Hä årn (- itolåge) sä

die schlangeHej opå jä!

I förstå att hä ha vöre nager bårtå jä som et ha söve så mötje seda I berätte att diskmaski:n men ha’a gått sander,  men I kan lungen jä. Hä vijse sä att avloppsschLangen som vä reijndjård förra ganga et var reijn alls ötan hä ha’a riktigt tjitta åt den ine. Nö rann e et na vattn alls. I var tvungen å stopp ne schlanga ine paltgroijta men å kåok opp ‘n å seda stå vä ‘n tratt opa altan å leta kåksö:na renn jöning schlanga. I holl å spoij då I såg vo som fannsch den ine……

Före vä bö’örd vä hänna så re’engd I åt NELAB för å frå’åg om döm ha’a naijn noij heijm, men et faruL’n rengd döm dellbaks åt mä. Hä jär dåLi servis hä å, så nö fennsch e to företag i Pijt som I et handel nest na meijr. Et jär ‘e na heller, för man kan handel i LeuL å. I spåra firahundra kråon opa å stå å tjoijjes – hä jär et dålit hä.

I bjud å opa i våortecken för noijest så kom fLeijr bofinkom dell bjärka våre. Då I var lit’n så sa’a I att I ha’a sitt ‘n ”fLygande boshink” å hä va’aL I påmind om då å då.

imagesLev å må!

Annonser

Bilan å stjitatjällera

omkorning

I missberänkne tijd’n då I schLeute opa jobbe ida så I hamne mett ine bil-snigeln som sko heijm dell Pijt bårte LeuLstan. I va’aL heit då I tjö’ör bLand döm som I et riktigt förstå: vöre döm kan ha fått i tjörkårt. Vem faruL’n legg i omtjörningsfijL’n i 95 då bilan åt annar sijda tjör 94? ‘n omtjörning som tag fLeir mineut?  Gudihimmeln vo I var ond då I kom heijm.  Hä jär tur att I et hav lisensch opa i jivä:r för då ha’a gobben ine ni-föRten fått däcka bårtsmolle. Så fennsch ‘e ju dömjen: Döm som tjö’ör hundrati’i då hä jär dubbelfijle, men som tjänn att döm nöges broms ne  dell 85 då hä bara fennsch eitt tjörfält. Döm va’aL I å geudat opa.

Då I skol åt ”boijn” om mörrna så nöges man pass sä för å fåra ä’ätt ni’i, för då ha LeuLpanschonä:ra beschLeute att döm sko eut å fintjö:r, döm å langtra:dara jär torschdågan mijn naLta minder angenäm. Hä jär tur att Påsken kåm rättnö så I få schLäpp fäLes ötätt vägan så mötje.

diskmannen

Diskmaschi:n jär schLarva! I ha försökt vänt eut Han I båo lave för han ha lova att ‘n sko låga a:se den åt mä då ‘n ”är ledig”, men et faruL’n ha’a ‘n vöre ledi än. I kwe:L tåo gLa:sa schLeut ine skåpe så I nögese ställ mä å di’isk. Hä var lä’äng seda hä hende. Ha’a I bått lave naijn a’ann så ha’a I hatt ‘n noij maschi:n, men hä jär ju bra för penninghögen att ‘n jär dukti opa töcke.  Hä va’aL nager dåga dell utomlansch för penninga vä  et bö spende:r neu.

Om man lä:s artikeln jen ovadell så stå ‘e att karan va’aL löckLi bårte å di’isk. Jeg va’aL ‘e et. I va’aL torr om hendren å illspeckot. Värschte jär att I ha dubbeLt kwa:r opa bänken å djära.

Lev å må!

 

 

 

Men kör då din jä*el!

Hvor onschda så nöges I sette opa åoLika sortomsch konferanscha opa jobbe mett å I jär ond då I gå däda, för I håta då tijd’n men  et använsch dell na nöttit. Att ‘e et sko gå å hå:l sä dell eijtt ämmen ötan man nöges fåra ållomstanch. FåLke töck om å pråta om ållt hä som I et jär intresä:re å.

Då man båo lave ‘n trijåring däremot så fensch ‘e både pLats’n åt frustraschåon å åt storskratte. Han löft humö:re mett för de mesta – han jär mä geudat å, men I få skra’att åt ‘n ötemilla.

photo(188)

         Ången jen båo et i Ängelholm, men han jär gåode gullat ändå vä ”fjäknaj på näsan”

I går så sa’a I åt ‘n att vä skull fåra å häLs opa söstra hansch som båo nest föräLdren mijn opa Storfors, å kommentarn hansch vijs ju att hä jär eijtt å anne som fast’n ine skålln opå’å ‘n för han sa’a: ”Jaha, ska vi fara till morsan och farsan?” I kå’ål åller föräldren mijn för anne å hä ha’a ‘n snappe opp. I kond et håll mä för skratt.

Då vä skull schwäng eut opa E:fira bårte Råssveck så feck vä vä’änt bake ‘n gammelbijl vä stora backspeglom å man kond sij väL att hä var’n gammeltjälling som tjo’oL. Hon var lit’n å gullat å grå. Pottjen titte förrunt ståoLn men å se:g vä hög å reijn stä’äm: ”Men kör då din jävel!” Hä jär et schLugt vöre hämst hä jä:r, men I kan et hå:L mä för skratt. I seg åller åoLe den å hä jär et Han I båo lave heller, så I veijt et voda hä kåmm. Vä schwäre jen heijm, men et faruLn schwä:r vä åt gammeltanten som ta lä’äng opå sä då döm tjö’ör….

Hä vaL no na bra bårte haijn å få I hoppes. Präst jär väl et å tä’änk opa, men ‘n börschtbindar jär et dumt hä….

Lev å må!