Bes ua

majbrasaKårte jen få represente:r vöre ne:r ‘n majbraso I sko våra. I work et broij mä å hitt opp na – Pottjen få gå å lägg sä som vanlit å seda kan jeg å FLecka ladd inför matcha i mårran. Nö böre inLägge.

Om I förträng att Pottjen vankne strax före sex då vä kont ha söve dell å’ått, så ha dagen jen vöre riktit bra. Vä schLapp stre’ess så förbanschkat för haijn nögese et våra opa dagis förränsch kLåkka ti’i å I skull besikt biL’n kLåkka ti’i över elva.

I hann in åt stan å där var automata öte parkeingen schLarva så I feck stå gratis. I träffe Bogrensch Anna ötaför ‘n kLe-affär å hon var snöggare än nanschtin föreut. I handLe nalta åt FLecka där å öte grannaffär’n, snabb nanting å seda hann I opa ‘n affär opa backen där I åller ha handLe ötan å håva naij ba:n vä mä. Den i’inn träffe I a Kajsa å hon jär ‘n männisch som I töck om. Jett å tåLa vä å så jär a djift vä’n ka:r som I å töck om. Då I trä’äff ‘n så förfLöttes I dellbaks i tijd’n krengom nittanhundraåttefem – en tijd då hä man töckt var kompLicere et var ‘e ötan man ha’a ‘e gåode bra fast man et visst om ‘e.

photo(157)

Jamen, vöre djick ‘e nö vä biLn? I var gåode säker att I skull få komma åt så I var et så förväntanschfull. I ståo bara å refLekte:re vöre att fåra nest bilpråovningen mest jär som å fåra nest tandLäkar’n. Man veijt att hä kåm å ko’ost, men man vell bara veta vöre mötje. Handbroms’n ta et då man stå ine infarta våre, startmotorn jär på väg å djiva opp, pLåt’n under biln som sett vä to kattstroijparom, eijn bårte lampen vell opa bLi’ink då’n et sko:L, ‘n la’amp ine konsåll’n ha sLankne. Djiss vöre löckLi I vart då pottjen sa’a att hä var bara å tjö’ör i år dell. Bes ua. Va’aL ‘e na bätter?

photo(158)

Seda hann I in å jo’obb, men et före I drack kaffe lä’äng, lä’äng, lä’äng. I ha trevLit fåLk omkreng mä om dåggan – majoritet’n töck I om. I feck å håijr vöre a Bergströms Anna ha lagt dell sä vä schvordåomen. I ha åller hort a schwäre som om a ha vöre ‘n pirat el ‘n regelrätt börschtbindar. I broij mä et vöre foLke schwä:r, men hä jär så åovanLit å håijr a anne än mildråijste.

Anna B

Hä vart ‘n stöLe bLick el to ida å.

Lev å må!

Annonser

Agent nåll ni’ij eijtt eijtt – vä rätt å rä’ätt

photo(156)

Bå’å spanskkLassa mijn skreijv i töckeden nationellt pråov ida – å I ha löckese vä konschtstöcke å rätt ållihåopen nö i kwe:L. ‘n seger om I nanschtin ha sitt eijn. I holl å sammen mitt ini ‘e, men naLta Pepsi Max å ‘n rijskako å I feck naLta meijr energi så I kond fä’äL. Å jeg som årne vä chefen men att I skull få våra heijm å rä’ätt i mårran då I et ha na lekschåonom. I far väl in ‘n schwäng å lat sij mä.

Ätt ‘n stressada:g då I ha vöre förseijne ‘n kwart hela dagen så tjänsch ‘e gåode skönt å få schLeut opa topp för eijn gangs skull.  Nö tråo I att I sko heva mä i säng.

Lev å må!

Vorsch fankuL’n legg Kvikkjokk?

Siste bårte våorteckna såg I ida. Pottjen skull opp ‘n kwart i sju – ‘n kwart delles sju ‘n söndasmårrga å hä var ju tur för då I satt jen å var ond opå ‘n så hoppe ‘n sädesärL opa balkångräcke mett. Vacker var ‘n nanting.

sädesärla

I jär så tacksam i kwe:L att bå’å partom acceptere medlarbude så kommunalara dråo dellbaks varschLa sijn. Vä våor överensch att et stjick na mat vä ången dell förschkåoLa, men ingen skull ha have na tijd att fåra å hämt ‘n. Sista bude jen heijm var ju att ‘n skull få föLe vä opa jobbe mett meda I öppne för eleva mijn å seda skull I fåra opa Storfors vä ‘n. Hä ha’a vorte beschwällit, å reijnt egoistiskt tänkt så jär I nåijd att I kan stjick ‘n ope dagis a mörrnom.

Att hä vart beschwällit att bil’n men var schLarwa märtes å ida, för mekanikern men föreschLåo opa reijnt allvar att I skull besikt bil’n som ‘n var å tåga 30 dåga dell. Han töckt att I skull säg åt besiktningsman att anledningen att I et ha skifte däcka jär att I sko opp åt Kvikkjokk över  valborsch.  Då I påpeijke att sannolikheijta att besiktningsman skull schwåra att han ha husvangne sett den o’opp var gåode stor å att I et ensch veijt vorschnagerscht ställe den jä:r,  så schwåor ‘n dell, tåo opå sä tråija å djick eut. photo(154)

Hä djick et å skruv fast pLåt’n den, så I få säkert komma dellbaks dell Åijboijn ‘n ga’ang dell, men mekaninkern tåo ‘n kattstroijpar å fäst fast stjit’n den. Då ‘n var fäLa, fråge I nalta försoijnt om ändå et vä skull skift däcka då bil’n likaså ståo opa dåomkrafta….. I sa’a ”vä” å I feck bära öte däcka. Stjita vart I, men vo djär man et?  photo(155)

Nö sko I rätt nagar oppsatsom å seda sko I sova ‘n stand.

Lev å må!

I ha’a fel

rakarör

Så, I nögese berätt för ‘n att na skramLe ine bil’n å I ha’a ju et riktit bestämt vöre I skull lägg opp beschede. I sko besikt opa tisda så hä jär et mötje tijd för å låga dell hä som jär schLarvat. I kLedd opå Pottjen å tåo vä mä ‘n ine bil’n å så nämd I naLta töst att I töckt att na et var i årning å om bilparksanschwarimännischa å ho’oL na….. I tänkt att om I ha Pottjen vä mä så va’aL schwärandet gåode minimalt. I avgassystem ko’ost väl nagen tus’nlapp antag I.

Jåda, no ho’oLes i missljud. Hä var et avgassysteme som I trådd, ötan skyddspLå:t’n som sett krengom katalysatorn å tanken (tråo I att ‘n sa’a – I  ho:L andan då ‘n ha’a liste eut vo som var fel) ha’a veke sä. Han töckt att hä bara skull våra å tjör opp ase opa ‘n lyft å vijk dellbaks ‘n å sätte dijt nager noija skruvom. Hä var väl för väL? Hä vart ju naLta beschwällit å hinn å’årn ållt innan tisdagen å I kan et tjö’ör bil’n åte ‘n va’aL låga, men I få årganise:r mä å leij in föräldren dell å stjuss å hä’ämt FLecka i mårran.

seger

‘n heijL vinter ha Pottjen skråLe då ‘n ha vöre eut opa baksijda där ‘n Erik ha skotte ihåop ‘n stor snöhög. Ången ha et kLåra å å kLätter opp schöLw ötan söstra hansch el jeg ha fått hjöLp ‘n å vöre råoLit ha ‘e vöre för åss? Ida då I schLäppt eut ‘n schöLw å I sta:ne i’inn för att I skull ”städa opp naLta” så ho’oL i naijn som ra:Le ”mamma, mamma, mamma” jöning fönschtre. I gatt ju opp å lämnen Kurir’n å kaffekoppen men å där sett ‘n. Strålandes löckLi högst opp ine backen. Ångskräll, I önschk dä i lijv fullt vä tjänschLa att konna kLa:r å hä: som ve’erk åomåijlit. Dji:v åller opp, men gå ‘e et så bö dö ändå et stjämmes för å be om hjöLpa. Hä jär ingen skam ine hä heller.

Leijra, solidaritet å ‘n fjäril

matsäck

(‘n fjäril passere mä å ida. Hä jär våorn ine lufta å hä jär et mötje tijd kwar.) Schhhhh.

I ha nasom schLeute å hurves bårte informaschåon I feck tidigare ida, å I ha’a tänkt å gå å lägg mä brådare ikwe:L, men no sko jä tråo att na hende.photo(152)

FLecka skull ju komma å träff mä opa stan å så skull vä handel na grejom åt a, men I vart länger opa jobbe än vo I ha’a tänkt så hon nögese promenär dell Backa. Då insij I ju att I ha’a gLöijmt å att a skull ju sova nest’n kompis som båo i Selsborg. Ätt vä ha’a gjåort bårt å’åll ärenda så fåor vä å åt middagen opa pizzerija bake hamburgerrestaurangen et langt bårte busstaschåon å där vare fåLkat nanting.  Vä våor gåode seijn då vä fåor bårte stan. I lämne å FLecka å sorre naLta å då I skull däda så backe I bak bil’n å så tjänn I vöre ‘n som schånk ne vä front’n å I sett fast. Hä tåo et meijr än ti’i sekund hä I ståo still. I pråove eijn gang å gung åtabak å eijn gang å gung frammåt, men I satt fast. I fann nagar bredom som I pråove vä, men hä var et lönt. Hä var tur att fa’ar’n ine heuse var på väg bårte LeuL å att bil’n hansch jär eutruste vä ‘n vinsch. Han vinsche opp mä ätt I ha’a honne dre’eck to kaffekopp så I jär gåode pigg än.

I tordes et sä’äg jen heijm att hä låt som om avgassysteme ha schLäppt. Han som ha anschware för bilparksdrift’n kåm å va’aL geudat för bil’n sko ju besiktes åt tisdagen. I jär eut I gåod tijd – I få tjörförbud opa ase åt onschdagen. NåtthäLg å så nöges ‘n opp åt måndagen å låga bil’n men….. I veijt et vöre I sko medde:L ‘e, I kansche stjick ‘n i töckenden sms. El så lämmen i ‘n lapp opa båoLe a mörrnom.

masse

Vä fi’ing i brev bårte ‘n Järnelöv ida där ‘n skreijv om att vä som håva ba:na ine förschkåoLa å skåoLa nöges stjick vä ‘n nest’jäL åt ånga åt måndagen. I jär så solidarisk vä döm som eventuellt sko streijk så att I kåm no å hå’åL bana  mijn heijm å anmäL kommun åt SkåoLinspekschåon för hä döm breut lagen. Kwinnen ine bespisningen kräva et överlö:nen, men I töck att kommunal, återigen, mi’iss då döm et ställ fLeijr ställa vä varschLa. Vo:för et schLeut låga mat’n åt gambLen opa servishu:sa? Meijr effekt där. Kommunal nöges lär sä bårte Transport som bara behövd streijk i förtefäm mineut före arbetsdjivara gåov sä. Hä jär dags å schLeut å schwåll då hä djäll kwinnojobba.

Lev å må!

Finnsch ‘e naijn sneckar?

farstubro”Hen har ingen farstu”. Fennsch ‘e naijn måotschwarigheijt opa måle våre? Veta jä vo I meijn? Jä tjänn säkert naijn krengom jä som seg precijs vo som kåm ine skåll’n vädesamma ötan å tä’änk sä för om e pass el et. I bLand få I hurves å ander få säkert hurves åt mä å men I tråo et att hä jär lika åfta eftersom I jär, enlit a Doris, gåode pryd å mä.  I jär egentlijen et så pryd, men I töck att ‘n deijl sakren bö et å:handles opa åopassande ställom å då man lämmen eut sä schöLw så va’aL ‘e et råoLit för mä som nöges håijr opå de.FLeijr ga’ang dellåmägen.  För hä gå åller att åohåijr. Veijt I na om dä så jär I förbanne vä i mi’inn som jär att I, likt ‘n elefant, minnsch ållt som jär åobehagLit å veta om naijn a’ann. Tandläkartijden, å töcke waller, gLöijm I vä eijn ga’ang. I sett jen ‘n lang stand ättåt å tänk opa Euskefeurat å textrada dömesch ”Jag skiter i det sexuella” – I jär nö hä.

I sett ine i klassrum å jär pråovvakt åt nager stottja som skrijv i töckeden nationellt pråov i schwenschka. I sett jen å sij auktoritär eut fastän I skrijv inLägge jen. Döm håva sex tijm opå sä å jära pråove å I kan djiva mä den opå att naijn bårtå döm kåm å sette hela tijd’n. Jeg som få schLeut då döm håva fäLe. I hå:L tumma. I sko träff FLecka i stan ättåt så vä kan handel nager fåotbållsgrejom åt a å seda sko vä heijm å djära helga.

I nöges städa opp den heijm å twett nager maschinom. I legg åobönhörlit ätt vä hushållsarbeijte, däcka sko stjiftes, bil’n sko bö twettes (han sko besiktes åt tisdagen å I tråo att döm va’aL minder ha’aL vä mä om bi:Ln jär reijn), å I hav ‘n hög vä fämte grejom som I nöges hinn rätt åte måndagen då I få fämte grejom dell å rätt. Hä jär tur att I ha vöre mötje tijd som helst. Om I ha’a spela opa lotto å vann mä ‘n miljåon el to, trij, fijr så skull I leij bårt mang bårte grejen I et töck om å djära. I jär för snåL neu å för åobroijdd vöre hä sij eut krengom goLve å opa diskbänken. Ta naijn i’ill opp så få döm ställ sä å pLåkk ihåop åt mä. Än hav’e et hende.

Lev å må!

Jeg å Samson

Ida ha vöre ‘n bra da. I ha tjänt mä i årning, å åll håva titte opå mä vä bLijda ögom å I veijt vo:för.  I ha investe:re ine i noijtt hårspräj å jä sij ju schöLwen vo hä eutlova. I ha have ‘n stor sexi fLurk ida, å I ha gått som om I schwäva opa morna. Hä gå som et å förkLa:r ensch. I sko använd ‘e i mårran å. BSH

Förötom att håre ha sitt snöggt eut å ho:le fårmen sen så ha I no gått omkreng å tjänt mä irrite:re över kwinna den opa kommun som värde:r mä så lågt. Hä tjänsch som om I sko schLeut lägg ne så mötje tijd om kwellan å helgen för jobbe den. I veijt ju att hä et finsch så ma’ang bårtij åss, vo än döm säg. I kLa:r mä, I ha ‘n frys full vä tjötte, vä håva päron å moröttren å ve:n dell förbannels. I kLa:r mä.

tacoma

I feck mä ‘n fysiklekschåon opa lunschrast’n men å I nöges säg att om SkåoLverke skull heva in hä som jär råoLit vä ämne ine läropLana så skull fLeijr töck om ämne. Vöre vind kan få ‘n bråo över ‘n fLåod å fåll ne jär gåode intressant – hä jär samma princip som vä kaffekoppen I tåLa om igår.

Nö sko I fLåka eut ine soffa å sij naLta teve. I broij mä et ikwe:L om å arbeijt heijm – hä få våra. The buck (however small) stops here, som ‘n amerikanschk president sa’a.

Lev å må!