Nö veta vä…….

Då vare dags å få veta om a Doris kåm opa jobbe åt måndagen el om a ha före åt Hawaiji opa ‘n semästerreijs. Minnes jä vöre hä låg dell?

To opa 25, to opa ‘n miljåon, å to Stockholmsreijsom. Hä jär opplagt för naijn schLags vinscht i kwe:l. Seda skråpa I vöre mang gang vinschtn vä ha’a å vänt åss, å för att jä sko sij att häijn hend i ”realtid” så fåote I ötvä datorn men noijest – å våra jä skumögd så få jä bara lijt opå mä:

Nö jär hä dags å skråpa sistrada. Visst känn jä vöre spännande hä jä:r? Om hä va’aL eijn miljåon så skull I ring åt ‘n måLar vä eijn gang å be ‘n komma hijt a mörrom å böre å må’åL take ine tjö:ke å vardasrumme. Som hä jär neu så nöges I vänt delles jakt’n jär över – å han va’aL åller över tråo I:

Håva jä sitt? Vä vo’onn! Jeg, som åller breuk vinn na! Vä vann 25 kråon! A Doris nöges jo’obb åt måndagen å I nöges vänt delles Han I båo lave ha skötte nåo vä dju:ra, men et jär hä na…… I töck om å vinn.

Annonser

Bäst hä jär, hend hä!

I ha vöre in opa lokaltiningsredakschåon å tåLa vä eijn bårte kwinnen som jo’obb den. Då I satt ine bi:ln men dijt så funde:re I över vo hon kond frå’åg å över om I ha’a na råoLit å sä’äj om na. Då börd I tänk opa a Doris, jä som läs bLåggen jen tjänn åt a som hon som vägre för å häls opå: mä opa Noliamässa. Vä våra kole:gom å hä jär et bätter än att hon jär schwänschklärarinna I ha’a då I djick opa Backa för ti’i, femtan läng seda. Öte eijtt bårte pråova I gjåoL för a så skreijv a föLjande kommenta:r: ”Du använder en för kåserande stil när du skriver”. Hä ha vöre mang göning å:ra som ha kommente:re arbeijta som man ha lämne in, å I veijt et voför, men hänna hä ha fastne som järne inte hjärna.

Nö hävd a att hä var hon som opptäckt mä å om man håll vä’da  så hav a ju rätt dell hä döm kå’åL royalties. Hä jär väl et meijr än rätt, töck I för hon var en herregu dukti lä:rar. Hon om nagen förtje:n väl att få panschone:r sä gåode mang år i förtid?

I dag vaL hä däför gåode spännande jen opa bLåggen,  för I ha tjöft mä en töcken den gu:Llott å tänkt att jä skull få våra vä om hä.

Förscht så skråpa I trij  å då såg hä eut söjna:

Hä jär ju råoLit att sij ‘n miljåon, men to vä tjufäm förscht ra:da tjännsch et så råoLit. Seda skråpa I mitterchtra:da:

Nö böre hä å hend grejen: To eijnmiljåon, to tjugofämmen å to då man få fåra åt StockhoLm för å skråpa meijr. Vöre sko häijn schLeut? Hä jär ju sönd att kLåkka rätt nö jär ti’i å I nöges gå å sova. I skråpa hä som jär kwa:r i morron kwe:L.

Lev å må!

FLecka men pråov måLe våre

I ha’a som bestämt mä för vo I skull skrijv om då FLecka kåm å seg opa renaste smålänschka ”De vao ju en bRa affäR det häR, mamma…..” å ine hendren hå:l a noijskånn henasch. I fråge na vo fankuLn hon meijne å då sa’a a att hon tåLa ju pijtmåLe. I nasom dödde hä I börd å skra’att. I nöges no sette vä’da å lä:r a naLta, för vöre sij hä eut om ba:na mijn et veijt na viktit? Et vell I att a sko gå omkreng å lå:t som en Anton Svensschon.

Hon ha’a då et fel om affärn våre. Hon sko böre spela hambåll ine i noijtt lag, å som vanlit så ha ju föttren henasch vokse nanting seda om våorn – I tråo no snart att a kan åk stjiddren ötan na anne än ståvan. I kan snart håva skåon henasch, å I längt nanting. Speciellt ätt affärn vä våor dell ida. Hon ha vella tjö’öp i par som kost sjuhundra kråon, å hä feck a ju, men då såg vä i anne par som koste 246 kråon – samma mä’ärk men ander färgom. Döm tjöft vä å. To skåpar som skull kost fjårtanhundra kråon för niehundrafämtre kråon. Tråo jä I jär na nåijd? Å snögg våra döm så hämst!

Seda, för Han I båo lave jär heijm nager dåga, så fåor vä dell affärn som töck att man sko tåga vä sä tjänschLa heijm å la:ne nager fiLmom så vä skull konna håva åss en töcken den ”dejt-kwe:L”. Då I vijs ‘n filma så seg en att han nöges fåra nest ‘n Stefan å hjöLp ‘n bråms en motor. Et för att hä jär na, I ha ju et vänte mä na anne egentlijen å I jär absoleut et bitter. I sett gärna under en filt schöLw.

Ja, nö sko I sätte mä å sij vöre ‘n Persbrandt löcke förschtö:r Hamilton för mä. För mä jär’n Peter Haber för evigheijt swänschkspijon den.

Lev å må!

Hä jär et bra å håva för mötje att djära heller

Ida ha I vöre så effektiv att I ha åssit å skrijv om neu. Då pottjen fåor opa dagis kLåkka ti’i så börd I vä å städa tjö:ke, dasse å såovrumme. I starte nager maschi:nom vä twett. I hann sette ötvä datorn å årganise:r lijva våre ine en kalender. Snöggt vart hä. I hann hämt naLta ved å e’el naLta för ha var bara aLitan gra’a.

Ållt hän hann I vä innan Han I båo lave kom heijm ätt ‘n vecko bå’årt. Han jär i gästspel opa nager dåga å seda far’n åter. I hämte Pottjen, tanke bi:ln, hämte i paket, handle naLta mjöLk, fåor heijm, gjåoL mellis åt bå’å ba:na, stjicke iväg karafåLke å hämt nager kaminrö:rom, stjusse FLecka åt Norrfjärd’n, fåor heijm, ringd åt XL-bygg, simhall’n i Åijboijn, Televärke å dell T3 i Umstan, tåLa vä a Annica,  satt opå vattne åt makaro:nen, dusche, steijke korven å ägga, servere ‘ne å fåor opa annar affärn å handle där innan I hämte FLecka bårte träningen, fåor heijm å sövd Pottjen, umgicks naLta vä FLecka å nö sett I jen.

Gåode nåijd, men I hav åssit å skrijv om.

PS:

Däremot så nöges I säg en sak. I ha sagt tidigare att om Blocket.se våor en ka:r så skull I gift mä vä’n, men hä verk bara djäll om man et leijt ätt  na speciellt. Nö leijt I en säng åt Pottjen, (Han I båo lave håll ju å fru:s ihe:L ine tälte) å et fankul’n fensch hä naijn jen opp. I väger för å tjö:p en noij – den läxa lärd I mä då FLecka var lit’n. Hon feck ållt noijtt å skreijv å rite opå ‘de, reijv sander å kLeppt överållt. I jär för gåmmal å för ekonåmisk för å fåll för häden åter. I leijt en rö, bLå el hwi:t säng som heijt ”Kritter”  bårte möbelaffärn i Haparanda. Om jä veta å naijn konna jä väl hjöLp mä?

Lev å må!

….å hä rengen

I nöges ertjänn att I ha ingen lust dell å skrijv na, et opa måLe våre å et opa schwänschka heller. Hä jär kållt å hä rengen. Hä rengen et bara naLta ötan hä rengen som engelsmänna kå:L hä ”katten å hunda”. Hä jär sju gra’a å hä blå’ås nanting – om engelsmänna skull giva blåst’n djurnamna så skull hä no blå’ås elefanta å nåoshörningom. Å hä rengen, sa I hä?

Hä ringd en kwi’inn åt mä ida å fråge om I var intrese:re å na, å hä var I så vä få sij om hä va’aL i veckan. I töck om å våra kryptisk, märk jä hä?

I ha honne våra å handel rengenkLeda åt Pottjen för I jär ingen töckenden ”kläder för väder”-männisch som döm våra döm som jo’obb opa förschkåoLen – I jär en ”rengen hä då jär I i’in”-männisch.

Rengne som smatter mot fönschtra ha då eijtt bra söft – man vaL tråijtt nanting å I tråo I sko gå å lägg mä redan neu. Han I båo lave kåm heijm i morron ätt en vecko bå’årt. Hä vaL i gästspel för’n far dellbaks dell jaktmarka sijn opa fredagen för a la’add (!!) inför älgjakta. I jär gåode ensamstående den här tiden opa åre. I kLåga et! Så mötje.

Lev å må!

 

Voför man sko sats opa Seger

Haijna dagen kan man summe:r i eijtt åoL – fåotbåll. Kani:n jen neaför symbolise:r nanting, men I veijt et vo.

FLecka ha spela opa Fåotbållensch dag opa Norrvalln å den match’n gå dell historijen som värdn’s sämsta insats bårte fLecken våre. Hä var bara eijn som gjåoL hä hon skulld å för henasch skull så jär e helvittes åotur att säsongen jär över då a ha bört komma igang vä spele henasch. Noija tagom nesta år!

FLecka men var så åofattbart dåLi opa pLan å hä verke som att a et visst vo en back skull jära – hon jär ju eijn som jeg schöLw et nanschtin skult ha heve den ne’e, men nö jär’e ju et jeg som bestäm jen heller,  men ätt to mineut tänkt I att häijn I sij framma öga nöges våra en dröm – hä gå bara et att i lag jär så åoherransch då:Li. Enda ganga FLecka men vijse naij schLags vilja var då a fånge båll’n vä hendren å hä vart straff. I sa’a åt a seda att nö ha’a åorsake n’straff å i mål så nö behövd a ju åller meijr djära hä. Hon holl vä å var väl gåode förvå:ne att I et sa’a na meijr om hä:.  I ha’a vorte arg om ställningen ha’a vöre to to, men då hä stå’å sex nåll tjänns hä ju et så fallit att a ha pråove å jära na jört ine straffåmrå:de.

Seda marche:re flecken in vä allschwensklaga PIF å Tyresö, där ståorstjärna Marta  spela å a Caroline Seger, som åll just ha sitt ine lanschla:ge. FLecken våor som geudat åt a Marta å döm ställd opp sä opa rad ätt match’n för å få autografen henasch å döm våor väl 50 fLeck som vänte. Veta jär vo brasiljanarn den gjåoL? Hon sjånke ine öga opa mä nanting, å I sko åller töck om a na meijr. Hon sprant åt annar hålle å undveijk fLecken som vänte opåd a. Jeg tö’öck att hon hav I anschwar för ånga fLeckom som spela fåotbåll å som sij opp åt a. Hä finnsch et så ma’ang kwinnlia förebildom för fLecken ida, å hoijn sprant onda. Hon jär et Zlatan i Paris å hon jär et Messi i Barcelona. Hon ha’a konna skrijv nager autografom. Dåmmdiva den! I ha schLeute töck om a.

Eijn som däremåot ståo å skreijv namne sett var a Caroline Seger, å den ha flecken naijn att sij opp mot.
Jen sij jä n’a. FLecka men jär hon I orange tråj å mörkhåreschwansch’n.

 

 

Et för å skroijt, men…..

Som åll säkert veta så var ju foggeljaktspremijä:rn ida å mang ha vöre eut å förschökt få sä naijn granngås för å sto’opp ine frys’n. Han I båo lave ha vöre iväg å, å han skeut en foggel, men då hä var så dimmat eut så ho:L döm bara att foggeln foll ine vattne men döm fonn ‘n åller.

Jeg jär ju ingen jä:gar, fastän pottjen väckt mä kLåkka sex å I ha’a då honne iväg. Han vankne sju mineut över sex å var pegg å gLa:, å vä geck opa toa, men seda kom en opå å böre å gnäll hä han var tråijtt, men et fanken velld ‘n gå å legg. I jär ingen morranmännisch å I behöv verkligen sova om morgan för att förvandles dell en ondox. Klåkka håLv elva, då tänkt I att antingen så drä:p I ången eller så nöges I twing ‘n å sova. Hä tåo en ti’ijm, men då såov vä delles hålv to.

Hän skull I et berätt egentligen, ötan då vä satt ötvä köksbåoLe å förschökt ita frukost’n så small hä dell ne tjällarn å både jeg å Pottjen hoppe dell. Vä smeug åss ne å I öppne tjällardö:rn å där låg en döfoggel ine ved’n ötaför – en sädesärl. Han ha’a säkert vorte så förundre å fönschtra mijn som våra så reijn å fijn, å som sij eut å våra göningskinat. Han såg väl å vöre hwitt å fint vä håva renove:re å han velld in.

Den låg ‘n, dö nanting. Dö å äckLi, nanting. Då Han I båo lave et jär heijm så kan I ju et våra schwållat å lämmen foggeln, ötan I nöges ju vijs ba:na att morsan hon kla:r å å sakren lika bra som far’n dömesch. Så I hämte to kompostpossa, å häijn få jä då et säg åt Han I båo lave, men I tåo vedtrett vä foggeln å hedd ne bå’å ine possan, för I velld verkligen et rö’ör ine dökråppen den. I sno:L bårt gullde för kall’n men. Säg åssit åt’n, han vaL så stäkka opå mä.

Fastän I ha’a kamera vä mä, så kond I et tåga en bild opa na som eijn gang var så levande. I vijs däför en bild opå ‘n då’n var ång å i sitt livs fårm. Jen ha’a ‘n hela lijve framför sä å ingen kond väl tråo att ‘n skull schLeut åt öga sijn jen nest åss. Vä kåm väl et å sakken dä, men I sko ållte minnes att 2012 årsch foggeljaktspremijä:r då feck I meijr tjötte än Han I båo lave.

A mörrnom hoppes I att Pottjen et vanken före å’ått. Vä sko opa fåotbåll, men han sko I stjuss opa Storfors för I work et vä då’n sko eut opa pLana å hjöLp dell å jära måLa.

Lev å må!