Novosibirsk Summer Games

I trådd åller att hä var måjlit att fru’us meijr än vo I djåoL då vä våor i Hemmingsmark för fi’ir vecko seda å såg fåotbåll, men veta jä na? Ha ha väre naLta kållt ida å, å ha I fått bestäm så ha I vellt att Flecka ha spela i Barselåna Summer Games, å et i Novosibirsk Summer Games. I jär så gLa att I tjöft mä i rängenställ opa Rusta opa rea för tjugå kråon. Å att I åller städa oij bi:ln men.

(I ha tänkt skrijv om vöre flecken våre nöges lär sä vöre man skol tä’änk innan man gå eut opa pLa:n för å spela, hä gå et å waller. Man nöges lär döm att man spela för å vi’inn å att hä et heijt /JAG/ ötan att hä heijt /LAG/. I skull åckså ta opp vöre hä jär i sin å:rning å ställ kra:va på spelara/ba:na våre  fastän döm våra fLecken. I skull velle skrijv om heijn, men I djär et hä. I kwe:L….. Om et naijn vi’isst vem I var så skull I skrijv  om nagar förälder å, speciellt om n’Urban. Hä djär I et häller. I kwe:L…. Å vele jä skrijv om mä å vöre fel jä töck I hav, skaff jä en egen bLågg).

Jä våor et så ma’ang som läst vo I berätte om men måjliga revoluschåon igårkwällst, men I vejt na neu som I et visst igår. I veijt att man sko et bland opp hwitkåLsallad’n vä reve moröttren å grönfåore. Hela plåtfate I tåo heijm (måjlitvis, lägg I dell) surne under nåtta å I holl å spoij då I småka ne. Huvva fi fan. I rekomendä:r jä att använd fleijr åolika källerom.

Hä jär råolit å hä både värm hjärte, samtidit som hä djär kinda mijn rö’ö då jä kåm fram dell mä, bå’å döm I tjänn å döm I åller ha sitt, å säj vöre mötje jä djill vo I skrijv. I ha ju i sanning åssit å sä’äg. I jär dåli dell å tåga åt mä berömme, men hä tjännsch fint där I sett å fru’us ine soffa ine rumme där hä djär 28 gra’a varmt. Novosibirsk Summer Games fortsätt a mörrnom en kwart i ni’i. I bara hoppes I ha ti:jne opp delles.

Lev å må

Annonser

Tåstrumpskåon å korven

Ida vaL hä et i langt inlägg då I jär schleut ine skåLn. Ingen som båo ner el ine sta:n kan ju ha misse att hä jär fåotbåll som djäll å hä jär tjörkmartnen för döm som vele förschtör penninga sijn.

I skul no konna skrijv mötje om vöre hä et gå å tjö’ör ine sta:n hajna heljen jär, å bara vöre I schwåor då I nögese sete ine kö vä bi:ln förbi kanaln öte zon. Ha tåo nasom 20 minu:t bårte lasarette dell ASSI. Jär hä rasism om man pe’ek eut norrmänna som värschta irritaschåonsmomenta? Ha döm inga vägan vä meijr filom än eijn i hvor rikting? Hä verke då et så.

I var stresse för FLecka men ha spela en match i sta:n å I nögese hejm vä ho:n å pottchen innan I skul våra opa i skåoltjö:k för å tje:n lage henasch. Opa schwenska kå:Les hä för i /åttagande/. I håta åole den. Åttagande? Man håijr reijnt vöre han som kåm opå hä var en geudskåll.

I ha diske lave a Anette å en Tomas å I kåm i ho:g att I skreijv för nager dåga seda att I skull skaff mä en Rut om I vann penninga, men et fan sko I hä. I skull eutrust tjö:ke mett vä en diskar som döm hadd inte stortjö:ke vä jobbe ine. Han ferre å morre å hä tåo bara nagar minu:t så var åll disk reijn. Tänken jä schöLwen, man behövd bara di’isk to ga’ang i ma:nen. En sto:r investering men hä våor värt hä.

I förschö:k leva mett lijv så ”hållbart” för generaschåona som komma bakätt oss, å I nöges bara få reage:r då man jär beordre att snö’ör bårt mat’n som vaL över då man ha serve:re onga (el gamblen våre för den dejln). Et ensch grijsa eL kåoen få ita opp hä. Vo jär hä för schleuseri: vä dellganga våre? I va:L arj å I proteste:r. Reijnt hypotetist jär hä måjlit att kom Han I båo lave kåm å få håva vä sä korven ine nestjäLa i nager ma:ne. Hä, om na, jär hållbar utveckling.

Dell sist, innan I sammen så sko I vijs jä en bild opa skån erscha Charlotta. I holl å dåij då I såg döm för hä så:g gåode jört eut då I så:g döm förschta ga’anga, men då hon förkla:re vöre bra döm våor så förschtå: I döm bätter. Men no töck I döm våra gåode le’eijd än.

Lev å må!

Man kan tråo I jär ötvä kLagomu:rn i Jerusalem

I går trådd I I skul vaL geudat då bå’å ba:na våor åodju:rat. Eijn han gnall från hä’n kLeijv opp delles’n la sä klåkka sju, å den annara hon satt sä opa arschoLe henasch så såg opa teven frå klåkka ni’i delles I förlåore förstande mett klåkka trij. Då satt a sä ötvä datorn. Då tråo I, fast hä ha et vorte bekräfte bårte naijn lä:kar, att I feck en litar hjärnbLö:ning.

I tjänn et riktit att döngne hav nåo ma’ang tij:mom då Han I båo lave nöges jo’obb kwa:r om kweLan då schifte sleut klåkka to. Vä håll å renove:r inte fLeckas rum å här gå som et om man nöges håva påjksoddn våre krengom bejna. Han jär et nåjd då’n nöges sette ine’n ståol å sij vo som he’end, ötan han sko våra vä å så´åg, kLepp å stjära grejen. Han vell å använd håmmarn. Sist ganga feck en schLå: opa en bre’e å då schLåo en sä opa skålln å då var den dan förschtörd.

Jär I nå:k om I seg att I längt naLta delles skåolen böre om?

Tålamåod – hä jär vo I hav då ander ti’itt opå mä….

Turistkånsult? Hä vaL I åller!

En gra’ann frå:ge mä om I skul böre å giva tipsa åt turista vo man sko jära då man kåm dell Pjit, men I skrijv ju opa måLe våre så vöre skul turista konna läsa hä? Googleöversättningsmekanikn fungeer et riktit som’n skoL. Sen börd I å tä’änk – vo vejt I egentligen om vo man sko fåra å sij jen ine kommun våre?

 • Schwensbylijda ha I besökt ejn enda ga:ang och namne jär rätt för I leijd gåode gott hela tid’n I var där. Hä sij eksakt eut som opa stögon våre å vöre råolit jär hä då man tjänn sä rädd att schwärmåora sko du:k opp överållt?
 • Granparken jär ett dåLi om man töck om måta kåoen å hä jär I et, men ba:na mijn töck om hä så I stå eut ejn ti:im eL to om I nöges.
 • Tjörkstögon i Åijboijn – en tjörk vä nager småstugom kreme? Nja, I vejt et om I rekommende:r hä.
 • Paltzerian i Åijboijn jär nog trevli om man et kan kåok paltn schöLw (å hä kan I, fast Flecka men sa att döm ha bätter paLt än mä – hon kåm I åller å förlå:t för hä).
 • Hafsbade – I ha åller vöre den opa stranda. Åller! Å då sko jä veta att I jär nestan fört… trett…tju.. I jär gåmmal! I ha naturlitvijs vöre där å dansche o drocke, men doppe mä den? Åller nanschten. I vejt et voför , men hä ha åller vorte å. Å vett et vaL’e neu heller.
 • Hafsbade bjeud ju å opa Nimbys där ba:na, stora som små, kan leik bäst döm vele.
 • Museume? Nä!
 • Statsheuse? Nää!
 • Torge? Näää!
 • Schärgårn säg döm våra bra för turista, men I töck et om dju:pvattne så I hav et najn åsikt om hä kan våra na o vijs sörlänninga.
 • ASSI vä frihetsgudinna? Bara om et vinda legg opå.
 • Man kan fi’isk i Jiverbåoden å seda kan man föLe arkeolågstijgen om man vell. Vä nögese fåra å sij labyrintn den då I geck skåola. Hä räck. Jiver överhuvetage jär väL et i ställ man far dell om man schLäpp.  (Siste skreijv I för I veijt att fLecka ersch’n Tore Stenberg läs bLåggen jen å I tråo hon vaL heijt då man re:tes väd’a)

Hä jär bara å aksepte:r, sko man vijs na så nöges man åt LeuL el åt Bredsel. För nager år seda ha vä to spanjåor som bådd nest åss nagar netter å vä tåo döm opa ijsvägen åt Hindersåjn i Leul å döm töckt om hä nanting.  Eijn han pråove å ho´opp opa is’n för å test om en skul hå’åll, å han stjeijt  nestan ne sä då I skoije vä’n å raLe opp åt’n att en skull schleut då ijsa et skul hå:L.  Då ha vä tjort gåode langt eut. Hä jär tur döm spela fåotbåll bätter än vo döm förschtå: sä opa vintervä:re.

Ha I misse na? Vöre kåm hä sä att turista kom dell Pijt? Hä jär ju kLart att vä som pijtbåo dråga gåode mötje oppmärksamheijt då vä våra så Guschens fijn å våra lave. Så nöges hä våra!

Lev å må!

E steg framåt jär e framsteg

En rägna dag som han i går  förd vä sä att I hadd I ståora problemom vä å list eut vo I skult skrijv som inlägg idag ine bLågga jen. I funde:re en stand om I skul tåga opp häjn vä vo man sko vijs sörlänninga då döm häls opå – hä finnsch ju nagar ställom som våra bra å ander som et våra så råoli ine kommun våre. Då I då tänkt opa turista så börd I naturlitvijs å tänk opa husvagna å vöre I håta att tjö:r bakätt döm om sommarn för döm tjö:r mitta vägen å håll väl omkreng 70. Opa E-fira!! I va:L nestan sint då I tänk opå döm å då gå hä et å mede:l sä så bra.

Då kåm en in, Han I båo lave å rädde mä. Som I ha berätte tidigare så jär’n et nagar bra semesterplane:rar, å han jär gåode då:Li då hä djäll å våra romantisk å vijs tjänschLen. I ha fått blommen å’n eijn enda ga’ang under snart femtan år – I räcken et gangen I ha påmint’n om att han nöges tjö:p bLommen åt måora hansch opa Mors Da, för dellåmägen han kåm ihog mä en töcken ga’ang. I ha sakt, niehundraaLitan ga’ng, att eijtt bra sätt å vijs oppskattning jär å giva n’bLom  åt mä. Hansch argument att en et kåm i hog töcke waller, hå:L ett vattne eijnsch naLta. Vorenda jul å vorenda  ga’ang I foiL åra så nöges I säg eksakt vo I ö’önschk mä, för den ga’anga han feck orn en present schöLw så ga:v en mä en förlängningskabelsnorr åt väksthuse mett. I tråo et att I tåLa vän opa to vecko – å I kåm åller å förlåt’n för hä heller.

Dellbaks dell bLommen. I dag då’n ha vöre åt sta:n ätt jobbe så gick en förbi en bLomaffär i LeuLsta:n. (Förschtå: jä vorsch häjn håll å bära å). Han gick in å skul tjö:p mä bLommen, men tweijke då’n såg vöre mötje sorta hä fannsch å väLe bLann. I feck inga bLommom ida heller, vo I feck var tri presentkort på fämte kråon hwor.  Som vanlit få I gå å tjö:p mä bLommen schöLw. För att et breut ihåop så räcken I häjna som i stort framsteg ine relaschåon våre. Om ändå I visst vöre I sko få’n å heva bort socken sijn bårte goLve.

Häjn vä a Rut å en Erik

I städa oij en lå’å ida å fann en gåmmal trisslott ini’n. I vann ju åssit som vanlit män I börd å drö’ömm vöre hä skul våra om I najn ga’ang ändå feck vi’inn en schLant. Om jä vo’onn nagar miljåon, vo våor förschte jä skull djära vä penninga? Han I båo lave jär en ekonåmisk ka:r, nestan opa gränsch’n att kå:les snåL, så han skull no investe:r störstdeijl’n men I tråo att’n måijligvijs skull tjö:p sä eijn dell traktor dell samlingen hansch.

Jeg då, vo våor förste I skull djära? Hä jär jett å schwåra på för I jär så herregu tråijt opa å städa jämt.

I läst n’insändar ine en tining å där ståo hä att häjn vä Rut var en töcken den kwinnofäll. I förschtå et vöre man resonär då man seg hä. För mä våor ju drömmen om Han I båo lave veLd betåLa mä för å städa hejm nest oss. Et faruln få I na betart! Hä, om na, jär väl dålit för kwinnen, å i synnerheijt för kwinna jen.  Om I tjene nåo vä penninga, el om I vann opa tra:ve el opa Triss,  å om foLke krengom mä et skuLd skåcka opa skålln, då skull I håva fåLke som hjört mä jen hejm.  Kwinnofäll – hä jär väl ändå om man eutnötte naijn ann för egen vinning, men om I betåLa dä för en tjänscht å Sta:tn betåLa dä döm å, vöre eutnötte I dä då? I well ju et legg vä dä, I well ju håva skeure.

Om nö sanningen sko fram så ha:v I ju en Rut redan. Han heijt Erik Sandberg och han skotta gå:rn åt åss om vintern. I tråo et att’n tjänn att vä eutnötte’en – han kom då å gå vöre’n vell å gLa jär’n vorenda gaàng I sij’n. Han jär en töckenden männisch som åLte jär blijd ope öga. Vä töck så mötje om en ållihåopen jen heijm.

Å innan nö naijn bårtå jä seg na, så no hjöLp Han I båo lave dell heijm, men han nöges ju tjeén naijn a’ann han å. I skeur å twe’ett, men et faruLn boijt I na loijsom opa bi:ln, o et sko jä tråo att I schift däcka om våorn el hösta – no för att I kan, men I well et.

SchLeut å schwåll!