No jär ‘e konschtit

I båo lave ‘n konschti foggel. Åller nanschtin hav han vijse naij intress som häLst för å båka na el djära na ine tjö:ke – han vell et ensch må’åL å tapesche:r. I ho:l å schwi:m å då ‘n ringd åt mä i gåromkwäLst bårte jobbe. OM I nanschtin ha’a ställts inför frå:ga om ‘n skull ställ sä å djära ‘n tå’årt så skull I ha djisse opa ‘n töcken jen GM V8-modäll (hä jär verklit ‘n tå’årt):

LS1-Cake-1-640x480

I säxtan år så håva vä föRts åt, han å jeg å hä ha vöre jett ötemilla å hä ha vöre en prövning ander gangom, men som ‘e ve’erk så få vä vänt eut hvorander å sij hvem bårtij åss som vander vijdare först. Under åra jen så hav ‘n bjöde mä opa heijmlågga mat’n ‘to: (2) ga’ang som I åller kåm å gLöijm – hä gå et, I ha försökt.

Förstganga I var heijm nest ‘n, så bjeud ‘n opa kåoketorsken å päron. Åssit meijr. I vart väl varken mätt ell impone:re, men I seg som farmåora men breuke sä’äg: Han ha’a väl gåoda pussom. Annar ganga skull ‘n djära köttfärschsås’n å spagetti å den faruL’n stäkt opp färsch’n å schLåo i ‘n burk å heijtsalsa. Hä vart gåode stäRt vell I lova jä. FLecka, som var lit’n skråLe lä’äng å vä:L.  Dell råga opa ållt så eijnvi:s ‘n sä än i denna dag vä å heva ne spagetti ine kå:lvattne å leta hä kåok opp seda. Så sko man väl ändå et djära?

Vöresomhälst, så ring’d ‘n åt mä i gåromkwäLst å frå:ge om vä ändå et ha’a nager marängbottnom heijm för han skull håva tårta vä sä opa jobbe. Tårta! Vä sä! Tårta! Han fråge vöre man skull djära å no sko jä tråo att han ha’a vöre opa koopera å handle grädd’n, mandarina å chokLa: för å dekore:r naLta å marängbottna. I kom heijm precijs då han fåor opa jobbe å I feck sij konschtvärke å hä var grannt. Vä bLåkke:re vägen våre vä bilan så I hann et tåga i kort, men han ha’a använt karamällfärg å pepparmyntsolle ine grädd’n å heve chokLa å mandarin om hvort anne kreme tårta. Han var grann å konditorn var nåijd.

Vöre I nö sko få ‘n å fortsätte vä ba:na jen veijt I et. I tag tacksamt emåot tipsa.

Annonser

Beijne Håkan. Beijne.

halkigtHä kan väl et ha ondgått naijn att hä ha vöre (å hä jä:r) naLta schLäntat eut krengom gaton å gåLan? Man nöges rör sä som om man var ‘n byrå el som om man var åttefäm år gåmmal. Å igårom ättmidda:n bLåst ‘e ju så gudihimmeln att I holl å bLås omkull. Jeg. Som stå gåode stadit opa jåoLa våre.

stress-21Seda höstlo:ve så ha I jobbe som ‘n geudskåll, dubbelt opp för å hjöLp dell, men I tjänd att hä holl å gå geudat för man jär et skåpa för å jo’obb jämt för då va’aL döm där heijm lijdande, å så få man illt å sova fastän man jär dö då man kåm heijm å man jär dö då man stijg opp å man dellåmägen drö:m (?) om å komma förseijnt eller försova sä. I ha åller vöre ne:r väggen den döm tåLa om, men et tråo I att ‘n ha vöre langt bå’årt om I sko våra ä:rli.

I ha djive opp trij bårte engelskkLassa mijn – å hä ha et vöre i jett beschLeut, men I hoppes att få dellbaks döm snart. I jär ju gåode bra, men han som ha töije över döm jär bäst i vä:La. BåokstavLijen! Han jär ‘n väRdschmästar opa å sparkes å schLåss å läsa jä PT så veta jä hvem I meijn. Snögg jär ‘n å nanting. Å trevLi. Å pijtmåLe kan ‘n å fastän han jär bårte BLekinge. Hä töck I om.

I ha honne böre vä å heva fram julgrejen. Et ållt, men I ha kömme fram dell att fastän hä jär trevLit vä 250 tomtom ine tjö:ke, så tjänsch ‘e gåode möttot å heva onda a:sa den i januari. I kåm å häggd å: då I ha heve fram 23 pLane:r I.

photo(187)Beijne då? Vo var ‘e om? Hä jär bevingade åoLom ine familjen våre, å betoijd åssit för naijn a’ann än åss, men jeg å Pottjen å’åt rebenschspjälla dell midda:g å vä dro’ock Actimel öte. Nöttit nanting. Då I gna’arg öte i beijn så tä’änk I ållte opa ho:n som öttre åoLa jen å så få I dråga opa monn: Beijne Håkan. Beijne.

Lev å må!

DEFA el Calix? DuRt vart ‘e.

intagskabelI skreijv ju sist att I arbeijte gåode mötje för standa å att I et hinn vä så mötje anne än å fåra opa jobbe, komma heijm å gå å lägg mä.  I vaL då få lägg dell att I ha vöre så överarbeijte att I ha et riktit fått na å funge:r ötaför jobbe. Om fredagen då ha’a ‘e snö:e då I fåor åt Boijn å I tänkt et na meijr öte hä:, men då I skull heijm så sa’a haijn som I båo lave att han kond hä’ämt Pottjen opa förschkåoLa så I bödd et stjönd mä däda. Sakt å djåort. I sta:ne å rensche pappra mijn, städa opp öta Pepsi Max-börka mi’ijn å knorra opå delles kLåkka vart meijr än vo I ha’a satt motorvärmar’n opa.

Då I djick eut så tänkt I att no var ‘e gåode varmt öte löfta fastän vä håva november’n, å I steuve in väska opa se:te, hedd å mä djacka å starte opp bil’n å fåor. Hä var naLta schLäntat å hä schLåo naLta ine däcka – hä levd om gåode mötje om I sko våra ä:Li. Ratchonäll som I jä:r så tänkt I att då I tjo’oL dell jobbe om mårgan så tjo’oL i över Hälleström, Sjulsmark, Råosfors å eut ötva KLöver’n å där jär ‘e ju vinterväg å I låtses att I täveL i schwenska rallyt där I far i fLygande fLäng å hä breuk bögg opp snön å ijs’n opa stänkskydda. I sta:ne däför opa ‘n parkering ine kolschwårtmörkre å sparke å ijs’n runt bil’n, men et schLeute ne leva om.  Ätt i tag vart ‘e töst å I sa’a et så mötje åt gobben då I kom heijm, ötan I åt, å så la I mä å såov för I var  tvungen åt Bod’n om lördagen.  Hä ha ju vöre varmt så I ha et broijtt mä om å koppel bil’n öte väggen, å om söndagen gLöijmd I då bårt ‘e.

anslutningssladdDå I kom åt jobbe igårommårgan så fann I et åt kabelhellsicke den å I leijte å leijte å I vart ondare å ondare, delles I kom iho:g att I ha’a ‘n dell ine koffeRt’n, men då I löckes dråga fram a:se den å sko dell å heva in ‘n så jär hela monstöcke öte motorvärmar’n bå’årt…. Hä var ju schLadd’n som schLåo sönna under bil’n å et na i:js. Hä var et råoLit å bö ring heijm åt bilmekaniker’n men å säg ‘e som ‘e var. Han använd et mötje åoLa vanLitvijs, men hä var minder då.  Då I skull förkLa:r vo: som ha’a gått sander så vart ‘n geudat då I et kond använd termer som ”grenledningssats” å intagskabelsats”. Å et gjåoL I lijve hansch enklare då I et kond stjillnen opa DEFA å Calix – konna jä hä? I sa’a att I trådd att I ha’a DEFA då I no ändå skullt ha kömme iho:g om hä ha’a heijte som Kalix.

Et faruL’n kond man ändå resone:r sönna, töckt ‘n å då I fåor heijm så ha’a I leijte opp bästprijse opa grejen opa ne:te å ka:pe kostnen vä häLft’n å då var ‘n nåijd. Så nåijd dellåmägen att ‘n låga hänna opa minder än ‘n tijm.

Å fastän I kan, så ha I et påpe:ke att no fankuL’n var ‘n DEFA I ha’a.

Lev å må!index

 

Le:v a el jär a dö:?

spinning_clock

Hon le:v, men I hi’inn åller oppdate:r sijda jen, å hä jär et för att I et ve:l, men I wo’ork et. I jo’obb å I jo’obb å sistveckon jen så ha I jobbe för to: – jä veta vöre man kan ita för to:? I arbeijt för to, å hä jär et så jett å hinn vä hä man skoL då. Så, I stijg opp kLåkka tjugo över fäm å I kåm heijm bake fäm om kweLan å I dåij kLåkka å’ått ätt I ha jobbe ‘n stand ötva tjöksbåoLe mett. Om söndågan så låga I mat’n så hä sko finnes fäLat då I kom heijm. Hä va’aL et så mötje vellöftit djårt jen heijm, men hä jä:r et mä na, om I sko våra ärLi.

I tjö’ör ju hvor da åt ÄLvsbyn å jä sko veta att hä he’end nåo mötje grejen hvor da så att I skull konna skrijv ‘n båok om ållt waller I få våra vä om. I vell ju fortsätte å jo’obb så I kan sorte:r bårt hälft’n bårte grejen vä eijn ga’ang. Hä rä’äck dell å få skra’att ändå.

I passe:re ‘n töckenden viltåoLöck  – å hä var je et na råoLit i sä för ‘n sto:räLg låg dö opa sijda om vägen å bil’n som ha tjort ini’i ‘n var gåode kanöffLe fram. I kond bara et håll mä för skratt då I hamne bake bärjar’n å I såg att opa registreringsskylt’n ståo hä å läsa REN. REN? Hä var ‘n rikti viltåoLöck.

Då I ståo opa koopera igår ne’e boijn så skull I heva dellbaks korgen men då I skull betåLa å just då I skull löft opp korgen böj sä gobben bake framöver å I var ne:r å schLå dell’n ope skå’åll’n. I urschäkte mä väldeliga opa schwenschka – som man jä:r, å han schwåra opa måLe våre att et gjåoL hä ju så mötje, å då I vänd mä om för å betåLa så sa’a ‘n åt freua sen  (å I vejt et vo:för) att storstassfåLke (=jeg) sko et komma åt ÄLvsbyn å handel å dräpa befolkningen…..

Lev å må!