd’n som et fensch så dogg’d hä ju et. Hon kom vä ‘n meny som I ha revide:re ne dell na som I kan hante:r. Hä va’aL no bra vöresomhelst tråo I.

photo(176)

Pottjen, vana sen tråogen, hann et meijr än heijm så bö’örd ‘n å gnäll å ra’aL fastän ‘n feck ita gLass’n före meddagen. Då I ha’a böre in ‘n to ga’ang så leijte I åt gammelbadka:re hansch som ‘n ha’a då ‘n var ‘n bäijbis. Han väggre för å kä’änn opa vattne förscht å skull förbanschke mä et gå vä opa å schwaLk sä, men då rämne ne för mä å I löfte ne ‘n ra:Landes å i samma sekund som raLhåRsch’n den ro’oL vattne bö’örd ‘n å schå’ång å skra’att. Den ine leijke ‘n ‘n håLvtijm vä söstra hansch å vä a Barbie å seda djing vä in å åt korvsmörgå:sen dell middag å drack na yoghurt. KLåkka sex bad ‘n å få gå å lägg sä å nö jär ‘e töst jär, gud vare lo:v å tack….

Vöre I sko wo’ork femtan år dell…. Et bara hä, I ha fått schwa:r (tråo I) men I töck ändå att I ha fLeijr frågom än vo I ha’a före veckon jen bö’örd. Schwåll å schwammLe – ållomstansch.

Nö sko I sätte mä ine skugga å hoppes att moijje hå:L sä onda i nager tijmom dell. I nöges förbere:d mä mentalt för å städa onda i år å grejen opa ‘n dag.

Lev å må!

 

 

 

Annonser

Ilt ine åijra

photo(175)Schweijttes jä na? I hämte Pottjen strax före fem ida å han var schwårt bårte ‘n kombinaschåon å sand å schweijtt’n å bårte hä ‘n ha’a ite gLass’n. Han ha schLeute å sova opa förschkåoLa å då jär ‘n tråijtt då ‘n kåm däda. Han jär bLeijk å oransch å lijd no meijr än ander ine såoLa så han hann våra heijm i tjugo mineut före’n bö’örd å ra’aL hä ‘n et trevdes. Granna so’ott eut så vä djick in så döm et skull nöges in schöLwen. Seda sa’a I i förbigåend att ‘n nögese ställ sä ine duschn för hä ‘n var stjita å som han euLe ättåt så trådd I att I skull få gå eut opa brånn så granna et skull tråo att ‘n vart schLuje. Han ra’aLe meda I kLedd å ‘n, meda ‘n satt ope potta, meda I spåoLe å ‘n na stjit, meda I twette håre opå ‘n, meda I törke ‘n, meda I bår ‘n dell soffa, meda I tåo opå ‘n pyjamasböxen å meda I la’a ‘n ine sänga, meda I sa’a ”gu’nått” så samne ‘n – opa ti’i sekund!

sotargrejs

SchöLw så var I gåode stresse före I fåor opa jobbe för I nögese twärstäda jen heijm – konna jä förstå vöre stjitat hä jä:r om man nöges dammsug å nåpp ihåop för såotar’n sko hittjen? Dammsugarpossan vart då full. Hä jär då gjåort nö – FLecka feck fåra heijm bårte skåoLa å schLäpp in döm å seda var ‘e ne:r att I tappe stegan ine tjöksfönschtre då I skull bära dellbaks ‘n. I ha vöre nåo ond opa jobbe mett å velld et schväre na meijr.

rabarber

Sura:sa jen ovaför få represente:r vöre ond I ha vöre I omgangen opa jobbe. I schLeute ‘n kwart i eijtt å ho’oL om I nögese våra opa i  mö’öt som I et ha’a så mötje vä å djära, å hä nögese I förståss…..  Som I förståo då I fåor däda håLv fem så ro’oL et na som sades den mä alls. Mang saker hende ida som pLacere jobbdagen jen om eijn bårte döm sämber. Vo sko man djära?

Sko man få schLeut våra ond naijn ga’ang?

photo(172)Öppen man fönschtre na meijr så bLås pappra våre bårt, å så dåij man bårte hä såoLa stji:n rätt in. Hav man fönschtre stängt så dåij man hä de jär varmt. I moment tju-to nanting.

I ha eijn enda lekschåon om tijsdåggan. Eijn. Milla to å fi’ir satt I ine i kLassrum där ‘e var omkreng 45 gra’a varmt. Hä var ändå kållt om man jämför vä vöre vä håva ne ine arbetsrumme våre. I går så kom ‘n Erkki bårte Åbo opa besök nest ‘n kolle:g åt åss ine rumme,  å han nögese eut däda, för som ‘n sa’a så ha’a ‘n et na bjärkrijs vä sä. Vä schweijttes där vä sett.

I ha ho:le öte ‘n lellång ida – han jär sju ma:ne gåmmal å charme åll som såg ‘n. Mä å, å I töck et speciellt om ba:na. Närhelst I trä’äff småbana som I töck om å som våra sönn små, så hinn I tänk vöre råoLit hä skull våra å håva sä eijn dell. Pottjen jär ju to å i håRt. Då I kom heijm ida så insij I ju att åll bana naijn ga’ang va’aL to å i håRt å att I få ra’aL meijr än I få skra’att jen heijm, å att I åller nanschtin vell håva fLeijr ba:nom, om I et få adopte:r eijtt gåmmalt nåo så I schLäpp våra irrite:re jämt.

photo(174)

Hä var et bara stressat ida då vä kom heijm kLåkka kwart över fäm – FLecka ha’add vöre heijm seda trij men et gjåort anne än å må’åL nagLa ine ‘n färg som et jär bårte väLa jen. ‘n kwart i sex så nöges vä sätte å ine bi:Ln å stjuss a opa träningen i Schwensbyn. I ta’ack ‘n Gud att ‘n ha sitt dell att naijn ha oppfonne mikrovågsungen å att vä ha’a na kålpäro å korven ine ky:ln. Et sko jä nu tråo att hänna var na som Pottjen velld ita å i protest vänd ‘n tallrecken opp å ne. I hann et räcken dell to ensch: ”I ha nö et lågga mat’n åt dä – dö få et ita opp ‘n” kond döm håijr enda dell Bertnesse. I var ond, men hä löckese – ången åt opp sneutt.

Seda tacke ‘n för maten jöning å rö’ör na öte routern öte bredbande så hä schLeute å funge:r. I ha stoppe in å’åll schLadda trij ga’ang, tröckt opa hvor knapp sju el å’ått gang å et fått e å böre funge:r. Då I gav opp ätt ‘n hålvtijm – så bLinke a:se den dell å nö våra vä oppkopple. I va’aL geudat, men I veijt et vem I sku bö ra’aL åt.

photo(173)

I mårran jär ‘n noij dag, å då kansche I torsch frå’åg hä I vell veta så hemst.

Lev å må!

Morsda el torsda?

Ida ha ‘e vöre BLenda å nö veta vä vöre sommarn kåm nest åss. Gåode varm å såoLa vä naLta bLåst.

öronproppar                                Häijn sku bö ha vöre ine i paket åt mä ida…

Blenda förresten? I ha sitt ine almenacka att hä var måors dag, men et fankuLn ha I då märt å naijn stjillne frå ander dåggan. I töck om ånga mijn, men et vell I våra vä döm hvor sekund bårte dagen. Jär ‘e då dellråga opa ållt MEN dag så sku I ju bö få våra alle:n ‘n stand å et bö gå milla då döm gnäppas, fix mat’n åt döm, nåpp ihåop bakätt döm, twett kLeda, törk saften, ra’aL opp åt döm. I ha vöre opa dåLit  humör nasom frå hä I vankne delles neu då Pottjen vägger för å sova. mammaBäste hä var då I satt mä ne ine soffa vä i stort gLas å PepsiMax – kååååååL nanting ätt å ha vöre ine frysen i tag – å noijnumre å Ålltommat å Pottjen sprant bårte tjöke å knuffe dell mä så att hela dreckesgLashelvitte den fåor eut över mä å över soffa. Att man et sko skrå’åL över spilldmjöLka må våra, men hä var ne:r tåren. Et för mä, men I ra:Le opp åt han som ha’a förtjent ‘e.

spillning

I töck egentlijen att dagen jen djiv opphåov dell ‘n massa skuldtjänschLom å I vell et va’aL oppvakte (vä anne än töstnen – na som et ånga ha förstått) för I tä’änk opa döm som et håva kwar mammen sijn i lijve el håva naijn a’ann anledning att et konna fi’ijr dagen jen. Dessutom så tänk I opa döm som ha vellt håva egna banom men et ha konna, el opa döm som ha förlåore i ba:n el to. I jär fostre ine skuLd’n. I kan et nju’ut under julhelga heller, då I veijt att så ma’ang et håva naijn att fi’ijr vä…..  Häijn jär kårsche mett – att vara så förbannat empatisk att I ha schwå:rt för å konna tjä’änn mä så gLa som I vell våra naijn ga’ang.

Nö sko I sätte mä å arbeijt ‘n stand. I sko opp brått a mörrnom.

Lev å må!

Schweitt’n å paLt’n

photo(171)

Hä ha vöre ‘n Urban ida å då hä ha vöre varmt så ini bomben så va’aL försommarn varm han å, säg döm som förstå sä. Velle jä veta vöre I veijt att ‘e ha vöre varmt? I ha nämLigen hjöRt dell å må’åL ida – utomhu:s ine såoLa. I ha måLe to kwadrat to värv, å no sko jä tråo att I hann va’aL såoLbränd fastän I ha’a ‘n langärmekreup å langböxen opå mä. Prospekte att nöges må’åL i heus va’aL så herregu mötje råoLigare då man jär ma’ang som hjöLpes åt å I hoppes att döm hann fä’äL ätt FLecka å jeg fåor däda. Vä ha’a fåotbåll å ine kalendern. FLecka hoLes et skull sta’art naijn måLerijfirm, men I töck att hä jär lagomt hjärndött då man bara bö må’åL rätt opp å ne. Staketa däremot – hä vägger I.

Vä hann å få åss i måL å palt, som nögese ha vöre bLand bästsort’n I ha småka naijn ga’ang. No jär ‘e väL märkLit att kwinna som  ha’a kåoke palt’n jär bårte Boijn? I lö’öft opa mössa å bo’ock.

Jen heijm vart ‘e et så mötje gjårt ida, vä honn vä å djära mat å Pottjen åt bananen å äppel å ”banijj-bipp” å var löckLi där ‘n satt. Då fa’ar’n hansch kom bårte jobbe så böggd vä ‘n noij bråo åt förråde som fennsch opa gå:L’n våre. Ha man et nåo mötje jära så tag man sä meijr å jära. (Märk jä att I använd termen ”vä” då I egentlijen et räcken vä mä schöLw, precijs som ”vä” tapesche:r jen heijm, men då hä bara jär jeg som ha iLt ine arma?) Då hoL opå som mest så foll tråva ve:n våre så hä nöges I jära a mörrnom då I stijg opp. Passande opa Måors Dag om et anne..

 

I lä’ängt delles åt måndagen å åt veckon som kåm.

Lev å må!

Schwåll å kasseler

häst

Vissa dåggom så va’aL I så leijss att I kan spoij. I ha’a ‘n bra dag å så hende na så I feck iLt ini mä. Jeg kåm å hävd dell den dagen I dåij att I ha rätt, men no sko I änder eutfalle bårte hän för I stå et å fåll vä de. InfLaschåon? Jomenvisst – å man kan handle:d hästa dell vattne, men man kan et lä’är döm å dre’eck. I va’aL så leijss. I schwo:L å änder mä – hä jär jettest.

dill

A Karin som I jobb lave gåv åss i tips opa ‘n jett maträtt som et låt så heuvva gåo, men I tänkt att I skull pråov ‘n före I döm eut ‘n. Hon sa’a att man skull stjära ‘n bijt å kasseler ine stjiven, steijk opp döm jett ine nalta smör (I minsch et om hon sa’a häijn, men så gjåoL I), seda skull hän putter in e ‘n groijt lave hacke dilln å matlagningsgrädd’n meda man kåoke opp vo än man velld ita ötvä: – inge sålt å inge peppar. I kåoke hwitfiberpasta å serve:re ne å åll åt å töck ‘e var gott. I nöges sä’äj att den skepsis I ha’a före vä bö’örd å ita, för dilla vä kasseler låt ju et som naijn kombinaschåon som vinn nage gastronomiprijs, han förschwann vä förschttogga. Herre min je så gott hä var.

I ha’a tänkt å berätt vöre jeg å a Eva holl å skratt ihel åss igår, men I spåra hä delles seda då I jär minder irrite:re över dagen jen.

Lev å må!

 

 

Veta jä vo ”mariposa” betoijd?

schmetterling

I var så nåijd då I fåor bårte jobbe så hä konna jä åller tråo. I feck fä’äLe na som skull ha töije meijr tijd än vo I vell tänk opa (i stort tack åt ‘n Boman för hä), seda hann I våra social å så hann I vä å kopije:r grejen å å’årn va samtaLa å ja, ÅLLT.  (I feck fjärilskoda fLeijr ga’ang å….)

Delles I sätt mä ine bil’n då I kom iho:g att FLecka ha’a match I Schwänschbyn å hä var men tur att håva fijka vä mä. I ha’a honne å’årn att naijn a’ann skull stå å sälle stjit’n för I var twungen heijm vä Pottjen. I hav ‘n frys full å kaken å töcke, men I stjär döm gåode små, för att främman et sko ita ihel sä å så att döm sko rä’äck länger….. ProbLeme jär att då man sä:L för i fotbållslag så sko kaken våra sto’or så döm våra värd ti’i kråon. Et fa’an ha’a I kömme iho:g å båka na i gårkwällst.

Då vä ha’a ite middagen (fijle å grillerebenschpjälla) så båka I schokLabållen bårte 300 gram å smör, meda Pottjen ra:Le hä ‘n et feck hjöLp dell. Et hann döm steRn före döm skull iväg opa Bäckvall’n. I stjicke vä ‘n burk å tjöpespepparka:ken å. I schLäppt bara å FLecka vä possan den å seda fåor I däda, fort som faruL’n.

I jär mest åoråoLi att shokLabållen mijn et var na bra – om lage ersch FLecka vo’onn ell et broij mä et leka mötje.

Lev å må!