Å så ha I iLt ine hårsch’n

Förscht nöges I böre vä å gratule:r bästschwägerschka I hav då a foiL åra ida – Grattis Sara! Hon jär bårte Strängness så I tråo et att a läs häijn vöresomhelst, men nu jär’e ju gjåort fastän hon et förschtå vo I seg.

 

No jär ‘e väl ändå konschtit vöre häijn vä sömmen funge:r? I ha et söve i årning opa fLeir netter å den ganga då I lägg mä före ti’i  å då I sammen strax bake elva ätt nager trevlija distrakschåonom så vanken I strax bake fi’ir å kan et sammen om…… I schwär et så lite. Pottjen tåo sä ‘n såvmårgan å såov delles kLåkka var sju.

Nö jär ‘e ju så å att I ha gåode mötje som I stress öte, å hä läggs dell noija saker ötan att man få lägg ander saker åt sijda. I kLåga et å I önschk att I worke jära na för eijn som I töck om så mötje men som I et kan hjöLp då perschåon jen ha ne beschwällit just neu. I önschk å att ållt sko årn sä då hä djäll vorsch I sko jo’obb – eijn seg hä jär kLart, men I veijt et na säkert än å I håll å va’aL geudat. FLecka åk åt Sollefte vä lage henasch å hä ha I nögese väLe bårt för oppsatsinlämningen den som I nöges jära före den femte.

Gudihimmeln vo hä bLåst å rengne i gårkwälst å i nått – I nöges böre sij vo döm se:g opa vä:re. Man kansche mi’iss att man sko va’aL evakue:re å så få man sette kwar ine heuse då hä fLeut bårt el råsa ihåop (som amerikanara håva ne).  I var bara iväg opa banken igår å årne vä penninga åt a Eva-Lena å årne samtidit vä å lås opp bankdåosa men som ången bLåcke:re för mä å I holl å fåll i heL mä fLeijr ga’ang bårte bi:Ln å in. Nö snö de å lär väl vara lika schLäntat seda ida då I nöges pack in ånga å fåra åt Sjuness vä eijn å åt Skuthamn för å hämt na bårte naijn – I veijt et ensch vorsch hä jä:r. Nagest ner Munksund, men vorsch?

Nö sko I fLåkka eut opa soffa å sij naLta Bolibompa vä Pottjen som jär lungen i tag. Ack Herre vöre lä’äng? I går löckese ‘n reva sander na toijg opa samma ståoL som han spilld soppa oppa. StåoL’n den ha kLa:re sä seda 1940 å jär i arvegods bårte mormåora men. I sa’a åssit. I sucke bara. Kå:lkaffekoppen som en hälld eut över sä å noijkLeda sijn? Då ra’aLe I – hä hoLes no åt Kopparne:s hä I var arg.

Lev å må!

Annonser

Peltorkåpen på å schLarva ine hand’n.

Hä jär tur att I ha ‘n bLågg där I kan ventile:r, annarsch veijt I et vo I skull djära…..

I töck att hä jär å ha vöre növändit för ba:na mijn å lär schä brått å bära lidand vä gra:s som döm kå:l hä. FLecka lärd sä tidit åoLa jen: ”Stig upp och gå vidare med livet” då a foll å velld dell å skrå’åL. I ha tråijste om ‘e ha behövts, men no ha a fått gå schöLw dell mä. Hon seg nö samma åt döm i fåotbållslage henasch som legg kwar ätt döm ha folle ne då naijn a’ann ha ”knuffe” döm. Hä sko et våra na waller.

Pottjen ha noijest kömme opå vöre man jär för att tåren sko tri’ill så han mjöLk hä sko jä veta, vo än hä djäll å då söstra å han gnäppas så schLeut hä gåode  jämt vä att han jär i’ill hon, men då a reage:r så böre han å skrå’åL å hon va’aL arg å ra’aL å han skrå’åL å hon ra’aL…… Dell sist så förlåor I koncepte å då stå I å ra’aL jeg å.

Ången ha et mått så väl under helgen å I ha’a som ränkne vä att ‘n skull våra bätter ida, men en noij da förd vä sä noija prövningom. I håll å va’aL geudat opå ‘n som ha vöre gnällat så gudihimmeln. (Han jär gåode gLa egentlijen men ötimilla så gnäll ‘n å jär gormat så I vell snör eut ‘n). Han ha vankne före fankuln å hä i kombinaschåon vä å våra dåLi ha vöre ‘n dåLi kombinaschåon för mä.  I stå et eut. Vä nöges hitt opp na å jära  i mårran, för han jär ‘n åonaLing å hä spela et naijn råll om ‘n jär frisk eller schu:k. I va’aL geudat opå ‘n, å I sa’a åt Han I båo lave då vä åt midda’n att Pottjen få inrikt sä opa å gå gymnasiet opa annan ort så ‘n kan fLötte hemmifrån då ‘n sko foiL sextan. Vöre I sko stå eut vä ‘n i fjårtan år dell hä vette gudarna. I få ju hoppes att ‘n lungen ne sä.

I da ha ‘n honne vä å:

 • Lär schä vöre man klätter opp ope tjöksbänken å vöre man tö:m hä som finnsch ine låden ope väggen
 • Tömt eut et eijn men to tendstecksaskom (han feck å nopp opp hvorenda tendsteck schöLw). I ha’a no konna tend ve’n bara vä vöre ond I var då.
 • Vellt sette å sjå’ång ”bäbä”, ”ietthusvidskogensslut” ”imsevimse” vä mä tohundra ga’ang å ha man vellt schLeut så hav ‘n ra’aLe som i tortyroffer.
 • Hällt eut to gLasom vä mjöLk
 • Hällt eut ‘n sugrörschdreck förrunt opa goLwe .
 • Ätt vä ha’a dammsuge så trampe ‘n sander to pepparkakom å sparke seda eut smu:len.
 • Blocke:r sparbanksdåosa men så att I nöges fåra dell Norrfjärden enkomt vä penninga i mårran.
 • Rijte vä tuschpennen opa tapetren ine tjö:ke.
 • Häll eut en sopptallreck opa ‘n toijgkLedd ståoL.
 • Häll eut kaffekoppen men över beijna mijn (tur som fankuLn att I ha’a honne heva mjöLka ine koppen)
 • Folle sjuhundrafjårtan ga’ang å komme skråLandes dell mä.

Han samne tjugo över säx opa goLwe i tv-rumme där I satt ine soffa. I bar ‘n dell sänga å djick däda gåode nåijd – en håLwtijm ättåt vankne ‘n å ra’aLe. Å sön hav’e vöre hela kwe:Ln å nö sko I djiva opp å gå å lägg mä för I nöges väl opp före skam a mörrnom.

Lev å må!

‘n lang da:s färd mot nått

Häijn ha vöre ‘n lang da, å nö jär’n fäLa. I work et ensch sätte mä vä arbeijte mett ötan hä få vänt delles åt i mårrankwe:L. Som vanLit, så feck I migrän då såoLa låg rätt in ine tjöke å ånga ra:Le å levd om å I var tråijtt så hämst. Pottjen vägre för å gå å hwi:L midda förrnsch kLåkka var to, å då ha’a I et tijn å hwi:L vä ‘n å då ha värschtvärken gått över.

Noijja tagom a mörrnom.
Lev å må!

Pottjen men jär ‘n a’ap

I kond ha skreve inLägge jen kLåkka kwart över fäm, då Pottjen ha’a söve fäLat. I tråo att I ha vöre opa dåLit humör seda dess, för I hedd opå programme vä pissmeuren såm vä å’åll håva sitt, men han velld et lär sä om /S/. Han skull sij om ambulanscha å om traktora – vöre jett jär hä å hitt na sånt tråo jä? Vä kLeijv opp, å I gjåoL naLta tomtegröt åt ‘n (”gjåoL” jen betoijd ”värmd opp ine mikron”) å I feck heva in ‘n ske å gröt ine monn opå’å ‘n för ett velld ita hä ‘n skråle å var arg öte hänn vä ambulanscha å traktora. Då kåm ‘n ihog att ‘n no var hångra å han ha vöre gåode löckLi seda dess. Et jeg.

Vo jär man då så brått? Man hev opå teven å let ången sij där, man let ‘n rijt traktorhjuLa som ‘n ha perfekte fast ‘n jär bara to. Söjn snögg våra döm å man nöges sij opå döm meda han rijt döm  å hä om na jär ‘n tjä’äll för irritaschåon.

Seda kan man ju heva opp na ståorskåo å sprent omkreng å ho’opp ini döm. Hä levd om nanting, men I töckt et att hä gjåoL na då Jeg i alla fall ha’a vankne. I jär et bitter å hä jär ju tur att tijd’n gå fort då man ha råoLit.

Jä håva väl et misse att I ha erbjöde mä å skrijv oppföLjningen dell mästerverke ersch Jonas Gardell ”Torka inga tårar utan handskar”? (OM jä et ha sitt serijen så fennsch ‘n ope svtplay – han nöges hvor männisch sij). Installaschåon kåm å heijt Torka inget snor utan handskar för åss föräLdrom som håll å spoij då ba:na våra snöro.

Eijn tijm dell å sova bårt

Vissa dågom vaL I impone:re å mä schöLw sko jä veta. Hä djäll ju egentlijen hvor gang man hav ‘n tijd å pa’ass å man löckes komma sä iväg vä ållt å å’åll å et komma för seijnt. I berätte ju igår att ångskrälle våre hadd febern igår så I nögese hämt ‘n bårte dagis å han såov dåLit nanting jöning nåtta å då såv I ju å dåLit. I behöv sova – men et för schnöggheijt’ns skull ötan för att I va’aL opa så dåLit humör då et ållt gå som I vell om mörrna. I VEIJT ju att ha I bara ställt kLåkka så ring hon jö hvor gang å att hä bara jär stömlat å åoråo sä för ‘e, men hjärna men vell et håijr opå de ötan vanken dell jöning nåtta nasom i panik över å ha försöve sä. Hä jär ‘n märkLi konstrukschåon hän…. ‘n hjärn kan ränken eut schwåraste ekvaschåona som fennsch (ja, et jeg då, men I kan härled verba som ingen a’ann), men han kan et få tånga att et schLek sä om läppa då döm våra tö’örr…… I nöges tjö:p mä i lipsyl.

Vöre som helst, vä hann stijg opp, kLe:d åss, ita frukost’n, dreck naLta kaff, jära nestjäLa åt FLecka, pack in bå’å ånga ine bi:Ln, fåra över Berschiksbrånn, schwäng om då man gLöijmd bårt att schwäng å opa Timmerled’n, va:L sta:ne å ‘n stili länschman å få bekräfte att I jä:r hon I seg att I jä:r å att I var nökter, å I hann schLäpp å hambollsspelar’n ope hall’n, tjö’ör dellbaks över Berschiksbrånn för å lämmen Pottjen opa Storfors, å så dellbaks ope Pitholm före ti’i över ni’i. Jeg töck att hä räck för eijn dag, men I ha honne vä nager grejom dell. Jen neaför sij jä ‘n inredningsdetalj bårte sporthall’n – jen opp titte I meda hä et var så spännande.

Nö jär’e lov åt veckan, men et för mä. I sko opp åt Malmfälte åt måndagen å tisdagen så nöges I in å arbeijt bårt naLta grejom som I ha lämne opa Backa, tisda så kåm bråorn men opp för å ”arbeijt” som ‘n seg men som I sij hä så sko ‘n opp åt LeuL å schwåll naLta å få gåode gott betalt för ‘e. Freda så jär pLan att jeg å FLecka sko åt Sollefte, men I veijt et än om I kan fåra, hä beråo opa om I få to gåoda besche:dom som I berätt för jä seda OM döm komma.

I nått sko vä ställ om kLåkken, å I tråo att I sko sova bårt ekstratijma den som vä få i nått

Lev å må!

I ha mått (el mätt) bätter

I ha skreve jen föreut att I ha leijte i skrijvbåoL opa bLåkke.se, ätt i langt tag så fann I ne i Hemmingsmark. I ha’a pLane:re å håva ne ine hall’n å vä håva i konto:r ne’e tjällar’n, men om I sett där så håijr I et om Pottjen ha vankne förränsch ‘n jär håLvägs neför trapp’n å kLarvaken. Hä jär i skrivbåoL som sett ihåop vä ‘n hy’yll där I ha’a pLane:re å stä’äll döm 50 böckren I använd öte skrijvarbeijte mett.

Dell saken håijr att I ha:v i helljockes dåLit ögonmått å I sij et vöre sneijtt nanting jä:r å I ha åller konna oppskatt avstanda heller – om I sko dji’iss vöre langt ti’i centimeter jä:r så nöges I mäta i lufta va tumma mijn (fi’ir ytterschtle:d jär ‘n decimeter). Däför så mä:t I ållt nåoggrant så hä sko pa’ass. I la:ne måttbande som Han I båo lave ållte ha:v ine fecka för Pottjen breut å meterståkken men. Väggen var 80 centimeter å hä passe ju bra då hä ståo opa heijmsijda ersch möbelaffär’n i Haparanda att skrijvbåoLe var 78 breijtt. I tjöft hä å feck heijm ‘e, men jä förschtå säkert vo som kåm nö – et fa’an passe hä.

Hä passe et för som I feck lär mä ättåt så sko man bara läsa schwårttexta, men jeg som breuk ”sij rött” väLd ju fel. Så nö hav I ‘n möbel som jär å’ått centimeter för breijd å I hav ingescht anderscht å håva ‘n. (Rösiffren betoijd att man sko fäll eut en järngrej ine måtte för å konna mäta innaför na).

I sko säj att häijn var et mett fell att et häijn passe – man kan väl et la:n eut i måttband ötan att djiva instrukschåona om vöre man sko använd ‘e? Häijn jär åter na som fåll opa Han I båo lave….. Hå:l jä et vä mä?

Pottjen ha et römt bårte dagis ida, men I nögese fåra å hämt ‘n brådare än I ha’a pLane:re. Han var et i årning å var snöro å ha’a naLta feber. Han vanken dell neu å, å hä jär däför et inLägge kåm så brått. I jär bårtstjämd vä friska ba:nom – häijn jär förschta ganga haijn jär skra:l,  å FLecka jär nasom åller sjuk hon heller. I jär et skåpa för å våra naijn schötersk, så hä ha funge:re vä:L hittills.

Vä sko opp brått a mörrnom, FLecka sko spela hambåll i Pittholm å Pottjen, om han et jär så dåLi, sko få våra opa Storfors.

Lev å må!

Sko man eutmåna öde?

Att Pottjen jär en åonaLing å eijn man bö pa’ass visst vä väl redan om, men nö håva vä fått hä bekräfte då förschkåoLa nögese skrijv ‘n töcken den ”incidentrapport” som döm kå:Le ne. Han ha löckese öppen en grind som döm håva opa gå:Ln å knarve eut däda. LöckLitvijs var ju eijn bårte lä:rara oppmärksam å såg ‘n där’n var. Han jär to år å full i Bellman, han observe:r å han jä:r, han omsätt teorija ine praktijk, å sa’a I att ‘n jär to år? I hurves åt att ‘n tåo sä eut, å I jär samtidit ståLt att ‘n ko’ond – om jä förschtå vo I meijn? Nö va’aL hä intressant å sij vöre kommu:n sij dell att häijn åller hend meijr.  Eijn gang jär som vanLit ingen gang….

I sko fortsätte å skrijv naLta opa tema ”Eutmåna öde” för Han I båo lave, råope åt mä att ‘n skull gå eut å schweits na före ‘n fåor opa jobbe, å I tänkt et så mötje opå de men då I titte eut jöning fönschtre stå den faruLn å håll opå vä a:se ‘n dråo heijm för nager vecko seda……

Ätt ‘n kom heijm bårte jobbe så fåor direkt åt ÄLvsboijn för å hämt ‘n motor dell a:se den…. Vo sko man djära? Han dji’ill ju sån’t den, å fastän I kansche et sij värde in’i ‘e så jär han hä å hä få väl räck för mä å. Hä man et förschtå nöges man lämmen.

I fortsätt väl opa de spåre då, hän vä å lämmen hä man et förschtå meijn I. Epostkånto mett som I hav vart ”hacke” i kwe:L å å’åll som I nanschtin ha stjicke i brev åt feck rekLamen om droppan som jär att man va’aL spe:. Ha jä fått i brev bårtå mä så va jä då et öppen ‘e. För att et post’n funge:r i årning så funge:r hä et å stjick bilda bårte telefon heller na vä:L.

I ha honne å häLs opå ‘n snögg å råoLi famille i Norrefjö:r’n. I packe in ånga ine bi:Ln å fåor ‘n schwäng för I ha’a i ärend ätt mat’n. Dömjen våra et bara snögg å råoLi ötan döm våra trevli å. Nö jär’e bara hoppes att I vinn opa fikalotterije den I tjöft å eijn bårte fLecken dömesch. Vinn ‘n Sven-Erik veijt I et vo I jär.

Lev å må!