Jär rutt’n grön nest jä å?

Post’n å renhållningen ha kömme opå att vä som båo jen ine boijn sko håva hä döm kå’åL ”grön rutt” å I töck att hä jär förschtandit, nanting. Om nö et å’åll veta vo hä jär så betoijd hä att postbi:ln å såopbi:ln bara tjö’ör åt eijtt håll opa gaton man båo. Vä ha’a så förbanschkat tur att vä schLäppt håva hän åt sijda våre, för et våra vä så intresse:re bårte å håva grannas såoptonnom opa gå:rn våre. Heller skräpe våre åt dömescsh sijd.

ProbLeme var ju då bara att vä nögese fLötte postlåda våre, å I kan ju töck att om Poststyrels’n nö vell att vä sko änder grejen så kansche man ha: rätt å säg åt döm att döm kond väl spijk opp nager ställningom där vä konna häng låden. I skratte då I såg samlingen våre åt annar sijda – eijn gra’ann han ha så brått å gräva ne låda så gatunumra et jär rikigt i årning. Vä få hoppes att påstiLjåon et jär sömna då a kåm…… Jen sij jä lådom å’ått, ti’i, ni’i.

Spe:låda vä åtta opå’å jär våre, å vä kom opå att vä ha’a ‘n gåmmal hussiffer kwar så han popnijte Han I båo lave fast å hä vart tjusit nanting. Hä vart 3D-effekt nanting. Sedan ståo hä att man skull märk opp låda vä namna våre å, å då leijte I opp apparata den som I tjöft den där ganga I feck e i:L å vaL organise:re å knappe in namna, address’n å morrantiningen vä lä:s. Vä ståo den u’ut ine rengne å bLåst’n å skratte åt ållihåopen då vä bestämd åss för å proteste:r naLta vä en greut å humor. I skratt än då I sij biLd’n jen:

Våra jä skumögd så konna jä kLick opa kårte så va:L hä större.

Nö räck hä vä trij (3) inLägg opa eijn dag….. I mårran kansche hä et va:L eijt ensch – hä beråo opå hä. Nö sko I flåkka eut ine soffa ätt en lang dag.

Lev å må!

Annonser

”A Leijda bakar” söndaspizza

Söndågan jen heijm våra i regel gåode behagLi, då vä åller håva na pLane:re. Hä jär mötje reprisa opa teven å man hinn jära töckenden mat som ta:g naLta länger tijd. Ida gjåoL jeg å Pottjen pizza åt ållihåopen. I tråo att I skull konna sälle pizza å leva gott bårtij’e – för han I djär va:L åohelvittes gåo. I ha fonne i reseft opa deijgen ine ‘n kåokbåok bårte Italien å han djär I jämt.

4 pizzom

500 gr hweijtmjöL, i håLft paket å jäst som man leus opp ine to å en håLv deciliter å vatt’n vä naLta socker, ‘n hålv tesche: å såLt å så bland man hä ine ‘n bå’ånk å knodda deijgen seda opa tjöksbänken i schu el å’ått mineut. Seda lägg man dellbaks deijgbålln ine bånka å häll över naLta olle å täck bånka vä ‘n bLeuthandduk å let ‘n stå opa ungen i minscht en håLvtijm – om man ha ungen på så gå hä snörovasst. I bland nöges man heva meijr vattne då mjöLe jär åoLijkt törke. Man bö et höv na mjöl då man båkka eut bottna jena, för olja vaL perfekt opa i bakpLåtspapper.

Hemliheijt’n dell ‘n gåo sås jär att han sko våra så stark att ‘n et gå å ita som ‘n jär, ötan hä jär i kombinaschåon vä påLägge han va:L gåo. I kåok opp 3 paket å kråssetomata, naLta olle, lökpulvre, oregano, grillkroijdden, cayennpepparn, såLte, en hatchi å såjsås å to sockerbijtom å så let I ållt hänna kåok ‘n tijm opa spis’n.  Hä som va:L över fru:s I in å använd nesta gang I vell ita pizza.

Ost’n rijv I et schöLw så åfta – I breuk tjö’öp pizzaost (2 possa bårte stockholmsmejerije) å bland hä vä ‘n possa å västerbottenschost’n. Hä va’aL gott nanting. Man kan välle vo sovvel som helst, ida vart hä kasseler, å nesta gang lär hä va’aL äLg å schwampen, el voför et salami?

Döm va’aL et så snö’ögg, men döm våra gåo.

Lev å må!

Man sko et sambeL grejen

I sambeL et opa na, å I spåra et mötje grejen. I ha ‘n possa vä töcke som FLecka ha gjåort å skreve opa dagis å skåoLa. Hä som Pottjen ha gjåort legg ini ‘n hög ine vi vä kå’åL ”råsa rumme”. (Kond en Strindberg skrijv om rörumme sett så konna vä håva i råsa).

I bö’örd å prenumere:r opa Allt om mat tjugohundratrij å ha kwa:r hvorenda nummer som I ha fått ine låda ine lå:den ine vardasrumme. Delles ida ha döm fått våra ifre. Gu veijt att åssit anne ine heuse jen ha fått våra ifre, å däför fennsch et mötje leust under ‘n metersch höjd jen heijm. Nö nöges I sorte:r å finn en noijj pLats åt samLingen men. I hå:l mä för skratt meda, å hoppes I få naLta inspirachåon vo vä sko ita dell midda.

20120930-105607.jpg

Hä finnsch en pLats opa jåoLa….

Vä fåor åt Boden ida opa hamboll, som I berätte för jä ine förra inlägge å Pottjen skött sä gåode bra.  Opa läktarn opa Björknesshall’n så sett man ovaför pLan å ti’itt jöning gLasruten ne opa spelara. Hän töckt ången om, men hä var gåode åobehagLit för måora hansch då I töckt hä såg eut som om ‘n skull fåll ne.  Jä sij ju schöLw vöre hä såg eut – häijn var under en töcken den tid ut.

Hä var råoLit å håijr vöre föräLdren åt spelara råope bårte läktarn, å I hann tänk att så onderlit att ingen kåm å seg dell döm å tränarna verke et tåga ill opp heller. MärkLIt!  (Häijn jär en töcken den tjä’äng rätt opp ine baksijda opa naijn el nager). Match’n då? Ja, häijn va:aL mötje bra. I seg et na meijr.

Hvorenda gang I far åt Boden så finn I vorsch I skol vä eijn gang, men hvorenda gang I sko däda så far I fel å snorr förrunt ine stan den. I få som mest passe:r förschwarschmuse’e den fLeijr gang innan I hammen rätt opa favorijtställe ersch FLecka (å vett Pottjen å). Godisarenan jär en karamellaffär bårte störremodelln å han legg ine i industrijområ:d mitt milla trave å stan. Helvittes beschwälli å finn åt.  Värt hä nanting då man äntlijen hammen rätt. Karamellaffär’n i Åijboijn jär schwållat om man jämför.

Hä va:L naLta kånsumentopploijsning ida å för I tjänn att vä nöges varn jä för en produkt som vijs opa vöre hä jär ställt vä lande jen. I tåLa om pärotjippsa som småkas som varma mackom. Nä, I nöges rätt dell hänn, döm småkas som tjemiska varma mackom. Döm våor nå’åk så hämst, men no sko jä tråo att döm nö lukte precis som bröde vä stjinka å ost’n.  Jä bö et tjöp döm….. Hä finnsch en nasom full possa jen heijm.

Lev å må!

I sko INTE fLötte åt Deppis.

Å gudihimmeln vöre jör I tjänn mä ätt sistinLägge mett. I jär gåode säker opa att häijn jär en bra budåoL å leva ätt:

Dö sko icke bLå’ågg då dö jär åonökter el då dö tjänn dä ne’e.

FörschtdeijLn den bö I et broij mä om för hä he’end åller, men annar deijLa sko I tåga dell mä. I ha nåo vä kompisa opa facebook som dela vä sä över vöre jobbit hä jär heijla dågom å I jär så leijss å läsa hä, å så jä:r I samma sak schöLv. StömLat naning.

Vöresomhelst, som I skreijv i gårkwäLst så djäll hä ”noija tagom” ida, å I tråo att våogen våre, som I sparke öte vä lelltå:n då I steijg opp, var ängschLi att I skull böre dagen jen som I schLeute han I går, så då I ställd mä opå’n noijest så vijse’n 48,3 tjilo. To: ga’ang! Hä behövs så lite ibland för å stjille surmorrna bårte såoLstji:n. Hä vijse ju sä att Låcke dell batterijleuka ha folle bårt å batterije ha ställt sä åt annar hålle, men et djåoL hä ju na för då I såg hä så var I ju opa gott humör och skratte för mä schöLw.

I da ha I sko vä fåra iväg ‘n schwäng åt Boden för å sij na hamboll, fast I veijt et än om I work håva lellången vä mä då döm et spela i Hildursborg. Hä våor råoLit å sij, men då ‘n et vell sette still ope famna så få vä sij.

Lev å må!

 

 

 

För fa:ne!

Nö hav I stjicke in arbeijte mett som skull in a mörrnom, nö hoppes I bara att hä do:g å att I kan fortsätte som I ha pLane:re vä de. Hä tjännsch gåode gott, men hä maL ine måggan då man et veijt om hä räck dell. I sko vijs jä naLta bårtij’e men I kan ju et leta jä sij så mötje än.

Han I båo lave kom heijm dell åss ida, å Pottjen var löckLi, å Flecka å förstås, men hon ha et tijn vä ‘n för hon skull fåra in åt sta:n å gå för förschtganga opa Tjejkwe:Ln döm anårn. I schLäft, tack å lo:v. VöresomhäLst så ha’a ‘n tjötte vä sä så noijest hav I kåoke tjöttfärschsås’n ine paLtgroijta dell hela boijn,  tråo I. Hä kan vara bra å finn åt ine fry:s’n de dågan man et kan hitt opp na å ita, el döm gangen man et ha na mötje tijn å domdär ine tjöke.

I ha å honne våra iväg åt Porschnese för å kLepp mä nest a Pernilla å hä jär nö eijn som I töck om. Hon jär djift vä ‘n ka:r som fLeug i luft’n gåode gott vorenda dag, men a ve’erk då gLa ändå. Vackra banom ha döm å – å så foiL a åra snart så inLägge jen få tje’en som i kårt opa stordagen henasch.

I ha hatt schwå:rt för å hitt naijn som I lijt opa vä håre mett å I ha no boijtt kLepperschk fämtan gang – et att döm ha vöre dåLi el att I ha naijn avance:re hårstil som et naijn kLa:r å, men döm ha skaffe sä ånga å döm ha vöre ledi, el så ha döm tåLa om sån’t som I et jär intresse:re å, el så ha I sitt leijd eut då I ha gått däda. Ja, jä förschtå vo I meijn, va? I meijn ju leijd ine håre, rest’n kan ju et naijn jära na åt den korta stand I sett den ine ståoLn.

Vä håva djupa diskuschåonom å så skratt vä ötemilla så tåren tri’ill, å så waller vä naLta å så skratt vä å så va:L hä naLta skwaller å så skratt vä. Hon jär ‘n bra männisch. För fane!