NaLta om OS

Hä jär både bra å dåLit häjn vä att OS jär om dågan. TV-aparata å datora stå opå heijla dågan å I ha haft tijn å refLäktä:r då I ha sotte ine soffa eller då I ha keute bake pottjen som et förschtå vöre stort i OS jär.

1.Hä finsch ju vissa sportom som hav olymisk status, men som I funde:r vöre döm tänkt. Beachvollybåll (hä jär vanli vollybåll som döm spela ine sanda å så jär döm bara to stottja åt hvor sijd) jär väl gåode trevlit å titt opå om man töck om kwinnen för helwites vöre små dräktom döm håva opå sä. En litar tåpp å i par ännu minder trosom som et förhinder att sandkorna ta sä in där såoLa et stji’in – fast ine böksen den så stji:n no såoLa där å. För nager år seda feck kwinnen som spela vollybåll å vo I förstå beachvollybåll noija reglom vöre matchdräkta skull sij eut å döm som bestämm regla (karan förschtåss) ändre för kwinnen så att sport’n skull va’aL meijr ”publikvänli” som döm kå:Le ne. I skratt naLta meda I skrijv för då I schLåo opå TV:n då OS börje ida så spela karan (Tjecka mot japanara) å veta jä vo döm ha’a opå sä? Et faruLn var’e badböxom som vijse meijr än vo döm gjöijm. Nä heuvva, döm ha’a langa shorts å i storflåssa li’inn opå sä å under hänna ha döm i underställ. Man såg ju et na bårte vöre döm våor eutruste. Et för att I opa nage sätt töck att karan ine småkallsippren våra snögg å I kan garante:r att I töck hä jär leijtt nanting om man kan sij vöre snorkas’n sij eut göning kLeda så jär häijn meijr å’n rättvisefrå:g. Om nö kwinnen nöges kLe sä opa i publikvänlit sätt så sko väl karan kLe sä som dömjen som dansch ine gruppen Chippendales. Tåla om publikvänlit. Neu jär e så att inför speLa jen så ha döm lätte opa regLa vo kwinnen få håva opå sä för att döm som håva en a’ann soijn opa heijn vä’n Gud sko konna spela beach vollybåll. Bild’n jen ne’e ha I la:ne å’n tining i St. Louis.

Om hä var en jämlijk sport så skull karan sij eut söijna:

2. Annar reflekschåona mijn för dagen jär vem som kåm opå att kanotschLalom skull våra na å satts opa. Herre je, vöre döm fåll ine vattne, å vöre döm nöges råo vä arma dömesch för å komma sä nagerscht. Hä jär en geudat sport töck I.

3. Hä var ekstra råoLit att förschtmedaLja kåm ida, men no fankuLn foll väl pinn den helljokkes jett då häst’n hoppe över’e? I töck vä sko kLåga opa han som var anschwari för å ha hett opp’n. I töck inte om hästa, men meda I keute fram å dellbaks bårte tjö:ke där i avfråste fry:sn så hann I sij hästa hopp. Om hä inte ha vöre OS skul I ha boijtt kanal så fort I såg att ha var vä dju:ra, men meda döm tävel i London så acksepte:r I döm, men I jär säker att I kåm å schLå över dell en a’ann kanal då n’Bengtsson ho’opp för han jä:r så att I töck sönd om häst’n då han nöges bära en så’n trå:kmånsch opa röggen.  Hä kan no ränknes som i visst mått å dju:rpLågerij. Häst’n jen neafö:r kLar sä från n’Bengtsson.

Fråst å frys’n förresten? Hä djick snörovasst för ha varschå varmt ida,  men hä var beschwällit att förschö:k hå:L pottjen bårte hinken som sambLe opp vattne. Där håva jä nesta OS-gren som gåodtjänsch, fast tävlingsdräkt’n va:L et så märkvärdi tråo I – jinscha å en gens.

Lev å må!

Annonser

FinfLo:se kåm opp för å häLs opå

Jä ha väl tjänt vöre förväntninga häng i lufta? Vöre lufta tjänsch så mötje jettar å andes å vöre löckLi en deijl gå omkreng å verk våra. Hä jär et schLeukt, men I veijt vo hä beråo opå. Bråorn men, en Herkules, som jä håva läst om jen, å som sorre sä dell i gästinlägg noijest jen, kåm heijm vä fLecken sijn brått a mörrnom för å djiva åss ne opa goLve en ”audiens”.

I håijr ju nö att jä frå’åg om hä ändå et jär råoLit att’n kåm, å no jär e hä, men no faruLn få I ju arbeijt för att hä sko pass å tåga emåot frälsarn nest föräLdren våre. Måora ba mä komma ne å hjöLp a stokka oij rumme (el saLongen) där döm sko sova å vo sij I opa väggen om et häijn:

Hä var ju som I altar över’n – å han lev ju än för guschensch skull. Korte opa mä, då I var liten ståo ine garasche bland grejen som sko åt Breviksberge. Hä jär skillnen opa stjit’n å pangkakon. I bar möblen, I dammseug å I fLötte gammelgrejen mijn, å I schweittese ine i  litar rum salongen. I feck tåga heijm täcka för å twett åt dömjen å I fLötte opa ”Rigmor” så salongen skull Få meijr å ’n tjänschLa bårte Feng Shui. Sån’t waller jär viktit för sörlänninga.

I ha bara töckenden pLasttofflom opå mä å I tjänd vöre föttren eutveckLe simheuda milla tå:na så I tåo å mä skåon å no fan sko jä veta att I ro’oL knappt öte dammsugarröre som låg opa goLve vä lelltån men han vart nasom å:sköre. Blånn spreute, å måora våre vart ålldeles hwit ope ö:ga, men I ha ju et tijn å fåra opa la:s för I var ju tvungen å fä’äL ine rumme. Jä sij ju schöLwen den oppåffring I jär för naijn som et jär tacksam för blånn I spill……

I nöges bara berätt för jä om en sak. Om blocket.se var en ka:r så skull I no djift mä vä’n vä eijn gang. I äLsk bLåkke för man kan djära kLeppa. Hä finnsch I fat opa möbelaffärn i Haparanda som I ha vela håva seda hä kåm för nagar år seda, men I kan et tjö’öp i fa:t för å håva äppla å banana ine för trihundra kråon. Hä gå bara et. I går kwäLst så fannsch hä en annonsch där en kwi’inn bårte Lellpitt sälld mett fa:t för hundra kråon. I ha vöre åt Lellpitt ida, både för å hämt fate, men å för å djära i studiebesök.

I tjänn mä twinge å dellåt i gästinlägg

Fleijr ga’ang i veckon dimp hä ne förschLa:ga opa grejen I sko skrijv om å fleijr ga’ang hav ander skreve ne nagar råda opa måLe våre å vell ”gästbLågg” som hä kåLes. I vankne bårte hä ringd klåkka sju å hä var bråorn men som frå:ge om I ha sitt breve han ha stjicke ine hotmejlen. Klåkka sju? I ha ju et ensch honne gå opa dass den tijn. I läst å hä var ytterlijare i brev där’n bad å få va’aL pubLise:re jen. Hä jär måot principa mijn, häjn vä schwågerpoliti:k, men då hä djäll en bråor (som var tvungen å våra vä i pereuk som jä sij jen) så få I väl lete ‘n vijs jä vo en kan. I ha censure:re nagar grejom å I ha väLt korte schöLw.  Korte ha n’Jacob (en Bo-Staffan å a Agnetas pojk) töije.

Gu: da!

 I vell böre vä å presente:r mä schöLw – Hä djär jeg som jär bråorn jä håva läst om nalta längär ne. Hä var ejn som sa’a att I sku bö klepp mä å skaff e jo:bb, så i djåoL hä, å så hav I skaffe mä e fåotbållslag, män hä kan bLåggerschka jena skrijv om seda.

 I fLötte söderöver för mang härransch år seda, å föruto:m e par åår i mitt’n å tjuugohu:ndrataaLe så ha I bått i Fjollträsk, som hä kååles i Pijt. I båo vä en tjäling som jär bårta Strängnäs (så hon få’ta åssit bårtä hä i skrijv jena) å to fLe’eck, stora foijl fäm samma da som a Silvia ärschn KalGusta foijl å lella jär nett åre å i hårt.

Hä jär nö säkert att Stora jär en kopii å mä: hon jär bårtstjämd, illspekot å gullat nanting. (I jär kanske et så mötje å siste dena, men jä fåta vo I mejn) Vä bå håva humöre som gObben som båo ne:r föräldren våre (jä bårtå jä som veta vem i mejn fåta gåode precis vo i vell håva fram.)

Lella jär då en kopij bårte mamma sijn, gu:llat å gLa å gLätta – hä djär väL lite pijtbåo ötij a. Nö håva vä bestämt åss för a fLeug oop å spendeer fijr dåga opa Storfors så lella sko vaaL nalta mejr … ja, so:m mä å stoora; illspeko vä i huvva humör. Gu:llat å så jär a redan.

Män – nö kåm i dell vo i vell frååg å fundärr öte:

I jär gåode du:kti på å förschtöör pänninga, å so:m e led bårte hä så hav I bört ”fruktifieer” IT-proijla jen häjm. Vä håva Ajfåonsch, i hav tjöft en Mac å så hav Ì ein grej dell som djiiv mä problem. I hav en töckerden Ajpäd! I breuk håva’n opa jo:bbe som e arbetsrejdskap, men han föLe häjm gåode ofta. I töck o:m å lägg paschiansch å spela Jattsi, så I tag vä mä’n gåode åfta opa stjitheuse för å må väL en ströko.

Nö kåm probLeeme mett – Då i sett ine tjörka mijn å nju:t å spela nalta, då damän bäjna å för mä, å i jär et så fä’äL å jära kLart.

Järe nagen som lääs häjna som vejt vorsch I kan tjö’öp mä en ergonåmisk stjitståol? Håijr å jä!

NaLta skwaller å naLta waller å naLta sanning

Vä håva vöre åt Ume seda om torschdagen men vä fåor heijm redan ida då pottjen ha vöre geudat då hä ha djällt å sova om nettren (hä ha:v en et gjåort). Då vä förschökt finn åt bi:ln så feck I e töckenden ässämmäss-mede:land där bästkompis’n mijn fråge om I kond djiss hvem som ha åkt fast för å ha tjuv-fiske ine en odling nagerscht inåt lande. I nögese ring opp åt a å frå’åg om hä verkligen stämd att hä var jörskåLn I tänkt opa, nemesis’n men, å hä var’e. I skratte så gott åt hänna sko jä veta, å I tjänd reijnt vöre ”skadeglädjen” ståo hökt i tak. I jär et schwå:r opa nage sätt att komma överensch vä, ötan I ställ opp opa nasom vo som helst, men då naijn jär na som et jär i årning, eller na som jär na jävlit mot mä el naijn I töck om så då sko jä veta att I jär langsint å I gå omkreng å himmel vä öga då I sij döm, å I skåcka opa skåLn då I sij döm å döm veta nö säkert att I et töck om döm. Haijn ha oppfoiLt åll kriteria för å våra i storstömmel å hä djär så tjillit att häijn kåm å kost’n.

På tal om å ko’ost –  et sko vä fåra in å tränges vä döm som ha drocke för mötje opa PDOL ikwe:L. Vä schLåo fast att hä fennsch et mang artist man skull fåra in del sta:n för å sij –  n’Dave Matthews för mä och Rammstein för Han I båo lave. (Han få fåra allén om töska dena komma). Sist vä våor in opa PDOL var 2000 å då såg vä DiLeva å Electric Banana Band å så tåLa I vä’n Janne Schaffer ättåt ine Småstan. Hä kan no et va:L bätter än så. I töck faktiskt att I kan betåLa naLta meijr å fåra å sij n’bra artist ötomlansch iställe för å betåLa 670 kråon för å tränges vä fåLke i Pijtstan.

Annarsch då? Ja, fLeckas lagom spela et väL å döm förlåore gåode mang matchom, men vell man et sprint bakätt båll’n el vell man et tåga i för lagkamrata sijn så vinn man åssit ötan man förschtö:r mest för döm ander som velle na. Å för mä! FLecka jär som såoLa, hon ha fLäcka hon å – hon gjoåL en målvaktstavel som en Picasso ha’a vöre nåijd vä å hä koste döm årdentlit. Hon jär så pass schLeug att a ha lärt sä att sönna djär a et na meijr.  

Koste, hä ha pottjen å gjåort. Han feck fämte kråon a morfa:rn för å tjö:p glass’n för men I tråo att de penninga åt’n opp redan förschtdagen ine såoLa. Jeg schöLw, ha bränt mä bake nacken så I si eut som en levandes annonsch för Falu röfärj som en Kaj sä:l. Hä jär iLt då man gLöijm bårt å heva smorschLa där’e behövs. Hä bös et hövs ine väska hä jär då säkert.

Lev å må!

Att man nöges tränges ine e doijrhotell i Ume

Så kåm då dagen jen, som vä ha bå’å längte ätt å frukte nanting. En bijlreijs åt Ume vä ba:na bak å Haijn I båo lave ötvä. Trij ti’im då man et kan djära anne än hoppes att humöra pla:n eut nagerscht ötaför Skjellet å man kan få tjö’ör i lungn å råo. Vä hann åt Jiver – då börje döm å gnäppas den bak å döm holl opå ända delles Sävar då Pottjen leuke åt öga.

Vä våra i Ume för att fLecka sko spela fåotbåll å dell en början vare tänkt att Pottjen skull sova bå’årt nest föräldren mijn, men att lämmen naijn som et ha pråove att sova bårt i fi’ir dåga under OS dell å mägen tjändes naLta som i straff åt gambLen. Et för hä ha gjåort na, men måora mijn kond ju ha misse matchn milla Ecuador å Zambia, å vem veijt när den lanschkampen spelas åter i framtijn? Eller hon kond ju ha misse då’n Andre Pops kom opå nanting bra å säg, eller då naijn bårte ekspertkommenato:ra sa nanting negativt om Spanien å dömesch lanschlag. Hä gå ju et, så ången feck föLe vä.

Då I börd vä bLåggen jen så ha I åller tänkt att han skull handel så mötje om ba:na mijn, men då I jär heijm mest vä döm så hend et mötje där döm et våra vä. Lelln jär ju vä jämt, å vä jämt meijn I jämt. Hä djär få gangom I ha kont gå opa dass schöLw – et veijt I, men han verk då et må dålit bårti hä, fast I schöLw vell spoij den inn. I äLsk en, hä jär et frågan om anne, men gudihimmeln vöre tåLamåode mett jär schLeut som åftast å vöre tråijtt I jär på att nöges säg åoLa ”Rör et hänna” tohundraförtefem gang om dan, men I tråo att man nöges böre brått vä gränscha för jä kansche ha naijn aning om vöre hä sij eut ine skåoLen nöförtijn.

Nö såv en, fast hä tåo dell en tjugo i eLwa delles en samne. Hä vijse sä ättåt att en ha stjite ne sä före hä’n samne så I nögese boijt opå’n meda han såov. En noij opplevelse som I rekommendär. I hedd ne skijtabLöja ine en possa å seda smeug I över dell rumme erschn Urban å hängd’n opa dö:rn. Han va:L no gåode gLa:

Hä var ju en hemskeli teur att vä ba: om i familerum jen opa hotelle så vä feck en ekstrasäng. Pottjen breijd eut sä ine sänga som om en våor en kung (häijn jär i schLäktdrag bårte far’n som et töck om att twinges å legg still opa eijn håLv sijd bårte sänga). Han ha töije ekstrasängen å I få tränges vä ången som vanlit.

FLecka då? Vöre hav’e gått för lage henasch? Nja, et så väL, men hä spela et så stor råll i kwe:L. I kwe:L knäpp vä åt öga, tacksam för GB-glass’n Piggelins eksistensch, meda vä hå:L tumma att Pottjen jär nåijd under mårandagensch äventoijr jen i Ume.

GLassa håij tåLamåode mett.

No jär hä märklit att varmdågan ållte sammanfåll vä döm dågan då man ha som mest att djära. I ha schweijttese krengom kne:na hä de ha vöre varmt. För hä ha vöre varmt i Pitstan ida – döm sa’a noijest opa teve att vä ledd temperaturliga ine Norrland ida. I jär ingen värmedörkar, ötan I djill såoLa men hä få helst et våra meijr än att man kan håva langböxen ötan att dåij opå sä.

I trådd ändå att hä skull våra perfektvä:re för å fåra opa Storheijda för att I trådd att åll ander skull legg opa stranda å såoL sä, men så fel I ha’a då ållihåopen våor opa järnaffärn som få eijn å tänk opa decembershelga, å seda då I ha’a handle en luftmadrass å en glass åt pottjen,  så fåor ållihåopen vä mä del affärn som håva bilan som i sorts tema å där tåo hä nasom förtefäm mineut för å tjö:p en eLäktrisk pump åt madrassn den. I handle en gLass åt pottjen den å. Tråo jä att ’n jär töst då’n i:t glass’n? Jå höuvva, å då’n jär töst då sko jä veta att I trijvs nanting. Hä jär bara sönd att ’n glass et räck lä’äng ine värmen jen.

Seda stjusse vä fLecka åt Selsborg för att hon sko sova bå’årt nö åter å då vä fåor däda pottjen å jeg stanne vä dell å såg naLta fåotbåll fast fLecka jär juste:re ine fåota sijn. Att sij fLeckas lag spela jär som å våra opa’n  Johannschonsch sLäktträff vorenda match. Hä jär jeg, n’Domus, a Lill-Eva, en Stefan, a Marijanne å a Bäckström å ärda våre. A Elsa kLapp hendren sijn där a sett å titt ne opå åss. Hon jär no gåode ståLt över åss tråo I.

Nö sko I gå å nju:t hä I jär alle:n jen heijm (om I et nö räcken pottjen som legg å så:v). I sko start en maski:n å twett å eijn vä disk. Vå fåra åt Ume åt torsdagen å I ha et kLart vo vä sko håva vä åss än. Märklit åckså att a Rut et jär jen i kwe:L heller.

Man sko våra handlingskrafti, men dell vikke prijs?

Nö ha I jobbe fäLat för haijn ganga å I djär ledi gåode gott fjårtan dåga. El ledi å ledi, tijdn kåm å våra foijLd dell breijdda vä grejen å djära, umecup, OS, fåra bårt, läsa inför höstn, hinn kLepp mä,  våra vä skjitånga, ja, jä förschtå:. I längt delles den tjugånde i agusti då eijn far å jo’obb, eijn sko ope skåoLa å den annar dell dagis å schöLw sko I hi’iss fLagga å sprint runt jen heijm å spela musik å dansch som en geud å hwi:L mä ötemilla.

Då man ha jobbe trij netter å ra: å et fått sova så mötje om dågan av åoLika anledningom så jär tåLamåode gåode låkt, å I veijt et vo:för hä vart plane:re att djära så mötje ida. I hann et sova. HåLv ti’i våor vä opa vårdsentraLn i stan vä FLeckas he:L å få: man en tijd om sommarn nest’n lä:kar så nöges man tåga vo man få. Seda åkt vä del Storfors för vä var ju ne:r å hälse opa nest gambLen där.

Om I då ha’a schLeute den å före heijm å lakt mä så ha’a tåLamåode räckt dell länger under dagen än vo hä djåoL för mä. Vä packe in Pottjen ine biLn, fåor åt friluftsmuseume i Gammeschta:n å å’åt där å vandre omkreng före vä fåor del sta:n för å ekipe:r Han I båo lave. Håva jä handle kLeda vä’n ka:r som helst vell våra ine garascha å som helst vell lu’ukt diseLn å som et broij sä om en må’åL motorblåkka ine fijnkLeda ”för ’n spill ju åssit”? I holl å va’aL geudat å seur vart I så hämst då nasom hvor pLagg I holl opp et var bra å et var schwårt ine färga. Pottjen var et så nåjd han heller då han nögese sette ine vangne hansch å titt opå då vä trängdes blann turista å LeuLbåon. Han feck en Piggelin å så var han naLta nåijdare, men hä var över då gLassn var schLeut. Han schweijttese å var tråoijtt å var hångra om hvortanne restn av dagen å ha raLe mest delles I schno:L’n i säng klåkka sju.

I samne vä’n å hä ha I väl et ränkne vä för nö sett I jen. Klåkka jär en kwart över eijtt å I kan et sova. I ha leka mötje å djära a mörrnom då fLecka å vä nöges fåra dell Storheijda för å handel nager gjejom som ett hansch vä förra ganga. Hon jär jettar å handel vä för a töck om hvor grej som I hev opp, men hon kåm vä så mang förschLaga opa sån’t hon töck om så hä ta:g läng hä å.  Stackarsch påjk, som nöges föLe vä. Stackarsch ma’amm å.