Vo skull jä jära om jä vo’onn nagar miljåon?

Förscht så nöges I ertjänn att hä legg langt bårt att i sko vi’inn nager penningom för I spela åller, I tjö:p et lottan, ell spela opa tra:ve ell opa stru:ktipse.  Sist I tjöft mä ‘n lott så vare för å vi’inn ‘n håLvgrijs bårte Olosson i Lellpitt, men et vann I. I tjöp et ensch lottan som ånga fäLes å säL för hä jär et lönt.

index

Men om I vann ‘n schLant så sku bårte förschtgrejen I skull onn mä våra å anställ ‘n vaktmästar vä i sneckarinträss. Vä håva ti’i projekt som våra ine pLaneringsstadie å vä håva et naij tijd el work för å fä’äL döm. Vele jä veta vo vä håva för ö:ga?

1. Garasche nöges rensches opp å rustes dell (hä jär et mett projekt, men I hav et nagerscht å håva sörvel’n men). Veta jä vöre ma’ang motorbLåkk Han I båo lave ha den ine? Säx stottja! Eijn to trij fi’ir fäm säx! Vöre mang kan eijn männisch behö:v? Eijtt dell, schwåra’n mä  då I frå:ge. Han var et bLijd ope ö:ga.

2. Vä hä bört å rijv eut bastun å duschrumme för goLvmatta schLäfft å hä vart i totalrenoveringsprojekt som et jär håLvfäLa ensch – vä veta et ensch vo vä sko djära vä rumme den. Stort va’aL ‘e.

3. Seda ha vä tänkt djära om tjö:ke å vardasrumme å fLötte tv-rumme dell i sovrum å hä va’al djära vä na hämst, men då vä et konna komma överensch om vo leukom vä sko håva, ell vosch ållt sko våra  inte tjöke – ell om vä ändå et skull heva opp ‘n noij balkongdö:r så legg projekte å vä’änt.

4. Seda sko vä jobb vä eutsijda nalta å bögg åss ‘n storaltan åt framsijda, bögg noijtt bråotak å heva lampen å noija markisom (som legg å vänt ine förråde) å djära vä ållt hänna så sko vä må’åL om kåken å då vell I håva ‘n a’ann färg för vöre råoLit jär ‘e å må’åL ötan att ‘e soinsch?

5. Leijkstögon sko fLöttes ti’i meter å vä sko heva ‘n grillring där stögon nö stå (verke öte han legg å vä’änt)

6. Om lördagen så djick I inn ine Pottjens rum å tänkt att no ha’a e ju vöre bra å tapesche:r om jen ine å va’aL å vä garderoben som stå ine hörne…. I reijv eut ‘n men då vijse ne sä att goLve var lagt kreme skåpa:se den å et faruL’n var’e måLe ine take. Dessutom så var ‘e å’ått lager å tapet opa väggen som et ha gått så helvittes jett å få bårt. Ått lager bårte trij väggom legg nö opa i noijlagt goLv. Take jär åomåLe men I ha fonne åt na grundfärg å Han I båo lave lova mä å må’ål opa resten.

7. Badrumme o’opp nöges vä  å fiks dell.

8. Vapenrumme sko fLöttes opp dell friseringen (et mett projekt heller egentligen, men hä jär fullt vä grejen den ne’e å Pottjen kan bö få sä I rum dell för hansch jär så litet)

9. Seda tåLa vä om å isole:r i rum ope kå’åLvind’n å djära åss i storsåovrum vä i ståorfönschter.

index

Tänken jä, om man bara ko’ond reng åt ‘n  Rickard (ine drömmen men heijt verkmästar’n men Rickard) å bede ‘n schwäng förbij opa Byggföretage för å böre å beijt å lista jen. Värschte jä:r att I et spela opa tra:ve ell tjö:p lottan. Hä jär bara å sätte sä vä tapetkatalåga å beställ. Pottjen skull få bestäm vöre ‘e skull sij eut ine rumme hansch men han vä’äRd Hello Kitty-tapetren, men I jär et så progressiv ine genustänke mett än – hä va’al bilan el dinosauren.

 

Lev å må!

 

 

 

Annonser

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

pope2

I ha hatt e jobbit opa jobbe mett gåode lä’äng å I ha jobbe meijr än vo som var tänkt å I jär et riktit i årning än, men I lä’ängt åt sommar’n då I et sko jära na. Ja, om man nö et räcken hä som I vell jära ine standa I vell jära ne….

Då ‘e var som värscht å I et ha’a så mötje å si fram mot så deuk ‘n rekLam opp opa Facebook om i båolag som ha’a ‘n fLeug-re:a opa biljetta åt Rom för 249 kråon enkel väg. Vä båoke, jeg å Han I båo lave, å i mitt’n å januari bar ‘e å. I var tråijtt å reijsa ötan ba:na var vo I behövd. I ha ållte önschke å fåra åt Rom, men då man jobb vä spanschka så jär ‘e som bätter å fåra dijt.

Vä:re var bra, I åt Margaritapizzen vor da: för hä var nö bäste I nanschtin ha’a småkka i pizzaväg. (I ha et ite hämtpizza seda vä kom heijm ötan I båka döm schöLv för å finn åt rätta sma:ken – I jär ne:r). I feck tå:ren ine ö:ga då I såg Spanska trappan, I vart förvå:ne att Fontana di Trevi där a Ekbergs Anita båda, var som bake i heus, å I förvånese att I et vart impone:re å Colusseum. Vä djing runt stan den å guerillaturiste å ha’a som sitt ållt opa to dåga. Tredje dagen så rengne ne å I feck opptäck att I ha’a i ho:L ine vänschterskåon.

Vä tåo tå:ge åt Vatikanstaten för om man nö ändå jär den bå’årt å fastän man et kansche jär gudakti å’åll gangen så nöges man ju fåra dijt. Tråo jä et, att då vä kom dijt så var’e foLke så gudihimmeln opa Petersplats’n å man nögese gå jöning ‘n metalldetektor för å komma sä in. Då vä gå in så sij vä ju ‘n Fransiskus, han som represäntär Herren våre opa JåoLa, fäLes runt ine golfbi:Ln hansch å han sta’an för å tju’uss småba:na. Ätt ‘n ha fäLese runt nager värv så gå ‘n opp opa ‘n scen å böre vä predijkan. Å så kom hä…..

1524692_10203030921683029_1292298574_n

Då vä stå den så djiv ‘n åss välsignelsen å I töck häijn jär gåode kLämmit. I tråo et så hart opa skrefta, å I töck väl att katolicismen jär bårte värschte som finnsch, men ändå så hav I vorte välsigne å’n På’åv. Hä kan vara bra å håva hä som i ess ine ärmen om I skull hammen ine ‘n knijp. Bara ötefall att…. Bråor’n men fråge om I ändå et ha’a bört å bri’inn då I feck håijr åoLa den. Han jär åogudakti å förlåore….

I funde:r om ‘n Fransiscus nanschtin ha vorte skreve om opa pijtmåLe föreut? Hä lär no kansche et he’end na meijr opa sijda jen.

Lev å må!