Elevens val – Hortlax

IMG_4597

Veta jä vorsch häijn jä:r? Let et såoLa som stji:n leures vä jä, för kårte tåo I då I var där sist i somras. I trij år spront jeg å kompisa mijn in å eut jöning dö:rn den. Nö sprent FLecka men jöning samma dö:r.

Hänna,  hä jär entrén åt HortlaxskåoLa, å I vell hä’äls åt ånga som sko läsa opa bLåggen jen då döm håva väRt å lä:r sä om pijtmåLe.

Hä finnsch ‘n fra:s som å’åll sku bö lär sä opa må:Le våre som dji:v kraft åt han el hon som seg ‘e. Då naijn frå:åg jä na som jä et vell tåLa om eller om naijn broij sä öte na döm et håva å djära vä så sko man schwåra:

Men broij dä Britta!  (jen betoijd Britta et naijn som heijt Britta,  ötan hä jär nasom å schwäre).

(Man kan lägg dell ”Snoijt dä Pär” ättåt, men hä lå:t bara stömLat, töck I).

Exempel 1:

Lä:rar’n: Men har du inte gjort läxan, Peter?

Peter: Men broij dä Britta!

Exempel 2:

FöräLder: Men har du inte burit ut soporna, Stina-Lisa?

Stina-Lisa: Men broij dä Britta

Hä funge:r hvor ga’ang.

 

Lev å må!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Stjitlukta, ånga, thaimat’n å paLt’n

I bLand tråo I att hä finnsch vöre ma’ang kåoen som häLst ine Älvsbyn, för herreminje vöre hä lu’ukt stjit’n den. Nasom hvor da. Eijn bårte eLeva mijn töckt att hon sku opploijs mä att lukt’n den jär ”naturlig” å hä må så våra, men et vell I håva kåstjit’n kwäftande ine neson jämt.

I feck böre dagen vä å våra irrite:re då Pottjen vankne kLåkka fäm då I faktiskt få sova dell sju om I vell. Nä, kLåkka fäm jär I et så snell å trevLi å I tö’öck att ‘e jär ‘n mänskLi rättiheijt å få sova delles kLåkka ring fastän man ha:v småden.

Däremot så stjicke FLecka mä i töckeden ässämäss vä’n frå’åg om a skull säg ‘e som ‘e jä:r. Som vanLit så fåtta I åssit före I såg korte hon ha’a stjicke:

SkåoLkårt(I ha censure:re bort namne opa FLecka å namne opa hon som hå:l ine hänna).

I sa’a åt ‘a att hon kond gott vä’änt å sij hvöre döm skull arbeijt, för I kLåga ju gåode mötje opa vöre åodjurat ånga mijn våra å sönna. I meijne att hon et bö’ödd räck opp handa vä eijn ga’ang. I vart gåode gLa å gåode ståLt att ‘e fennsch döm som läsa hä I skrijv fastän hä et jär så veLöftit åll ga’angen.

photo 2

Då ‘e vart dags å ita lunch opa jobbe så djick jeg å a Annacarin dell i stä’äll som I sko rekommendä:r åt jä om jä nanschtin våra opa boijn. Vä breuk gå opa eijtt stä’äll jämt å ita, men I ha vorte naLta leijss mat’n där å hä jär ju schöLwe den att då man gå eut å i:t doijrmat’n så sko man et tjä’änn där man sett att ”häijn ha’a I konna djära bätter schöLw” för et betåLa I åtte kråon för na som I kont ha töije vä mä ine nestjäLa. Vöresomhelst, vä djing tvärschöver gaton dell ‘n litar litar litar resturang där döm serve:re buffé vä thaimat. Hä var riktigt gott (fastän mat’n ha’a konna våra naLta varmar å ställe naLta större så man ha schLäppt censure:r sä så mötje.). I kåm å gå ditden åter.  Å som vanLit så få I åller betaRt för na som I skrijv jen, et ensch mat’n opa tallrekken men. Åller nanschting, å därför så kan I vä gott samvett kLåga opa hä I töck jär stjit’n. Bara så att jä veta ne.

Nö sko I gå å steijk naLta fLäsk som vä sko ita dell paLt ‘n som I ha noijkåoke dell i mårran. Å tråo nö et att I jär effektiv då I jär le:di ötan I fann ‘n paLtpossa ine skafferije å na gammelfLäsk längst ne ine frys’n.

Lev å må!

‘n Bertil, ‘n Ivar, ‘n Niklas, ‘n Gustav, ‘n Olof å jeg

Om I så gå:v jä tohundra kråon så konna jä ÅLLER djiss vorsch I ha vöre ida å voför I ha vöre den. Vorsch jär jettare än voför för naijn ga’ang sko väl ändå naijn djiss opa Lellpitt. Men att I ha vöre för å lä:r mä vöre man va’aL ‘n töcken den bingoeutråopar hä tråo I et naijn ha’a kLåra å: å dji’iss.

photo(186)

Jajemän, jä lä’äst i årning. Bingoeutråopar. Visst jä att Lellpitt ha ‘n bingosekschåon? Hä visst I et å hä förvå:ne mä att ‘n dra in helljockes mötje penninga åt kLubben våra, å hä jär ju bra så schLäpp I sälle (tjö’öp) så mötje anne waller.  Så om jä åssit ha:v å djära ‘n söndagskwe:L så konna jä ju komma dell fotbållspLan i Lellpitt å spela dell jä ‘n schLant.

Då I feck veta att I skull infinn mä den så tänkt I att häijn, hä va’aL gåode jett å na som man et bö fäst sä så mötje vä. Man gå dijt, råop nager nummer å så jär ‘e naijn som vinn å så spela man åter. Å herreminje vo I misståo mä. Hä var ju vöre mötje som häLst å tä’änk opa. I töck redan sönd om kwinna I sko jo’obb vä, för hon lär tö’öck att I jär i storstömmel som et fåtta na. Jä tråo kansche att I geudes vä jä, men hä jä:r I et.

photo(94)

Enda erfarenheijta I ha:v bårte bingo jär att I ha sotte nager lördagskwe:Lom lave farmåora å fastra men å spela Bingolotto då ‘n Loket var programle:dar. I greuv mä gåode mötje. Säsången böre den sjätte i oktober å men tur att råop jär den förschta i december. Å som om hä et rä’äckt dell så sko I råop åter i februari. I tråo att I sko tåga vä mä FLecka (ha’a et ‘e vöre för ho:n så skull I et bö råop) å pråov opå å spela schöLw eije el to ga’ang före hä I nöges konna hänna.

No va’aL häijna bra, men i kwe:L tjännsch ‘e et na råoLit. Å et hant I berätt för jä om stadstrippen vä Pottjen, å et om att vä hant vä å båka bLåbärsbullen å chokLabullen ida heller å et att vä vort pLäga opa tjöttsoppa nest föräldren mijn opa Storfors heller.  ‘n a’ann da.

Lev å må!

 

 

Hakkårscha å diarré

Hej opå jä.

I veijt et men hä jär som att I et ha na energi kwar om kwellan för å skrijv na opa bLåggen jen – fastän hä he’end mötje som I skull konna skrijv om. I jo’obb opa ‘n så litar skåoL neu så hä tjänsch som om åll skull veta hvem ‘e var som var stömLat om I skreijv na. Å hä sko jä veta, att I skull no konna foijL interne:te jen vä grejen som I sku bö förmeddel.

Ötaför fönschtre mett opa jobbe så sij i ‘n töckeden sandlå’å: – ‘n töcken grön eijn där kommun hev sand’n så hä fensch dell hansch då hä va’aL schLäntat opa gå:L’n. Opa a:se den så ha i anne a:s spreije dijt i hakkårsch å fennsch hä na som I håta meijr som symbåL än hä? Nä,  hä sko jä veta, att hä fennsch et. I ring’d opa kommun å feck numre åt vaktmästar’n å I sa’a vöre hä va:r å I ba’ad ‘n gå eut å må:L över ‘e. Tjugo minu:t ättåt var ‘e måLe å kLart. ProbLeme jä:r att ‘n måLe åojämment vä diarrébrunfärga så nö kan I et ti’itt eut ötan å tä’änk opa stjit’n. I håta diarré nasom leka mötje som I håta rasistsymbåLa.

(I nöges bara få infLijk jen att fastra mijn, a Siv se:g bajjaré åt stjitsjuka – I töck hä lå:t bätter än diarré)

IMG_5176

I ha som et titte eut opa ‘n vecko seda hänna vart ”årne”. I gLä:d mä åt jåoLgLåoben I fann ine i förrå: fullt funkschonell å som I bar opp dell rumme mett före naijn såg mä. I ha ållte önschke mä ‘n töcken å nö ha:v I eijn – åtminschtone delles naijn vell håva å:t ‘n.

I mårran, om ‘e et he’end na, så sko I berätt för jä om då I fåor åt LeuL ida vä Pottjen. I work et ensch tä’änk opå ‘e ikwe:L. I bLåotjä:rL ine skåll’n men böre å pulse:r……

Johansschons under berge

I nöges bara få berätt för jä om schLäkta men. Vä böre vä a mormor Elsa som var djift vä ‘n Edvard å döm bå’ådd opa Hwitsand under bärje (där ‘n Håkan nö båo). A Elsa jär matriarken våre å sinnesbild’n för mä vöre ‘n stark kwi’inn jä:r. Hon skratte leka högt som hon hoste å hon var ållte gLa, vo I minsch. Hon jär no enda männischa I tjänd dell som verkLit var född opa aLitanhundrataLe.

Hon vart tidigt ä’änk då ‘n Edvard dödde å lämne na alle:n vä fLeijr ba:n. A Mary som föddes 1920 å som var farmåora men. Hä jär hon som I tänk opa hvor da å som få ö:ga mijn å tåres hä I saken a, ‘n Torsten, som ha’a ‘n hund som heijte Assi, ‘n Birger som dödde då ‘n var bara trij år gåmmal ätt ‘n ha’a folle ine i ka:r vä lut, a Karin – måormåora åt a Katarina, å hon bårte söskona som ållte var väLkLedd å fin, ‘n Tore – murar’n, som ållte skratte å var snell, a Britta som ållte ha sagt hä hon ha tänkt, a Astrid, som var den enda bårte skåcken den som fåor åt Stockholm för å sta’an å ‘n Bruno, le’ell’n som ha kwar gLemt’n ine ö:ga å som I träff opa fotboll hvor sommar.

Då ‘n Edvard dödde var farmåora men sextan år å ‘n Bruno var ett eijtt år ensch. Vöre a Elsa kLa:re å å överleva vä å’åll ånga den förunder mä nanting. Hä var no et så råoLit å’åll gangen, men I ha ÅLLER hort nanting om vöre schwårt hä var ötan I tråo att hä som skull ha vöre åoöverkomLit för vemsomhelst hjört dell å cemente:r relaschåona milla a Elsa å ba:na henasch å i förLängningen milla å’åll åss som dellhåijr Johansschons. Hä jär a Elsa å så jär ‘e vä.

Söskona verke ha have ne råoLit vä hvorander, döm sjånge, spela revy, å var vä i SSU. I dåij naLta då I tä’änk vöre farmåora men berätte att döm breuke cyckel åt LeuL för å da’ansch. Åt LeuL!! Fåtta jä vöre langt hä jär? Opa gammelcykla döm ha’a då.

Hä jär et så ma’ang kwar bårte gamLen den nö. I sö:r för döm som et våra kwar jär vä oss. Då ‘n Torsten djick bårt var ‘e första ganga I såg farmåora men skrå’åL å hä gLöijm I åller. A mormor Elsa dödde då I djick eijtta opa Backa å hä var annar ganga I såg farmåora men skrå’åL. I minsch att I fåor heijm bårte skåoLa hä I var skråLfäLa schöLw. Den åttonde november nittesju samne a Mary in å I ha et hämte mä än. Strax backätt dödde ‘n Tore, ålldeles för brått. I går om mårgan dödde moster Astrid i Stockholm å vä sö:r vä a Marie å ‘n Tobbe å vä familja dömesch.

Fastän hä stå skreve att tidevarv kom å gå, å schLäktom föLe schLäktom så jär ‘e schwårt å acksepte:r att hä jär så.

Lev å må!

 

 

Ha dö rätte dä?

20130912-192226.jpg

I samå:k vä ‘n kolle:g to ga’ang i veckon å vä nöges fåra brått. I jär åfta eut i sista minu:ten då I far schöLw, men då vä fåra i la så töck hoijn att vä bö fåra ‘n kwart i sju. Hä kär gåode brått då I nöges sLäpp å Pottjen före. Hä må då vara, för hä jär ju ‘n sak att man nöges lär om naLta åte snön kåm då man nöges fåra brått för å hi’inn åt Älvbyn före man böre vä ånga ti’i över å’ått.

I förså:v mä åller. Hä spela et naijn råll om I bara ha söve to el trij ti’im om nått’n. Då alarme böre då vaken I å stijg opp. To (2) mårga å ra: veckon jen så ha larme öte telefon vöre åschLöje å I ha vankne å honne refLekte:r vöre ljust här ändå jär om mörrna. I går om mårgan så vankne I trij över säx å i mö’örn så ha kLåkka hoone va’aL 06.16. Hä var ‘n helljokkes tur att håre mett ett ha honne röres under nåtta. Pottjen hav et vöre så nåijd vä å nöges sprint opp bårte sänga, men vä ha honne. I da var I bara eijn mineut seijn för å pLåkk opp kollega.

20130912-192052.jpg

Då I et hannt dre’eck na kaff hämdervä så jär I gLa för att döm sä:L Pepsi Max jen opa jobbe.

I ha ställt alarme opa håLv sju. I mårran tjö’ör I schöLw.

Stjit’n å pangkakon

Då bråorn men å familjen hansch skull opp opa i snabbesök jär sist så feck I hjöLp dell å stokka dell ine tjällar’n nest föräldren våre opa Storfors. I jär ju sån’t om man va’aL ombedd å då feck I skratt naLta då måora men ha som i åLtar åt ‘n An-därsch. I skreijv om ‘e jen å bild’n sij jä jen:

N'Jesus el n'Andersch?

Under sommarn som ha passe:re så håva vä renove:re – tapeschä:re o lagt noijtt goLv ine samma rum å jä sko tråo att man dåij naLta då I fann porträtte mett opphängt. Fast et faruLn var e som i åLtar. Mett hängd opa ‘n hederspLats – ine garaget!

photo(185)Ha I sagt ‘e? Jomenvisst! Hä jär stillnen opa stjit’n å pangkakon fastän måora men förneijk ‘e.

Lev å må!