Taco lå:v!

Ånga ha vöre som geudat seda döm kom heijm bårte skåoLen dömesch. Döm håva skratte å gre:le om hvortanne å I ha nögese stå den som Schweitz å våra neutral dommar öte hä döm et ha komme överensch om. I ha då et läst om häijn ine naijn ba:nbåok man lä’äst före hä man fe’eng ba:na.

2010-07-2911

Döm gre:Le öte båoLe då vä skul ita – vä åt tacos som döm bå’å i:t ötan å kLåga, men et kond hä va’aL na råo för mä ötan I feck se’ett den å ra’aL åt döm å schLeut, schLeut, schLeut delles I tappe förstande mett å ra’aLe så hä nögese ha hoRtes åt Trundön.

Då vart ‘e töst, knäpptöst,  å I tåo opp tacoska:Le I ha’a foijlt vä ållt hä som I töck om. I hedd ‘e mot monn men å då sko jä tråo att bröhellvitte gå sander å hela a:se fåll neöver,   jä:r ‘n  våLt å la’and ope beijne mett å där sett ‘e, precis så lä’äng att I hinn sij ånga titt opa hvorander å då bröde la’and opa goLve då böre döm å skra’att . JEG skratte et. Å mätt vart I då et heller.

Lev å må!

Annonser

Rikemansch/fattimansch

Eijn ga’ang i veckon breuk I ita lave FLecka nagerscht å sistgangen jen så ha vä fonne åt restaurangen där man, ä’ätt el före man ha ite, kan gå bake ‘n  båll å sLå opå’n för å få ne: ‘n ine i ho:L. Hä finnch aLitan ho:Lom opa ba:na den.

20160921_120900

I ha et ensch veta om att man ha konnt ita den, men hä jär herregu gåo mat där. Buffé, så man få väLe vo man vell håva. I breuk ita grönfåore å så nalta kött, fisk å groijta – ‘n sali bLandning. SalladsbåoLe dömesch lova I jär bäste i sta:n.

I töck å om att hä jär ‘n restaurang för å’åll. Hä jär varschelkLe:da å märkeskLe:da som sett ötvä hvorander, å ‘n schLåssaårv som jeg pass å in. Däremot hurvese I nalta åt han som spell’d marsankrämen opa armen sen å som seda skråpa ihåop ‘e vä ‘n stje: å åt opp ‘e.

Lev å må!

‘N gåo raggmunk förläng lijve.

20160919_164537

Nest åss så försök vä (el jä konna läsa ”I få döm ander att åtminschtone försök”) ita tjöttleust opa måndåggan. Meatless Monday kå:l döm ‘e opa engelska, men opa måLe våre va’aL ‘e väl ”tjöttleust”.  Vöresomhelst, så jär ‘e mötje schwårare än vo man kan tråo för ånga mijn kLåga na så gudihimmeln opa mat’n I djä:r. Öng’ren håll I å va’aL geudat åt hvor da, å I ra’aL rejnt ut sagt då ‘n böre att ‘n et töck om hä I ha gjåort – fastän I djä:r mat’n så I veijt att ‘n sko töck om ‘e.

Om I schöLv feck bestäm så skull I djära auberginen, zucchini el vegetariska groijtom men hä jär et lönt vä dömjen heijm. I låga grönsakren å pråov noija grejom då I hav resten så öng’ren kan ita hä. FLecka nöges ita hä I lågga dell, men hon veijt bätter än å säg att a ett töck om na. Vo a jä:r iställe? Hon seg: Det var gott, men konsistensen var lite märklig”. Hä jär i åoL hon ha lärt sä ope Hortlax. I garante:r hä.

Häijn tåo lä’äng å komma fram dell men I sa’a ine bil’n att vä skul ita päropannkakon dell midda å bå’å börje – eijn ha’a ite ne så mötje nest föräldren mijn å den ander ho’oRL vo den annar sa’a å ho:L vä. I tjänd vöre bLånn pumpe ine ådra ine skåll’n.

Då vä komm heijm tänkt I att JEG velld ändå håva päropannkakon så I djåoL smet’n men I steijke päropLätten å kåoke sylt’n å serve:re. Pottjen titte opåd ‘e å frå:ge vo hä va:r å I schwåra opa schwenschka ”raggmunkar”. Då ‘n ha’a småkka förschttogga ra’aLe ‘n dell: RAGGMUNKAR ÄGER.

FLecka åt, men no farul’n kåm en kommentar om konsistensch’n.

Lev å må!

 

EU å jeg

hem-t-bryssel

I ha vöre bå’åRt nager dåga. Å I ha kömme dellbaks nöges I lägg dell.

I ha vöre åt Bryssel å hä va vöre beschwällit att tåga sä dijt. Förschtganga vä skull fåra (i marsch) så ha geudskålla sprängt sander fleugplats’n så hä vart åssit bårte reijsa. Seda pLane:re döm om ålltihåopen dell juni å då strejke pilo:ta så hä vart åssit bårte den reijsa häller. Men nö, om måndagen så tåo vä oss bårte LeuL dell Stockholm och velle jä veta na? Då vä satt opa pLane åt Belgien, så mede:l döm åss att hä var tekniska probLemom vä motora så hä var bara å kLijv å: då döm et feck lö’öft vä a:se den. I ha sagt ‘e förr – I jär et relischö:s, men no ha I tänkt fLeijr ga’ang att hä ha vöre vår Herre som et ha vellt att I skull fåra åt Bryssel…. Då döm båoke om åss nagar tijm ättåt så satt I mä opa pLane vä nagar fjärilom ine måggan sko I villit ertjänn.

Men vo ha I djåort? Ja, poängen vä reijsa den var å lär mä (å trette ander lärarom) meijr om EU. Vä ha vöre opa parlamente, ine kommischåon å opa Sveriges ständiga beskickning – vo hä då kan heijt oåa Må:le våre – å vä ha träffe to parlamentarikom – ‘n Jakop Dalunde å ‘n Jens Nilsson.  Vä feck å trä’äff a Cecilia Malmström – kommischonä:Rn våre – å I breuk et våra så impone:re å ander, men gudihimmeln vo hon jär dukti dell å arbeijt. Trevli var a å.

För egen deijl så ha’a I nager saker I skull djära i Bryssel å I ha djårt döm å. I ha sitt Manneken Pis, ite belgiska vofflom (I nöges tjö:p mä i järn för å konna djära dom schöLw), I ha ite Belgisk chokLa å jeg som et dreck ö:Le ha drocke ö:L. Nager stottja sko I åovillit ertjänn.

 

I ha däremot et sitt eijn enda brysselkå:l å et heller eijtt enda brysselkäx.

Lev å må!

 

 

Vöre jär ‘n Ernst?

I jär et så relischös å mä, hä sko jä veta. I töck att man sko våra snell vä ander å så naijn ga’ang få man åt att naijn jär snell dellbaks. Man sko våra snell, trevli å hjöLpsam å hä lä:r I ba:na mijn. Hä räck.

Fastän I ha schwårt vä tanken opa HimmeLn så  finn I mä schöLw då å då opa i ställ där I va’aL reijnt övertoijge att FankuL’n båo… I Pijtstan verk ‘n båo opa fLeijr stä’all.

IMG_20160825_165807

FLecka men sko djära om rumme sett.  Vä sko handel noija möblom å noija tapetrom, å fastän a jär dukti å bra öte meste hon jä:r så kan a et bestäm sä om na. I håll å va’aL geudat. I veijt et vöre ma’ang affärom vä ha vöre å sij opa tapetren men åssit do:g. I djiv förschLa:ga å hon seg: ”Nja, det är liksom inte jag” el ”Jag kan inte se mig själv med den färgen”. Fåtta jä?

Lev å må!

I jär dellbaks…

Hä ha töije mä trij år men nö jär I dellbaks. ”Voda?” håijr I att jä frå’åg….  Ja, siståra jen hav I arbeijte ine ’n boij oppätt pijtäLva och no ha I trivtes gåode väL den, å no hav ’e fonnese grejen å skrijv om, men då hä jär ’n litar skåoL så kan I ju et skrijv om na stömLat naijn ha gjåRt ötan att han el hon tjänn åt sä för väL. Å jä sko veta vöre mötje I ha hå:le in vä…

Men nö, nö ha I bört om å jo’obb ine ståorskåola vä håva ine stan. I älsk ’e.  Et veijt I ju nö om I kåm å ladd opp na mötje jen, el om ’e ensch fensch naijn som vell läsa vo I waller om, men om I sko våra ä:Li så broij I mä et så mötje. I jä:r häijn för mä.

Ba:na mijn ha honne böre skåoLa å ida. Pottjen ha bört ope hä döm kå’ål seksårs o FLecka böre ope ståorskåoLa vä mä, fast vä ha lova att et råop å vi’ink åt hvorander. Vä sko ne’eck å åssit meijr. Vä få väl sij vöre hä va’aL vä hä.

I förmåna öngerången men igårkwällst  då I velld att ’n skull gå å lägg sä att no var ’e ju bara å sova för ’n skull ju våra så tråijtt då I skull väck ’n dagen ättåt. Velle jä veta vo ’n schwåra mä? Han jär schLeug för ’n sa’a: MEN mamma, väck mä et i så fall….

‘n pijtbåo i LeuL

20150701_144451Jeg å ånga ha vöre åt LeuL ida o hä håijr et dell åovanliheijta att vä fäLes där, men idag håva vä et hatt na välöftit å djära ötan vä håva schLåssa bårt tijd å penninga.  Pottjen ha honne va’aL fi’ir å i håRt år å han töck om ”minånen” den man sij opå film å opa datorn så vä fåor in å såg opå döm opå bio. (I veijt att hä var grannvä:re eut, men ha man lova så ha man lova). Ättåt så djing vä opa LeuLmaRtnen opa Ståorgaton å titte opa grejen – I feck ju mest ra’aL opp åt ången att et rö’ör ållt ‘n så:g. Seda så djing vä opp dell dåomtjörka för hvorenda gang vä våra åt LeuL så vell ången fåra dijt. I tråo att ‘n ha ärvt intresse å sij tjörken frå mä, för I djill å sij vöre hä sij eut den, ötan att våra ensch nalta relischö:s. Hä var i par som djifte sä ine tjörka så vä djing däda gåode snörovasst. Ötaför så klättre bå’å ånga ine i träd å I satt å njeut ine skogga.

Vä hann vä å do’opp smörgå:sen å ånga ha ite gLass’n å vä ha vandre ine Norra Hamn å vä ha handLe opa sta:n. Jeg schöLv breuk et få mä så mötje grejen, men I fann i par såolgLasö:gom opa rea som I var ändå gåode nåjd vä. Då I hedd opå mä döm ine bil’n så ra:Le Pottjen dell: ”Du vart snygg, mamma. Du ser ut som en kille”.  A:s!

Bild'n jen få symbolise:r vöre geudat man va'aL som lä:rar då man som ett kan schLappen å då hä jär sommar'n.
Bild’n jen få symbolise:r vöre geudat man va’aL som lä:rar då man som ett kan schLappen å då hä jär sommar’n. Man kond handel lappa jen opa’n affär ine Strandgalleria. Jeg tåo I kort för å va’aRn eleva mijn åt höst’n.

Lev å må!