Vöre jär ‘n Ernst?

I jär et så relischös å mä, hä sko jä veta. I töck att man sko våra snell vä ander å så naijn ga’ang få man åt att naijn jär snell dellbaks. Man sko våra snell, trevli å hjöLpsam å hä lä:r I ba:na mijn. Hä räck.

Fastän I ha schwårt vä tanken opa HimmeLn så  finn I mä schöLw då å då opa i ställ där I va’aL reijnt övertoijge att FankuL’n båo… I Pijtstan verk ‘n båo opa fLeijr stä’all.

IMG_20160825_165807

FLecka men sko djära om rumme sett.  Vä sko handel noija möblom å noija tapetrom, å fastän a jär dukti å bra öte meste hon jä:r så kan a et bestäm sä om na. I håll å va’aL geudat. I veijt et vöre ma’ang affärom vä ha vöre å sij opa tapetren men åssit do:g. I djiv förschLa:ga å hon seg: ”Nja, det är liksom inte jag” el ”Jag kan inte se mig själv med den färgen”. Fåtta jä?

Lev å må!

I jär dellbaks…

Hä ha töije mä trij år men nö jär I dellbaks. ”Voda?” håijr I att jä frå’åg….  Ja, siståra jen hav I arbeijte ine ’n boij oppätt pijtäLva och no ha I trivtes gåode väL den, å no hav ’e fonnese grejen å skrijv om, men då hä jär ’n litar skåoL så kan I ju et skrijv om na stömLat naijn ha gjåRt ötan att han el hon tjänn åt sä för väL. Å jä sko veta vöre mötje I ha hå:le in vä…

Men nö, nö ha I bört om å jo’obb ine ståorskåola vä håva ine stan. I älsk ’e.  Et veijt I ju nö om I kåm å ladd opp na mötje jen, el om ’e ensch fensch naijn som vell läsa vo I waller om, men om I sko våra ä:Li så broij I mä et så mötje. I jä:r häijn för mä.

Ba:na mijn ha honne böre skåoLa å ida. Pottjen ha bört ope hä döm kå’ål seksårs o FLecka böre ope ståorskåoLa vä mä, fast vä ha lova att et råop å vi’ink åt hvorander. Vä sko ne’eck å åssit meijr. Vä få väl sij vöre hä va’aL vä hä.

I förmåna öngerången men igårkwällst  då I velld att ’n skull gå å lägg sä att no var ’e ju bara å sova för ’n skull ju våra så tråijtt då I skull väck ’n dagen ättåt. Velle jä veta vo ’n schwåra mä? Han jär schLeug för ’n sa’a: MEN mamma, väck mä et i så fall….

‘n pijtbåo i LeuL

20150701_144451Jeg å ånga ha vöre åt LeuL ida o hä håijr et dell åovanliheijta att vä fäLes där, men idag håva vä et hatt na välöftit å djära ötan vä håva schLåssa bårt tijd å penninga.  Pottjen ha honne va’aL fi’ir å i håRt år å han töck om ”minånen” den man sij opå film å opa datorn så vä fåor in å såg opå döm opå bio. (I veijt att hä var grannvä:re eut, men ha man lova så ha man lova). Ättåt så djing vä opa LeuLmaRtnen opa Ståorgaton å titte opa grejen – I feck ju mest ra’aL opp åt ången att et rö’ör ållt ‘n så:g. Seda så djing vä opp dell dåomtjörka för hvorenda gang vä våra åt LeuL så vell ången fåra dijt. I tråo att ‘n ha ärvt intresse å sij tjörken frå mä, för I djill å sij vöre hä sij eut den, ötan att våra ensch nalta relischö:s. Hä var i par som djifte sä ine tjörka så vä djing däda gåode snörovasst. Ötaför så klättre bå’å ånga ine i träd å I satt å njeut ine skogga.

Vä hann vä å do’opp smörgå:sen å ånga ha ite gLass’n å vä ha vandre ine Norra Hamn å vä ha handLe opa sta:n. Jeg schöLv breuk et få mä så mötje grejen, men I fann i par såolgLasö:gom opa rea som I var ändå gåode nåjd vä. Då I hedd opå mä döm ine bil’n så ra:Le Pottjen dell: ”Du vart snygg, mamma. Du ser ut som en kille”.  A:s!

Bild'n jen få symbolise:r vöre geudat man va'aL som lä:rar då man som ett kan schLappen å då hä jär sommar'n.
Bild’n jen få symbolise:r vöre geudat man va’aL som lä:rar då man som ett kan schLappen å då hä jär sommar’n. Man kond handel lappa jen opa’n affär ine Strandgalleria. Jeg tåo I kort för å va’aRn eleva mijn åt höst’n.

Lev å må!

Nalta schwållat

Hä va’aL et jämt som man vell. Nasom hvor da: så tänk I att I sko sätte mä ne å skrijv å mä nalta waller å nalta bårte hän som irrite:r mä hvor da, men I ha schwåRt för å fåd ‘e å va’aL. I veijt et, men I jo’obb opa ‘n litar skåoL där I tråo igentjänningsfaktor’n jär för hö:g för å skrijv om nager bårte ståorschwålla som fennsch den bå’årt. (Å I veijt att I jär ‘n schwåll’åbbar schöLw, men I försök ändå hvor da att et vara nå:k vä ander å att et få naijn å må då:Lit).

Vöresomhelst så jär ‘e examen a möRnom å seda nöges I arbeijt nager dåga dell före hä I kan våra le:di nager vecko. I lä’ängt å så lä’ängt I et. I sko förkLa:r vo I meijn: Att vara lä:rar jär gåode bra å I töck om ånga ”mijn” men probLeme jär ju då man kåm heijm och att vara föräLder jär gåode bra hä å, å I töck om ånga mijn men döm jär mä geudat ållt som åftast. Döm gnäppas å eijn bårti döm trots nanting å jeg, som ändå jär ‘n pedagog vä tålamåode som ‘n Gabriel stå’å som ‘n geudskåll å ra’aL då et naijn håijr vo I se:g. I ha åRne att I ändå sko fåra in under sommarlå:ve å arbeijt naLta.

20150611_201546I torsch nestan et sä’äj häija men vä revo bort tapetren bårte köke å vardasrumme opp i januari, å hä vänt opa å va’aL må:Le å tapesche:re än. Vä sko heva bort i föRnschter å fLötte e ander, samtidit som vä håll opå å renove:r duschrumme/twettstögon ne:e. (I använd termen ”håll opå” å pronå:me ”vä” väLdit leust då arbeijte stå sti’ill men et på grund å mä)….. Jä: som båo lave naijn kan kansche relatä:r – eller så ha jä relatä:re fäLat å båo alle:n.

I töck om å skrijv opa måLe våre å hä tjänsch bra. I sko verkligen förschö:k å bätter mä – jä sko veta att I ha materiaLe.

Lev å må!

Häijn vä ballansch’n

Söijn graciöst såg e et eut då I foll, män jä få visuell hjöLp. (Bild’n jär stöLe från YLE).

I töck hä pass sä å tåLa eut om stjidder-kärriär’n men nö då geudskålla täveL i Fa:lun.  Då I var lit’n töckt I att hä var reijnt råoLit å fåra å stjidder ine elljusspåre milla Furulund å Hortlax – å I var gåode bra om I få säj ‘e schöLw (å hä få I). Bland sistganga I åkt var ope Strömbacka för vä ha’a ju ‘n Sven-Erik Pajala som lärar å han töckt om (å töck no om än) å stjidder.

3435866_800_450 (1)
Häijn jär Toini Rönnlund å hon hav et na å djära vä inLägge jen, men I åkt å för lä’äng seda.

Då I schLeute skåoLa så schLeute I å å’åk å, för I bådd i Amerika i tag å då var’e ju som et na snö å då I kom dellbaks så fannsch ‘e anne å djära. Å å:ra dji’ing. Delles I sett lave FLecka men å hon ha honne va’aL fir eL fäm år å I få e ijL att vä sko no ändå fåra eut å stjidder å dreck varmschokLa:d’n å ita smörgåsa meda vä sett opa i leggunderla:g.  Je:g jär åller na håLvhjärte sko jä veta – hä jär ållt eller åssit – så I fåor åt LuLe å tjöft mä i paket vä noija stjiddrom, to par å ståva, pjäxen för to å i håRt tusen kråon. I tråo att I feck leggunderlage opa tjö:pe.

Då vä kom heijm packe I in ållt ine bil’n men å så fåor vä ope elljusspåre i Furulund där ‘e et soijd na åt Hortlax. I feck opå mä pjäxen, sno:L opå mä stjiddren, hann nasom et få tag i ståvan före I holl å få:L iheL mä.  I ha et riktigt grepp om att häijn vä ballanschen et jär som å cyckel. Man tapp förmåga om man et opprätthå:L ‘n. Vä fåor et så langt den ganga.

Elljusspå:re i Rosvik

Hälga backe så feck I konskap om att vä ha’a i elljusspår ine boijn där I bå’ådd så hä tjändes som åonödit att fäLes bårtaför äLva för å trä’än opp balansch’n men. Så, I packe in fLecka å stjiddren ine bil’n å fåor ope Hedvalla där spåre jä:r. ProbLeme var att spåre var rätt oppför i berg. Vä bå:r stjiddren rätt opp å då vä kom som högst opp så bö’öRd ‘e å soijd neför så gudihimmeln. I stjicke å fLecka förscht å seda satt I å. Ätt femtan meter så foll fLecka å I kåm backe som ‘n pLogbil å et kond I sta’an. I nögese heva mä bårte spåre ine skåogen för å få stopp opa ekipage. Ha’a I et djåort hä, då ha’a et fLecka men hatt to beijn å to armom ida.

blocket.logo_

Vo hende? I spänd å mä a:sa opa pjäxen, schLänte dellbaks dell bil’n å fåor heijm i onschken. Opå ättmiddan så fannsch ‘n annonsch opa BLåcke å redan samma kwe:L var ‘n kwi’inn bårte Boden som kom å hämte döm. Nöförtid’n så sett I ine soffa å si då ander å’åk å I jär nåijd vä hä.

Lev å må!

Hä holl å va’aL ‘n motorsågsmassaker

Jä som lä:s jen naijn ga’ang om sänder konna ju et ha misse att I ha ‘n påjk som jär fi’ir år å som jär i schLaddba:n nanting. Bårtstjämd å hunsche hart omhvortanne. Då söstra hansch et båo nest åss om vecken ötan bara om heLgen då a gå skåoLa ope Hortlax, så jär ‘n allén jen heijm å ha gåode mötje tijd för å hitt opp grejen. Å fastän ‘n bara jär fi’ir år så kan ‘n helljockansch mötje. Jä sko få håijr…

jonsered-org-748-hos-arbetsbyxorcom

För nagar må:ne seda så tjöft I leksaksverktoijga åt ‘n som påijka åt ‘n kompis åt mä sä’älld. Ine högen den fansch to: motorsågom å Pottjen vart löckLi då fa’aRn hansch ha förbjöde ‘n å rö’ör storen våre. Han ha nö så:ge överållt ine tjö:ke, å ine rumme sett å I ha have ve:n sprede över vardasrumme, men ha ha et djåort så mötje då ‘n ha leijke så vä:L vä dömden grejen.

94456620

 

För ‘n vecko seda stoijvt så skull I heva onda na kLedom ine ‘n byrålå: ine leijkrumme hansch, då I fastne vä strumpen opå goLve. Hä som seug fast mä å då I titte så vare kLaddat opa goLve, opa vägga, opa stegan dell sängen, ine leklå:den å den ötvä legg ‘n tåom serapsfLask. Han var noij frå början vell I dellägg. I ha kort stubin å ra:Le åt ången att komme dell rumme. I frå:ge ‘n ra:Landes vo ändå nö ha’a hende jen i’inn å ången schwåra naLta skräcksLöije att motorsåga ha’a schLeute gå i årning så han ha’a foijLt döm vä olja ”som pappa brukar göra”.

Nesta heus I båo ine sko håva fjärrvärmen.

Lev å må!

 

 

…. å så var ‘e kLaRt (å betaRt)

the-grinch

I hav som et have na julstämning i år heller. I jär som Grinch’n ine båoka å ine filmen. El som ‘n Ebenezer Scrooge för jä som våra eller å meijr beläst än ander. Hela julaftasmårgan så tjänd I att no ha’a hä vöre gåode gott bätter å få våra ine såoLa vä spanjåora.  Hä vart ändå trevLit å FLecka å Pottjen våor nå’åjd vä hä tomt’n kom vä, fastän eijn bårtij döm sorre så I holl å va’aL geudat. Hä var’n snillebLixt att fåra ne vä kLappa da:n före så hä et djick å ensch öppen na heijm nest åss.

Pottjen jär väldansch nåoga då hä djäll vo man kan å et kan ita, å få’å ‘n na ine monn som han et töck om så böre ‘n lå’åt som om ‘n jär dell å spoij. Då djäll ‘e å finn åt ‘n hink el komma snabbt vä handa så ‘n få spott eut. I går så feck I rä’ädd goLve bårte röbetssallad, löjrom, dill, senapen, sylta, lök’n – han jär schLäkt vä fa’aRn men som i heijLt lijv ha sagt ”Jär ‘e lö:ken jen?” Bråorn men kan intoijg hä om jä et tråo mä – kLaddkakon vä After eight-mintkaken, å ‘n stji:v å laks.

hämta (3)

I veijt et vo jä tö’öck jär vikigast opa juLbåoLe men för mä så jär sallat’n bäste bårte ållt. No jär ju laks’n gott å, men hä kan man ju ita då man vell under åre. Stjinka ijt I opa smörgå:sen om mörrna hvor da om åre så hä lå’åck mä et häller. I ha pråove å djära sallat’n ‘n missommar men hä var nåKt nanting. Han I båo lave töck stjinka jär bäst, FLecka töck laks’n å Pottjen – gormanden våre  – hå:l hart att ”leverstastatej” jär ende som sko våra opa båoLe.

(Nö då I ha skreve häijn kLaRt så kom I opå att ägghaLven jär na som I förknipp vä jul å som nöges finnes opa båoLe).