I ha hatt ‘e urt ida

Tisdåggan hav I et så heljokansch brått ope jobbe – vä skull egentlijen träffes opa biblioteke för å håijr om nager noijböcker för ånga ope skåoLa, men veta jä – I sta:ne heijm å tåo ‘e lungt. Ell lungt å lungt. I stjusse Pottjen ope förschkåoLa å skull fåra in nalta brådare än I nögese för I skull ha före opp ope Las för å häls opå naijn som vart inlagd igår.

photo-8 (2)

Då I löft oij ången så sij I att I ha pungtering ine i bakdäck å hä var tur att kar’n et ha’a honne fåra opa jobbe sett. I fåor heijm vä tåomdäcke (hä vart I banne för), å I feck opålagt i sommardäck så nö jär sommarn i antågande. Jä konna sij ‘n gLasschärv som sett jäkLit dell, men hä ho:Les som om hä skull konna gå  å lågga dell.

I hann in opa jobbe å I behövd et in opa Las för pasient’n ha’a honne va’aL eutskreve (Tack gode Gud).

gris-stor

Då I redan jär seijnt iväg för å hämt Pottjen kLåkka fäm bårte dagis så ring telefon å I få veta att ‘n håLv grijs sko hämtes kLåkka håLv sju å I ha et honne hämt na pänningom för å betåLa  för best’n den – då I kåm heijm så låga vä dell na lax ine ungen å då seg FLecka att a sko ope Vallsberge (för hä heijt ‘e) hela onschdagen å hon sko håva karamellen, drecka å na fi’ijk vä sä så kan I stjuss a opa koopera. Han I båo lave ringd å sa’a att ‘n et skull komma heijm, å Pottjen djäijspe som en geud.

pfi_19587_3

Ba:na åt, å vä stjönde åss iväg för å hämt tjötte den, seda kom föräLdren mijn för å hämt ‘n madrass för  bråor’n men behåga vijs sä för i besök vä familjen så döm sko konna säg åt onschdagen opa jobbe att döm ha vöre ”i Nårrrrr-lannnnd då’rå” under påsken. I stjusse ne FLecka å handel opa koopera, fåor seda heijm å packe in a:se den ine frys’n, pråta i telefon vä naijn om na som kåm å hend i sommar,  la i säng Pottjen, satt mä vä FLecka innan I stjicke i säng hon å, båoke i hotellrum för hälga som kåm, åt ‘n laxsmörgås å ring’d åt Han, I båo lave å sa’a att då nesta grijs kåm så jär ‘e nu jävLat bara å komma heijm å hjöLp dell öte….. Hä vart nalta meijr jobb i kwe:L än I ha’a tänkt mä.

I hinn ju som et meijr än sammen så sko I opp före skam.

Lev å må!

Annonser

Om ‘n Norén skreijv ope dagis

I bevittne nanting intressant ida ope förschkåoLa esch Pottjen. Å vä intressant så meijn I geudat. I ha’a et konna skrijv ‘n pjäs ope Dramat’n bätter.

Scen:

‘n snöback där fLeir ba:nom åk neför opa madrassa. Eijn bårte ånga jär huvudperschåon ine schöLwe pjäs’n men han leijk för sä schöLw vä ‘n traktor i samma ba’ack å hä jär därför måora hansch sta:n opp å håijr dijaLågen milla to ba:n – eijn större å eijn minder

Ba:n 1  å Ba:n 2 åk neför backen opa samma madrass å då döm kåm ne så fåll stor ‘n å madrass’n den:

Ba:n 1: ”Du får inte åka, dumjävel”.

Ba:n 2: ”Du är en dumjävel”.

Ba:n 1: ”Dumjävel”

Jä sij ju – et ensch ‘n Lars Norén el Bergman schöLw kond ha hitte opp na som ensch närme sä djupe å mört’n ine dijalågen jen.

Lev å må!

Sippekakus, Feijfa, å DM-hambåll

silverHerreminje! I tråo I ha sitt nåo hambåll så I kLa:r mä över sommarn. I skreijv ju igår att I var nåijd att lell-fLecken våre ha’a vonne gruppen sen för ha trådd I åller döm skull jära – å veta jä vo döm holl å djära ida? Döm holl å vi’inn hela final’n å. Hä var i straffäventoijr som förhindre döm från å vi’inn. (Å nerven, å spele dömesch var schLåssalit nanting – om döm ha’a preste:re hä döm ha konna så ha et straffa spela naijn råll…) Båll’n jär rund å ganga jen så rulle’n ell studse ell fåor ‘n åt Strömnesshålle å hä jär bara å lö’öft opa hatt’n för ‘n väL jöningförd turnering. RåoLit å sij. Å så hjöLp ‘e förståss att hä fennsch ‘n fLeck ine strömnesslage som jär bårte bästschLäkta. A Alma var dukti nanting.

FLecka men skråLe å var missnåijd över silvre å kond som et förlijk sä vä de, men  fi’ir ti’im ätt match’n var schLeut så kond a ändå håll vä att silvre no ändå var ”jävla bra”. Hä gLäd mä – för et faruL’n jär valör’n så helljokes vikti – hä jär att fLecken få spela å håva råoLit å att döm bjud opa ‘n hambåll som i falle jen ”guds ängler klapper i hendera åt”. Noija tagom – hä jär et anne.

guldStor-Lellpitt vonn finaL’n sen mot Strömness å hä kond ju et ha vorte na meijr rättvist – eijtt guld å eijtt silver åt åss hvår. Hä dog väl?

I ha naLta dåLit samvett å för ida foiLd bäst-fastra I hav åra å I hann et dijt. I ha et ensch ringt åt a, å I stjäms. Sippekakus, no för att I veijtt att dö et läs häijn – men grattis opa dagen den. I hoppes att Anne Leijjoh, Lellika å åll ander ha vöre dell dä då I et ha vöre ne.

Nö sko I hwiL asta nager mineut före I nöges opa jobbe.

Lev å må!

Båll’n jär rundare för vissa lagom

handboll

Hela dagen ida ha I vöre ine pitholmssporthall’n å sijtt då lage esch FLecka ha spela hambåll mot ander norrbottensla:ga.  (Döm ha vonne åll matcha å storfLecken som ha spela ope Norrmalm ha vonne åll sijn). Trij våor vänte, trij våor et vänte, men herre gud vöre fint småden spela ötemilla. Hä jär stor stjillne om man spela fair play el et å om man stå opp för hvorander å för ledara å för föräldren jöning å spela ‘n råoLi hambåll å sij opa. Töck I å jär gåode tacksam. I jär ståLt över fLecken å över FLecka som ha spronte dellsammansch vä döm ander å som ha hjört dell å jära dagen jen dell ‘n riktigt trevLi da.

photo(149)

Döm bårtå jä som våra oppmärksam om vo Pitetidningen skrijv ida ha sitt att naijn som skrijv ‘n bLågg opa Måle våra ha euttåla sa ine na som såg eut som ‘n intervju, men I nöges säg att I vart gåode arg opå stjit’n den å opa tjällingen som ha skreve inschLage den för et fan hav a tåla vä mä….  Arg? I vart reijnt förbannad om I sko våra ärLi – hän hä var ‘n arbetsprodukt som honna et eijg å I hav et djive na lov å använd na som I ha sagt alls. OM a ha’a pråove å ring mä åter så ha’a I tåla vä da, men hän, hä töck I et om. I håta att I nöges engasche:r tanka å energin men opa töcke waller, men no nöges I ring å frå’åg vo fa’an ‘n Jan Lundquist ope PT ha tänkt vä hänna. Töck jä att I jär småsint?

Visst komma jä ihog å schLöck loijse kLåkka håLv ni’i? Jeg å FLecka sko sette jen å spela kårta öte tjöksbåoLe ine ljuse bårte ljusståkkan våre. Samma sak hvorenda år.

FjäriL’n den som I trå’ådd ha vankne dell lijv, vijse sä ha dödde nanting  – irritaschåon men tåo död opåd ‘n.

Lev å må!

 

 

I dubbelt handarbeijt

Double handjob

Eijtt bårte probLema mijn (å I ha fLeijr hundra) jär att I åfta tråo att I jär åoumbärLi, men fastän I ha vöre bå’årt i kwe:L så ståo huse kwar å bå’å ånga låg å såov. I ha schwårt för å schLäpp kontroll’n som I tö’öck att I nöges håva för att lijve sko fortsätte ötan beschwär, men hä jär ju bara waller. Tänk om I kond schLeut å broij mä om vo ander sko tö’öck, å om I kond leta mä schöLw våra nalta minder steijL å et vaL åll rö:ö ope öga hä ander tåLa å schwåll om. Fårschtögon (?!) men jär ålldeijLes för stor. I sko böre vä å rijv ne’e ‘n dell en minder storLeijk – för no faruL’n sko man håva eijn – I to:L et riktigt döm som et håva naijn.

Vä våor sju stottja som samLese ätt jobbe nest a Doris å där åt vä middagen å avhandle ållt milla himmel’n å jåoLa – båokstavLijen för både’n Esau å ‘n Jesus schöLw deuk opp ine samtaLa våre. I var ju tvungen å fåra heijm tidigt för att naijn jen heijm skull asta å arbeijt å så nöges I opp kLåkka sex för å fåra opa hambåll a mörrnom. I ha’a gärna sta:ne länger jeg å. Kwinnen konna (få hvorander å skra’att).

Nö sko I gå å lägg mä ‘n stand å förbere:d mä opa ‘n da då I sko ra’aL högt å lä’äng. Hä jär sistganga för haijn säsongen FLecka ha opå sä snöggtråija jen:

IMG_2832 Lev å må!

GLöijm et hjärtana, jär et hä

fjärilFjärila dåij å så kåm noija å så kåm gamLen åt meda noijen våra kwar – vöre hä nö jär måjLit. I va’aL geudat. Där ‘e bö finnes nager, finnsch inga, men vo sko I djära?

stjitabil

Pottjen ha töije för va’an å berätt för mä att ‘n äLsk mä, å hä jär ju trevLit nanting. I da äLske ‘n teven å biL’n men då I ha’a spänt fast ‘n åte vä fåor ope förschkåoLa. Om ‘n nö sprijd tjärleijka sönn omkreng sä så veijt I et vöre häijn schLeut. Man kan som et äLsk bil’n men. I ha bört å håta ‘n, för startmotorn håll å fåra åt hellvite å stjita jär ‘n så I få nasom stjämmes å ingen vell väl twett ‘n åt mä – et ensch jeg. Hä håijr ju dell saken att hä jär bara jeg som kör ‘n men I hoppes ju att naijn sko förbarm sä över ‘n. Han nöges få sä ‘n omgang, men när? Sko I komma mä för å lämmen in ‘n under påsklåve? Nja, vä få väl sij… Å hänna vä startmotorn? Hä kan man sorte:r in under devis’n ”skomåkkarnsch ba:nom”. I kwe:L sa ången att ‘n äLske ”pappas bil” å då veijt I att ‘n antingen lö:g eller så jär ‘n et i årning – för bil’n ersch fa’arn hansch gå et meijr än sjutte om man så skull schLäpp ‘n bårte sörtoppen ope Kebnekaijse.

I mårran kwe:L sko I å umgås vä nager tantom som våra leka geudat som jeg, å leka snö’ögg å. Som vanLit så nöges I heijm tidigt för som åll gangen föreut så kro’ock schema våre. Et för att hä jär nä heller för vä sko ju opp brått åt lördagen då hä dags för hambåll i Pitholm åter – I hinn no skratt nåo mötje tråo I ändå.

Lev å må!

Fordonsch – å industrijeleva – finnsch hä na bätter?

Om man sko heva in ‘n biLd opa na som hav å djära vä skåoLa så va:L ‘e schwårare än vo hä bö våra. Bild’n få representä:r vo inLägge jen handel om….

verktoijga

I ha ‘n kolle:g som heijt Ann Ström å hon jär lärar i schwänschka. Hon medde:le mä att eleva henasch arbeijt just neu vä i tema om dialäkta å töcke waller (hä fensch ju båra eijtt måL som jär värt å stude:r å hä jär ju måLe våre). Nö hav a twinge döm å sette vä bLåggen jen å översätt ‘n dell schwänschka å I tjänn verkLit vöre I va’aL varm ine hjärte å att I va’aL gLad nanting. I hurves å naLta för et veijt I om I ha skreve na som ångdåomen kan relatä:r dell…..

Så då jä läsa heijn, jä som nö gå eijtta opa fordonsch å industrijprogramma så tänk I opå jä å I hoppes att jä finn åt na textom så gå bra å läsa. Jä få hä’äls åt a Ann frå mä:

Lev å må!