Jörkoppa

Nö var ’e i tag seda åter, men vä håva ju fLötte opa Storfors ine i heus där grejjen våor kwar dell förbannels. Hä ta nö tijn å gå jöning pärma å lå:den å stjit’n å gammelkLe:da å gLa:sa. Hä fensch vöre mötje som helst.

I ha vöre vä gåode mötje åt Kupan, å I ha försökt djiva bårt nager grejom (hä gå et) – et ensch bråorn men i Stockholm velld håva na bårtij ’e. Bårtstjämd nanting. I sko djiva jä i eksempel:

Fa’aRn men ha’a ’n faster (vä konna kå’ål a för Faster Essie) å hon djick nagar töcken den kurschom för å lä:r sä må’ål opa porschline. Under schleute å 70-tale å hela 80-tale tjöft a opp hvorenda hwi’t kopp å tallreck å pLa’att ine sta’an å så måLe ’na å gav bårt då man foijld år eller dell jul.  Åssit var nanschtin ståva i årning. I veijt et vöre ma’ang variant bårte namne mett hon hann vä, men et eijn enda gang vart ’e rätt.

57026352_462707011136860_7185850632647999488_n (1)

Vöresomhelst, hon måLe ’n julkaffeservis som I fann åt å hä nöges våra de lejdaste som naijn nanschtin ha djårt. I kann ju et snör bå’årt ’n men I vell då et håva kwa:r ’n heller så I fråge bråorn men om ’n ändå ett velld håva konschtvärka jen.  Jä som våra oppmärksam sij ju att döm våra årgångskoppa… Han schwåra bestämt: NEJ! Bortstjämd.

Töck jä ändå et att I ha komme opå ’n bra grej då’n foijl förte i maj?

Annonser

Håva jä hoRt programme ”Ring så flyttar vi”?

I ha skreve ‘ne föreut, men om I va’aL ‘n töckeden miljonär så jär förste I sko djära (ä’ätt I ha ra’aLe fäLat) att anställ ‘n egen vaktmästar. I sku ha böhött eijn (el to å ‘n psykolog) sistvecka jena då vä ha fLötte eut måora men bårte heuse ini ‘n lägenhet å jeg å ba:na ha försökt fLötte in ine heuse opa Storfors. Att få i årning jen heijm va’aL i langt projekt å I tjänn mä gåode stresse över ållt som I nöges djära. Vo som jär bra, jär att I et broij mä så mötje öte att möblen och pilligeuren nöges våra perfekt. Hä som irrite:r mä sko I rätt dell å de anne hä få våra.

Leijdkornish’n ha kömme ne bårte överom köksfönstre å då ingen ve’erk velle håva’n (konschtit, I vejt) så få ‘n å’åk dell Breviksberje. I försökt dellåmägen att stjick ne’e ‘n vä bråorn men som båo i Stockholm, men han velld et heller håva ‘n. Bortstjämd, nanting.

53636658_836755036673118_6533660643319349248_nI sko djiva jä i tips som jär gåode bra för lijve. Om jä håva sex gLasom (ell koppom, ell skå:lom, ell vasom)  å trij gå sander å så tjö:p jä sex noija bårti ‘n annar sort – he då för faruL’n bårt döm trij som jä ha:v ope skå:pe. Ätt förte år stå ‘e gåode mötje å vä’änt ine förrå:da jäde. I veijt vo I tåla om. Hä jär schwå:t att snö’ör/heva bårt, men man nöges för döm som kåm ättåt o sko städa onda. Häjn jär ‘e tips som å djäll för deuka [? dukar].

I ha’a tänkt å’åk åt Haparanda ida, men då hä snö’ö nanting så ha I schLeute bort ‘e, I sko knorra opå jen nalta. Åt vecka sko I åt London å I lä’ängt att få mä nager dåga allén.

Lev å må.

 

 

 

Häijn vä vä:re

Fåtta jä vöre beswällit ha sku våra om et ‘e fannsch nä vä:r. Vo sku man ensch tåLa om vä ander? Hä jär nu tur att hä snö’ö, å så snä’ägg ‘e, å så te:n ‘e  å jär schLäntat. Å så den ötemilla så jär ‘e nö så guschens varmt så att man håll å kwammen å:, men hä djär man ju bara fram delles hä böre å rengen.

I töck om vä:re, för no ha I vorte rädde, et bara eijn ell to: ga’ang då naijn sätt sä ötvä: å man et veijt vo man sko pråtta om.  Vä:re angå åss ållihåopen, å hä påverk oss hvor da. Å hä lär va’aL värre ju meijr å:ra gå.

Fast no sku I ju schLe:pp förkla:r vöre geudat ånga mijn våra om ‘e et fannsch na snö opa bi:l’n.

Nackdelar med snö

Lev å må!

 

Hä: som jä:r mä illspeckot

högt-blodtryck

I sko deijl vä mä bårte lista men. ‘n li’ist opa nagar grejom som få mä i arjen. Gåode ofta så kan I schLappen å: vä eijn gang, men då man ha brått så va’aL man ju tvär-geudat nanting å I nöges då ertjänn att I schwä:r. I schwä:r så ine hel…  Ja, jä fåtta.  Lista jen jär ju et komplett då hä fensch nagar stottja som I skull konna skrijv dit namne opa, men hä pass sä et riktit. I jär ju ändå snell ötemilla.

Häijn jär ‘n töcke den ”skav-lista” som våra populä:r.

  • Vo jär’e för fel opa döm som et konna parke:r bilan sijn i åRning. Vöre schwårt jär ‘e? Hä spela som ingen roll vorsch ‘e jä:r – opa Koopera el opa jobbe mett. Eijn deil våra nö stömLat så hemst. Om bil’n stå sneijtt, ställ’n ra:k så ander få römmes.
  • Om I ha sakt att I nöges lämmen huse för å fåra opa jobbe ‘n kwart i å’ått så förvänt I mä att ånga mijn våra fäLa så döm gå eut vä mä. Gåode gott hvorenda dag så få I vä’änt opa naijn bårtij döm. Naijn hitt et åt hanschka, naijn ha åobörschte tändren, naijn finn et åt nöckLa för å je:s döRn, naijn wo’ork nestan et stijg opp. Blåotröcke mett jär åogudaktit högt. Hä I ra’aL om möRna hårsch då över have dell LeuL.
  • I håtta då vissa perschåonom (karan, ållt som åftast) sko förkLa:r för mä vöre na: sko våra, fast I kan ‘e bätter än vo döm konna ne… Åll bårtij jä tjänn naijn som jä:r häijn å man vell spark döm där såoLa et stjijn.
  • I töck et om då foLk et konna tä’änk ä’ätt to ga’ang då döm håijr el lä:s na. Att sta’an opp å refLekte:r nalta över vo vä läsa el håijr sku bö våra ine lagbåoka. Gudihimmeln vöre mötje åoschLukt fåLk hä fensch som sprijd stjit’n.

Bara fijr punktom? Hä fennsch meijr å skrijv, men I jär ‘n gLa männisch som jär gåode löckLi å I försö:k lö’öft bLicken å lämmen hä som jär mä geudat.

Lev å må.

 

Vo va’aL ‘e seda?

Sistå:re jen ha bjöde opa mötje noijtt för mä. Hä ha vöre nalta strängt ötemilla, men nö tjänsch ållt gåode bra å som att ‘e håll å rätt dell sä. I tjänn att I jär gLadare än vo I ha vöre opa lä’äng å I tjänn mä gåode nåijd om I sko våra ä:rLi. I tråo i min enfald att hä jär hä: som jär meningen vä lijve jen – att våra förnåijd. Vo tråo dö?

Hä jär et länger töst hejm nest åss. Vä leijk mötje, jåga hvorander å leva djävul å skra’att hvor da. Vä spela musik högt, högt, högt å vä schång i kapp heller än vä:L. I älsk jobbe mett, kolle:gen mijn, ånga. (Å I skrijv åter.. å et bara jen sko jä veta…)  I ha böRt fåra åt Leul för å sij hockey – bara ‘n så’n sak. Vä sett bak ‘n Lassinantti å kLa’app å ra’aL, ba:na å jeg. Et visst I att I töckt om la:ge den sönn mötje.

20190114_090613

Vä ha bått ine skåogen seda om höst’n å vä håva knappt na grannom. Hä jär nasom kolschwårt ötaför å i september nögese vä heva opp julslingen för å sij na. Vä håva djura ötvä bönningen – rådju:ra, häran, nager äljom. Döm håva dellåmägen sitt spåra ätt i töcke den lodjur, men I hav et sijtt hä. Hä ha vöre ‘n bjäRn jär å, å då schLeute vä våra ine skåogen. Åll se:g att ‘n no jär mejr rädd för mä än vo I jä:r för han, men I tråo att döm waller nalta. Gudihimmeln vo I skul dåij om I så:g i levandes exempLar.

För i år seda visst I et att I skul våra jen neu å I vejt et ida:g vorsch I jä:r om i år. Hä, om na, djiv mä hopp.

I ha kömme opå att I breuke bede jä ”leva å må” så I jä:r hä i kwe:L å.

Noijtt år, noija åoLom

selective focus photography of spark
Photo by Malte Lu on Pexels.com

Nager år håva passe:re seda I var jen sist. Hä ha fonnese mötje som I kont ha deijle vä mä, men då man sacken work för å skrijv, då vaL ‘e et na. Å dåggan gå. Hä sno’orr opå å man hinn som et vä att to el trij år ha gått. I ha nö sankne häijn.

Mötje ha hende under sistå:re jen; fa’arn men ha dödde – I ha skråLe meijr än vo I ha nanschtin gjåort föreut, men dell sist schLeut man å så gå man dellbaks dell å leva. I ha honne vä å våra då:li schöLw, men ha vorte bra åter. Då hä var som varmest i sommar så feck I le’egg in nittan netter.  Ander båda å å:t gLass’n, men I feck schweittes å skrå’åL ope lasarette. I rekommende:r et hä dell naijn ann. I ha däremot lärt mä mötje om mä schöLw under tijd’n den.

Jeg å ba:na ha fLötte bårte Han I breuke båo lave (sij jä att ‘n fått boijt nammen?). Vä båo nö opa Renön i tag, så få vä sij vorsch vä hammen seda. Hä å’årn sä. Ållt å’årn sä ållte. BeschLeute hav et vöre lejsamt ötan I veijt att hä kåm å va’aL bra.

I ha funde:re gåode mötje seda I fLötte vöre lijve mett sko komma å sij eut å I ha’a lande ine tanken att då Pottjen fLö:t om ti’i år så sko I skaff mä fir el fäm kattom å leva allén. (Jeg som et ensch töck om katten!) Men I ha tänkt om nalta. Meijr om hä nagar a’ann ga’ang. Kansche. Eventuellt.

I jo’obb kwar ope bäst-skåoLa där fLecka sko tåga student’n i år. Pottjen, som ha honne va’aL å’ått gå ope StrömnesskåoLa å ‘n töck mötje om hä. Å fastän I ha locke ‘n vä ÅLLT  för att ‘n skult ha börje vä na anne så ha ‘n fått böre spela hockey. Han äLsk ‘e. Men hä jär ET jeg. Hä jär duRt och gudihimmeln vo I få freus ine Noliahall’n. Man han jär löckli å då jär I nåijd.

Hä var et så schwårt att få häijn skreve som I ha trått. Hä djäll att djiva sä ‘n stand å reflekte:r nalta. I veijt att I må bätter då I få ventile:r söjna – å om nagar stottja velle läsa så våra jä välkömmen att djära hä. Vä få väl sij om ‘e va’aL naijn meijr gang.

PS: Hä var så lä’äng seda I skrejv sist så I minsch et vöre I breuke avschLeut….

 

 

 

 

 

Taco lå:v!

Ånga ha vöre som geudat seda döm kom heijm bårte skåoLen dömesch. Döm håva skratte å gre:le om hvortanne å I ha nögese stå den som Schweitz å våra neutral dommar öte hä döm et ha komme överensch om. I ha då et läst om häijn ine naijn ba:nbåok man lä’äst före hä man fe’eng ba:na.

2010-07-2911

Döm gre:Le öte båoLe då vä skul ita – vä åt tacos som döm bå’å i:t ötan å kLåga, men et kond hä va’aL na råo för mä ötan I feck se’ett den å ra’aL åt döm å schLeut, schLeut, schLeut delles I tappe förstande mett å ra’aLe så hä nögese ha hoRtes åt Trundön.

Då vart ‘e töst, knäpptöst,  å I tåo opp tacoska:Le I ha’a foijlt vä ållt hä som I töck om. I hedd ‘e mot monn men å då sko jä tråo att bröhellvitte gå sander å hela a:se fåll neöver,   jä:r ‘n  våLt å la’and ope beijne mett å där sett ‘e, precis så lä’äng att I hinn sij ånga titt opa hvorander å då bröde la’and opa goLve då böre döm å skra’att . JEG skratte et. Å mätt vart I då et heller.

Lev å må!