Paella, mandeln å apelsi:na

costablanca

 

Nö våra vä äntligen jen ne’e å vä ha honne finn åt vorsch vä båo å vorsch man handel grejen. Jen ne’e hä jär då i Spanjen å vä sko våra jen över jul men vä komma hejm delles åt noijåre. Vä håva ‘n lägenheijt naLta norr om El Campello som jä konna sij opa karta jen ovaför. Hä jär i stä’äll där döm håva böggt å böggt å böggt vä EU-penninga å då krijs’n kom så schLeute döm å hä jär reijnt geudat vöre ma’ang hus å lägenheijtom som våra dell salu.

Vä ha’a ju beschLeute åss för å tjö’ör ne åt Stockholm, å seda beschLeute vä åss för å fLeug, men hä fannsch inga bra biljettom heijm (å vä bra meijn I töcke som et koste åss åttatus’n kråon) så vä beschLeute åss för å tjö’ör ne. Hä var ju bara sönd att hä snö’ödd å hä bLåst så gudihimmeln neför kust’n att hä var et schLukt.

I sko et va’aL så langranda ikwe:L för I tänkt faktiskt att I skul sova ikapp naLta hä I ha förlåore under höst’n jena, å däför sko I gå å leuk åt öga – döm ander sova redan. I mårran sko vä fåra å sij nagar gråttom som sko våra na å sij så vä få väl sij vo hä va’aL.

Olé opå jä!

Annonser

Häijn vä arbeijtsbörden

I nöges bara få berätt att om I skull ta’app jobbe så skull morotskaka jen våra hä I skull saken mest. Hä jär som å ita morna.

photo (1)

Nö böre inLägge:

I sko deil vä mä bårte to list som fensch jen ine heuse å så få jä avdjära vöre hä stå dell:

1.

Twett kLeda, pa’ack, handel kLeda, djära matsäck, handel hä som behövs för matsäcken, handel to juLkLappom hvor åt ånga (som vä ha gLömt bårt), skotta snön, arbeijt å’ått tijm om dan, stju’uss å hä’ämt bårte dagis, rätt oppsats’n, låga dell middagen, bära ve:n, beställt sjukförschäkringskårta, sagt opp Kuri:r’n, tanke bi:Ln (för  nö sko vä tjö’ör åter ne åt Stockholm), töije opp beställninga opa grejen som fåLke velle håva, si dell att passa å penninga finnes, tjöft ‘n noij resväsk, pLane:r för nesta vecko då I jär ledi bårte jobbe, lägg sä to å stijg opp kLåkka säx. Stjuss fLecka opa träningen.

2.

Jo’obb to skiftom, ställ opp elemänta, heva å vattne.

Djiss vem som håll å stress i heL sä? Et fankuLn jär ‘e jeg som ha förschtlista ötan hä jär Han I båo lave. I tråo att under sistveckon jen så ha I hort åoLa ”skruva av vattnet” (för han tåLa ju et måLe våre) minscht ti’i ga’ang å I skra’att än då ‘n keute oppätt trappen å håLvraLe ine paniken ”Varsh i helvete ha ja lagt passe?”. Seda ‘n använde ne sist, då ‘n feck föLe vä åt Paris så ha ‘n et rort hä ötan hä hav I heve ine vapenskåpe schöLw. Jeg fåor vä ba:na sist åt Barchelåna å då feck ‘n sta’an heijm. To ba:n gå bra å håva vä sä, men trij? I veijt et.  Hä jär ju tur att ‘n jär schnell.

Nö jär kLåkka över tåLw – jeg som tänkt att I skull få gå å sova kLåkka elva. I kan sova delles sju a mörrnom, så I tråo nestan att I böre vä abstrakte som handledarn men velld håva före jul – I ha et tänkt jo’obb så mötje vä oppsats’n då vä våra bå’årt, så I nöges stjönd mä å stjick å de före lördasmårgan.

Lev å må!

Man böre ju funde:r

____________________________________________________________________________________________________

I jär tacksam idag att I skreijv vo I gjåoL igår, för I tjo:L hela inLägge opa schwänschka för eleva mijn då vä skull reflekte:r över vöre tragiskt å vöre ”schört” i lijv jär. Döm necke å ho:l vä och I tjänd mä väl förbereijdd. Nö få vä hoppes att man åller bö tåLa om hänna meijr nanschtin.

____________________________________________________________________________________________________

I feck dellbaks oppsats’n men i dag klåkka trij å I ha sotte vän å I töck et att hä jär så mötje som ‘n vell att I sko revide:r – ÄN! I ha et honne länger än dell tjuå’ått bårte na opa säxte, å I hann läsa att ‘n kommente:re mötje ine analys’n men. Hä va’aL å jo’obb seijnt vä ase den så I et nöges arbeijt så mötje då vä fåra bårt.

Vä få hoppes att hä hinn å’årt dell sä.

I böre däremot å funde:r vöre I jär navLe ine skålln å om I förschtå vo I håll opå vä. I nöges skratt åt mä schöLw men hä jär som om I ha vorte geudat seda november – I veijt et å I tråo att I ha tåLkningsföreträde å I to’oLk kansche geudat å, men hä tråo I et. Hä jär tur att I sko våra ledi å schLappen å itag.

 

Hä var tur att I skratte igår….

sorg

Hä jär et mang saker man kan räcken vä i lijve jen, men hä jär säkert att man skra’att å man skrå’åL. Om hvortanne, hvor da å då den dagen kåm då ållt jär schleut så kan man bara hoppes att man ha skratte meijr än vo man ha skråLe.

Vissa saker våra så schöLwkLar där man sett å grubbel över hä man et rå över, å eijn bårte grejen som sko våra förscht opa lista jär väl ändå att föräldren sko åller bö begråva bana sijn, å bana sko et bö begråva föräldren föränsch döm våra gambLen opa heijme. Hä sku bö våra lag opa hä.

Jä håva väl hort om åoLöcka som hende ida?

I tänk opa döm som våra kwar, vöre tångt hä kåm å va’aL för döm under julhälga jen å I tänk opa chaufför’n som ha oppleve na som ingen sku bö ensch riske:r då man far opa jobbe sett. I tänk opa passasche:rara som var vä å ‘n deijL kåm å tjänn tacksamheijt över å leva å samtidit tjänn skuld för att döm våra tacksam då naijn a’ann dödde. I förschtå jä.

Nö sko I gå å kråma om ånga mijn å visk töst ‘n litar bön att döm et sko bö skrå’åL meijr än döm sko få skra’att.

Jär man et naLta sjuk om man skra’att?

Bild’n jen hav åssit å djära vä dagensch inLägg men hä kåm å handel om tåga i mårran å vöre I löckes preck in döm vorsch än I tjö’ör. I fann ingen bra biLd annarsch.

photo(141)

Herreminje vöre leijss I jär Pottjen. Han steuLe å tjugo mineut krengom kLåkka sex å seda var ‘n vaken delles kwart i elva. I ha mötje å jära veckon jen, å I hav et na tijd å jära ne. Fast  här jär ju sant, I kan et sova då I jär stresse å hvem veijt om han jär stresse över grejen han nöges jära inför julhälga som kåm vä stormsteg. Han kanske dellåmägen ha nan hög å twett å sätte igång, reijsväsken å handel, juLkLappa åt döm som sta’an hämdervä? Han jär ju bara to å han jär ju et så meddelsam vo djäll tjänschLen hansch. I äLsk ‘n, men ikwe:L hav I et töckt om ‘n så mötje.

I fann i papper ine i kLassrum för i tag seda där ‘n oppgift var att skrijv ne vöre man tråo att fåLke oppfåtta dä, å seda skull man skrijv ne na som et ander kansche veta om dä. I ha funde:re mötje öte hänna (to ga’ang minscht) å I tråo att ander gå omkreng å tråo att I jär sur å twär hela tijd’n. I tråo å att fåLke oppfåtta mä som att I ållte kLåga opa na. Hänna hä var förscht deijL’n. Annar deijLa kåm jen: I sko berätt na för jä om mä: – I jär ‘n töckenden pershåon som kan håijr opa vo foLke seg, å våra förstående å hjölpsam, å ander deijL järna vä sä om probLema sijn vä mä. Hä jär ju bra, men I hav i karaktärschdrag som stå stick i stäv vä pershåon den å hä jä att I jär vä:rdnsch fnittermaij som kan böre skratt då hä et pass sä å I fnitter så att öga tåres å sminke rinn neätt tjinda.  Å hä jär åller för att I jär nåk vä naijn ötan hä bara kåm, å speciellt om I titt opa naijn a’ann som å lijd å karaktärschdrage den. Ju allvarlijare situaschåon ju meijr vell I skratt. I skrå’åL leka mötje som I skratt, men no jär ‘e väl bätter för döm som jär omkreng om man kan få ander å våra löckLi i tag. I veijt et vicke ämmen fråga den var i, men nö hav I schwåra. Vart I gåodtjänd tråo jä?

Då I nu jo’obb där I jä:r så kan man ibLand et hå:L sä för skratt för ångdåomen å lärara bjud opå grejen man håll å dåij åt hvor da, å ida var ‘e dags – för hä fensch knappt na meijr allvarlit än då eleva sko presenter na för mä. I sett jen å skratt än……  Annarsch så greuv I mä mest för då vä sko håva naijn konferansch för då pass hä sä ju et heller å skratt å värschte bårte ållt jär ju att I jobb vä eijn som jär råoLi nanting. Å snögg! I tåLa ju förstås om a Häggboms Maria – ‘n rekorde:Li kwi’in fastän a et kan läsa ine ‘n tabell i årning.  A Marianne, bästkompis’n men å jeg ha förschtört fLe’eijr konferanschom då vä jobbe i la opa Boijn, å I jär lu:r om att hä kåm å hend igen. Man kansche skul bö hävd att hä jär i sjukdåomsdellstand å gå dell chefen å be å få schLäpp träffa den – för men skull å för hansch å.

Ja, ja, vöresomhelst sko I in å jobb a mörrnom, å seda sko I opa Statt å ita lunsch’n vä a Marianne, ‘n söster ine hjärte mett, å vä komma väl å skra’att delles öga tåres å fåLke ti’itt opåd åss. Vä träffes et så åfta, men då vä jära hä så jär ‘e som att et ‘n dag ha passere. Hä jär henasch förtjänscht att bLåggen jen presentere nager RAW-maträtt föreut å vem veijt vo a vell att I sko pråov ganga jen – hälsodrecka vä gräse legg mä et så varmt om hjärte.

I hinn no dellbaks å arbeijt ‘n schwäng dell ättåt.

Lev å må!

 

 

I julkLappstips

Fastän I jär så ego som I jä:r, så tjänn I att om I ha:v ‘n bLågg där gåode mang bårtå jä häls opå, så nöges I erbju:d jä hjöLpa då å då. I veijt att hä jär mang som et håva handle juLkLappa fäLat än å ma’ang veta et ensch vo jä sko djiva bårt. Hä jär den I kåm in.

Förra måndagen nögese I åt polisstaschåon för å skaff mä i noijtt pass å I var nåoga å si ätt opa ne:te då döm skull öppen – hä ståo ni’i å I var där ni’i, å döm öppne ti’i. I skull böre arbeijt kLåkka håLv eLva så hä skull va’aL gåode sneft vä tijd’n, men I tänkt att I hinn et fåra opa jobbe å seda fåra dellbaks nest länschman ötan I bestämd mä för å tjö’öp vanta å skåon åt Pottjen meda I vänte. Veta jä vo affärom som håva öppet ni’i om mårgan? Hä jär et ma’ang, å hä jär sönd töck I, för no faruLn skull döm väl få sälle naLta ändå. I snorre runt ine sta:n å hamne dell sist ope backen å där ha’a gammellantmanna öppet så I djick in för I tänk att döm skull håva vanta åt ånga, men si hä ha’a döm et.

Men I fann na, som feck mä å skåka opa skå’ålln där I ståo ine affärn å I skratte dell i eijnsamheijt. Sij jä vo häijn jär?

photo(139)

Visst sij hä eut som småtjäppa man sätt ine gre:na om juL? Nittan kråon för to stottja jär ju gåode durt, men då man betänk att hä egentlijen jär toggpinna åt hunda så tråo I att hä tjänsch som I bätter prijs. Fåtta jä att naijn ha töckt att hundskrälla nöges få sä nanting så döm få na julstämning?  Häijn konna jä gå å tjö’öp åt naijn som jär geudat åt hunda sijn – hä jär ‘n råoLi sak å djiva bårt å I bevijs vöre människoschLäkte våre jär dömt å förschwinn. Nittan kråon? Men vem tjö’öp häijna, tänk jä? JEG gjåoL hä å I hav et ensch ‘n hund. I tåo vä mä hä ope skåoLa å vijse ne för eleva mijn som I hav ine to kLassom å vä skratte så gott å så feck I ju vijs döm vöre viktit hä jär å konna språk.

‘n töcken jen tjäpp kå:les ”Candy cane” ope engelska, men dömjen som ha dellverkese i Kina våra ”Christmas Crane”. Crane betoijd /trana/ – foggeL’n den. MåijLitvijs ha döm måLa ne nager tranom ine smet’n, men hä stå åssit opa pappre, meijr att hä jär protein, fett, vattne å dellåmägen 5% å a’ask som säkert jär nöttit så gudihimmeln.

photo(140)

Nö håva jä i tips vo man sko tjö’öp åt hundeijgarn som hav ållt.  Rijme få jä finn opp schöLw – där gå gränscha!

Lev å må!

Hä var lä’äng seda sist…..

Herre min je, vöre tijd’n gå fort – I hav et skreve i åoL opa måLe våre seda den tjuåttånde november, för I ha stresse så guschensh över oppsats’n men som skull lämnes in fäLa den femte december. I trådd et I skull hi’inn, men I hann å snart ha gobben ne’e Växjö honne läsa ‘n å då medde:ln mä vöre mötje I nöges änder el revide:r som hä kå:Les om man vell våra fin – å hä vell I ju. Hä vart då 62 sijd å I hoppes att hä räck, för I tråo et att I wo’ork na meijr.

Vo ha då hende seda sist – et så mötje, men gåode mötje ändå, å I veijt et vo I sk0 böre vä – I trevs opa jobbe mett, eleva våra bra, kollegen våra bra, å stressen ha som bört å kLing å. I ha ju fonne na den bå’årt som jär att man reijnt lä’ängt å fåra in där, dellåmägen då man jär lekschåonshfrij. I skul no egentlijen et använd hänna indefinita pronomene den, men vo sko I djära – I nöges ju hå:L na för mä schöLw. Å vo jär meijr opa ställe den jär att vä våra fem Johanschons banabanschba:n hvor da å a Elsa kLapp hendren åt åss där a sett ine morne henasch å titt ne opåd åss. (Hä jär ‘n Mattis, ‘n Hjalmar, ‘n Emil, a Sara å jeg – värschte jä:r att I jär dubbelt så gåmmaL som ånga den, men vo sko I djära åt hä?).

Frau Furtenbach

I träffe a Karolina (Frau Furtenbach) som jär pijtmåLsgrejen ope martnen i Åijboijn då hä var, å hä var råoLit att träff ‘a å I hoppes att a feck sälle grejen sijn. I tjöft i paket å julkårtom, men då vä et sko fijr juLa jen heijm så hav I packe ne döm delles nesta år då döm sko rames in å hevas opp ine hall’n. Pottjen töckt om å våra vä, för han feck sä ‘n knäckkLobb å var töst delles han var schLeut, ättåt feck ‘n ita opa I hambörjarställ för förschta ganga i lijve sett å var nåijd enda delles han vart ”jädd” för naijn pajas döm ha’a anställt för å skrä’äm ba:na.

photo(137)

photo(138)

Ånga mijn ha honne båkka pepparka:ken å hä var FLecka som velld jära ne, å hä tåo väl fäm mineut delles hon var arj opa Pottjen som et var så intresse:re å djära gobba el hästa, el ”binka lille schärnor”, el schwampa, el grijsa ötan han velld jära bålla å då meijn I et hä jä tä’änk…… ‘n tjöpesdeijg räck et så langt om man et kavel eut ‘n å hä var et FLecka na gLa åt. Sistbijt’n tåo Pottjen å sno’oL ötätt goLve å I tänkt att hä lär no tåga lä’äng delles nesta gang.

photo(135)

Hä ha snö:e seda I skreijv sist å hä ha vöre kållt så ine bellman, men så lä’äng vä håva snön så jär hä ju bra – Pottjen å jeg våor eut å lekt ine snön ida, å I tråo att hä var fLeijr ma:ne seda I et ha tjänt mä stresse över na ‘n da. Vä skotte naLta, å vä sno:L snön opa hvorander å så kåm ‘n Erik vä traktorn å seda sorre Pottjen om ‘n rest’n å dan. FLecka stjicke I vä länschman å freua hansch kLåkka kwart över fem åt Giron (Kiruna) för hon ha spela i sammandrag där vä lage henasch å döm löckese bra nanting. Döm vo’onn mot Bod’n, spela lijka mot Kalix å döm förLåore mot Strömness, men bara vä 11- 14 – å I töck no att om man sko jämför siffren så kan man no påstå naLta leust att fLecken våre vo’onn väl kansche et ganga jen, men nesta gang, el ganga bake hä.

photo(136)

I mårran nöges I båka na dell i lotterij, å I vell et, men som I skreijv så nöges I….. Seda sko I längt åt måndagen resten å dagen. I jär et schLeug!

Lev å må!