Häijn vä ballansch’n

Söijn graciöst såg e et eut då I foll, män jä få visuell hjöLp. (Bild’n jär stöLe från YLE).

I töck hä pass sä å tåLa eut om stjidder-kärriär’n men nö då geudskålla täveL i Fa:lun.  Då I var lit’n töckt I att hä var reijnt råoLit å fåra å stjidder ine elljusspåre milla Furulund å Hortlax – å I var gåode bra om I få säj ‘e schöLw (å hä få I). Bland sistganga I åkt var ope Strömbacka för vä ha’a ju ‘n Sven-Erik Pajala som lärar å han töckt om (å töck no om än) å stjidder.

3435866_800_450 (1)

Häijn jär Toini Rönnlund å hon hav et na å djära vä inLägge jen, men I åkt å för lä’äng seda.

Då I schLeute skåoLa så schLeute I å å’åk å, för I bådd i Amerika i tag å då var’e ju som et na snö å då I kom dellbaks så fannsch ‘e anne å djära. Å å:ra dji’ing. Delles I sett lave FLecka men å hon ha honne va’aL fir eL fäm år å I få e ijL att vä sko no ändå fåra eut å stjidder å dreck varmschokLa:d’n å ita smörgåsa meda vä sett opa i leggunderla:g.  Je:g jär åller na håLvhjärte sko jä veta – hä jär ållt eller åssit – så I fåor åt LuLe å tjöft mä i paket vä noija stjiddrom, to par å ståva, pjäxen för to å i håRt tusen kråon. I tråo att I feck leggunderlage opa tjö:pe.

Då vä kom heijm packe I in ållt ine bil’n men å så fåor vä ope elljusspåre i Furulund där ‘e et soijd na åt Hortlax. I feck opå mä pjäxen, sno:L opå mä stjiddren, hann nasom et få tag i ståvan före I holl å få:L iheL mä.  I ha et riktigt grepp om att häijn vä ballanschen et jär som å cyckel. Man tapp förmåga om man et opprätthå:L ‘n. Vä fåor et så langt den ganga.

Elljusspå:re i Rosvik

Hälga backe så feck I konskap om att vä ha’a i elljusspår ine boijn där I bå’ådd så hä tjändes som åonödit att fäLes bårtaför äLva för å trä’än opp balansch’n men. Så, I packe in fLecka å stjiddren ine bil’n å fåor ope Hedvalla där spåre jä:r. ProbLeme var att spåre var rätt oppför i berg. Vä bå:r stjiddren rätt opp å då vä kom som högst opp så bö’öRd ‘e å soijd neför så gudihimmeln. I stjicke å fLecka förscht å seda satt I å. Ätt femtan meter så foll fLecka å I kåm backe som ‘n pLogbil å et kond I sta’an. I nögese heva mä bårte spåre ine skåogen för å få stopp opa ekipage. Ha’a I et djåort hä, då ha’a et fLecka men hatt to beijn å to armom ida.

blocket.logo_

Vo hende? I spänd å mä a:sa opa pjäxen, schLänte dellbaks dell bil’n å fåor heijm i onschken. Opå ättmiddan så fannsch ‘n annonsch opa BLåcke å redan samma kwe:L var ‘n kwi’inn bårte Boden som kom å hämte döm. Nöförtid’n så sett I ine soffa å si då ander å’åk å I jär nåijd vä hä.

Lev å må!

Hä holl å va’aL ‘n motorsågsmassaker

Jä som lä:s jen naijn ga’ang om sänder konna ju et ha misse att I ha ‘n påjk som jär fi’ir år å som jär i schLaddba:n nanting. Bårtstjämd å hunsche hart omhvortanne. Då söstra hansch et båo nest åss om vecken ötan bara om heLgen då a gå skåoLa ope Hortlax, så jär ‘n allén jen heijm å ha gåode mötje tijd för å hitt opp grejen. Å fastän ‘n bara jär fi’ir år så kan ‘n helljockansch mötje. Jä sko få håijr…

jonsered-org-748-hos-arbetsbyxorcom

För nagar må:ne seda så tjöft I leksaksverktoijga åt ‘n som påijka åt ‘n kompis åt mä sä’älld. Ine högen den fansch to: motorsågom å Pottjen vart löckLi då fa’aRn hansch ha förbjöde ‘n å rö’ör storen våre. Han ha nö så:ge överållt ine tjö:ke, å ine rumme sett å I ha have ve:n sprede över vardasrumme, men ha ha et djåort så mötje då ‘n ha leijke så vä:L vä dömden grejen.

94456620

 

För ‘n vecko seda stoijvt så skull I heva onda na kLedom ine ‘n byrålå: ine leijkrumme hansch, då I fastne vä strumpen opå goLve. Hä som seug fast mä å då I titte så vare kLaddat opa goLve, opa vägga, opa stegan dell sängen, ine leklå:den å den ötvä legg ‘n tåom serapsfLask. Han var noij frå början vell I dellägg. I ha kort stubin å ra:Le åt ången att komme dell rumme. I frå:ge ‘n ra:Landes vo ändå nö ha’a hende jen i’inn å ången schwåra naLta skräcksLöije att motorsåga ha’a schLeute gå i årning så han ha’a foijLt döm vä olja ”som pappa brukar göra”.

Nesta heus I båo ine sko håva fjärrvärmen.

Lev å må!

 

 

…. å så var ‘e kLaRt (å betaRt)

the-grinch

I hav som et have na julstämning i år heller. I jär som Grinch’n ine båoka å ine filmen. El som ‘n Ebenezer Scrooge för jä som våra eller å meijr beläst än ander. Hela julaftasmårgan så tjänd I att no ha’a hä vöre gåode gott bätter å få våra ine såoLa vä spanjåora.  Hä vart ändå trevLit å FLecka å Pottjen våor nå’åjd vä hä tomt’n kom vä, fastän eijn bårtij döm sorre så I holl å va’aL geudat. Hä var’n snillebLixt att fåra ne vä kLappa da:n före så hä et djick å ensch öppen na heijm nest åss.

Pottjen jär väldansch nåoga då hä djäll vo man kan å et kan ita, å få’å ‘n na ine monn som han et töck om så böre ‘n lå’åt som om ‘n jär dell å spoij. Då djäll ‘e å finn åt ‘n hink el komma snabbt vä handa så ‘n få spott eut. I går så feck I rä’ädd goLve bårte röbetssallad, löjrom, dill, senapen, sylta, lök’n – han jär schLäkt vä fa’aRn men som i heijLt lijv ha sagt ”Jär ‘e lö:ken jen?” Bråorn men kan intoijg hä om jä et tråo mä – kLaddkakon vä After eight-mintkaken, å ‘n stji:v å laks.

hämta (3)

I veijt et vo jä tö’öck jär vikigast opa juLbåoLe men för mä så jär sallat’n bäste bårte ållt. No jär ju laks’n gott å, men hä kan man ju ita då man vell under åre. Stjinka ijt I opa smörgå:sen om mörrna hvor da om åre så hä lå’åck mä et häller. I ha pråove å djära sallat’n ‘n missommar men hä var nåKt nanting. Han I båo lave töck stjinka jär bäst, FLecka töck laks’n å Pottjen – gormanden våre  – hå:l hart att ”leverstastatej” jär ende som sko våra opa båoLe.

(Nö då I ha skreve häijn kLaRt så kom I opå att ägghaLven jär na som I förknipp vä jul å som nöges finnes opa båoLe).

Dö jär et våre Talman heller

”I skull konna hå:l vä dä, men I sij et vo:för vä bå’å nöges håva fel….”

Sistveckon jen ha vöre jobbi, å I tåLa et om att hä jär kolschwårt eut, ell att hä jär schLäntat å rengen na som hvorenda da. Å et tåLa I heller om att Pottjen ha fått vattkoppen å ha hå:le mä o’opp om nettren, meda han ha vöre pegg å gLa om da:gen.

Å fastän I ha skråLe över att a Moster Karin, söstra åt farmåora men, ha lämne åss så jär ju lijve så: att om man ha levt i langt å bra lijv å fått våra löckLi vä ‘n stor å fi:n famille så kan man tjä’änn tacksamheijt fastän schöLva perschåon jär bå’årt å man saken ‘n tijd som jär bå’årt.

Men vo sorr I om då? Om jä et båo ine ‘n gro’ott så konna jä ju et håva ondvecke å håijr om a Lell-Maria som ha bått nasom hela lijve sett i BLåsmark å som nö eventuellt nöges fåra dell ‘n pLats där a et kåm å va’aL så väl omhendertöije som a va’aL där a jä:r neu. I jär et religiös å mä, men no hav I sagt åt ‘N vo I tö’öck om heijn mila tå:ren. I sätt hoppe mett att naijn ta i beschLeut som verkLit jär vä familjen jen i centrum.

Häromdagen kond vä å läsa om ‘n famille som båo i Råne som skul avijses bårte lande våre, där piLot’n väggre lö’öft pLane vä döm ombåoL. Konna jä ståva civilkurage opa MåLe våre? Et jeg.

Å hä spela ingen råll voda fLecka jen jä:r, å vöre bakgrunda henash sij eut – å jä: som töck hä jär i årning att ställ männischen mot hvorander, å ra’ank döm ötefrå voda döm våra, jä konna schLeut läsa neu. I töck jä våra uschLi så hämst å I vell et att jä läsa sijda jen.

Lev å må!

Hä jär et bara foggla som konna fLe’eug

Samsung-Galaxy-S5-cracked-screen-fix-nyc

I jo’obb ju opa Boijn å hvor morga nöges I fåra bårte boijn där I båo å I veijt eksakt vöre lä’äng hä ta å tjö’ör över Sju:schmark, Råosfårsch å KLöver’n för å komma fram. Då na he’end – som att Pottjen va’aL schu:k – så nöges I pLane:r opa i anne vijs. Om tijsdagen så fåor I ne vä ången dell föräLdren mijn opa Storfors å I ha’a gåode brått. Siste I djåoL  var å frå’åg FLecka om a behövd na pänningom å hon jär et dåmm så hon sa’a att no veld a håva nager kråon. Då I leijte åt port’n ine väska så la’a i noij-telefon med opa take å jä konna ju förstå vorsch häijn schLeut…..  Jåda, hon feck ‘n schLant å I fåor åt Älvsbyn. 

Hä jär et mötje trafik milla Pijt å Älvsbyn, men I mött to lastbilan som tjo’oL nera hvorander å vinddrage tjändes ine bil’n. Då sist’n passe:re så small e dell ine bakleuka å I hant tä’änk att no var ‘e väl märklit å få i steijnskott den bak, men då I et broij mä om steijnskotta så schLäppt I hänna. 

Då I kåm fram dell jobbe å gå in å et finn åt telefo:n men så förstå I ju vo steijnskotte den va:r. Telefo:nfaruL’n bLåst å:! I mindes et vorsch I var å då I tjo:L om sträcka den så fann I et åt ‘n. I fåor nest länschman å anmält vo I ändå ha’a löckese vä. Men veta jä na? Döm ri’ingd att naijn ha’a fonne åt mobil’n men i Kwarnbäcken å pershåon jen ha’a lämne in ‘n å hä var bara å hä’ämt ‘n opa staschåon i Pijtstan. I var nalta nervös då I vänte opa å få sij ‘n för hä jär ju bara gLa:se öte noijmobila å I tjo’oL ändå hundratju….. nitte tjilometer i tijma. 

Bara nalta ha’a gått sander – nalta bårtskråpa ine pLast’n å gLase ha’a sprocke ine i hörn men annarsch var ‘n som noij. Pissvecka men vart bra. ‘n stand i alla fall…. 

Lev å må!

Hä årn (- itolåge) sä

die schlangeHej opå jä!

I förstå att hä ha vöre nager bårtå jä som et ha söve så mötje seda I berätte att diskmaski:n men ha’a gått sander,  men I kan lungen jä. Hä vijse sä att avloppsschLangen som vä reijndjård förra ganga et var reijn alls ötan hä ha’a riktigt tjitta åt den ine. Nö rann e et na vattn alls. I var tvungen å stopp ne schlanga ine paltgroijta men å kåok opp ‘n å seda stå vä ‘n tratt opa altan å leta kåksö:na renn jöning schlanga. I holl å spoij då I såg vo som fannsch den ine……

Före vä bö’örd vä hänna så re’engd I åt NELAB för å frå’åg om döm ha’a naijn noij heijm, men et faruL’n rengd döm dellbaks åt mä. Hä jär dåLi servis hä å, så nö fennsch e to företag i Pijt som I et handel nest na meijr. Et jär ‘e na heller, för man kan handel i LeuL å. I spåra firahundra kråon opa å stå å tjoijjes – hä jär et dålit hä.

I bjud å opa i våortecken för noijest så kom fLeijr bofinkom dell bjärka våre. Då I var lit’n så sa’a I att I ha’a sitt ‘n ”fLygande boshink” å hä va’aL I påmind om då å då.

imagesLev å må!

Bilan å stjitatjällera

omkorning

I missberänkne tijd’n då I schLeute opa jobbe ida så I hamne mett ine bil-snigeln som sko heijm dell Pijt bårte LeuLstan. I va’aL heit då I tjö’ör bLand döm som I et riktigt förstå: vöre döm kan ha fått i tjörkårt. Vem faruL’n legg i omtjörningsfijL’n i 95 då bilan åt annar sijda tjör 94? ‘n omtjörning som tag fLeir mineut?  Gudihimmeln vo I var ond då I kom heijm.  Hä jär tur att I et hav lisensch opa i jivä:r för då ha’a gobben ine ni-föRten fått däcka bårtsmolle. Så fennsch ‘e ju dömjen: Döm som tjö’ör hundrati’i då hä jär dubbelfijle, men som tjänn att döm nöges broms ne  dell 85 då hä bara fennsch eitt tjörfält. Döm va’aL I å geudat opa.

Då I skol åt ”boijn” om mörrna så nöges man pass sä för å fåra ä’ätt ni’i, för då ha LeuLpanschonä:ra beschLeute att döm sko eut å fintjö:r, döm å langtra:dara jär torschdågan mijn naLta minder angenäm. Hä jär tur att Påsken kåm rättnö så I få schLäpp fäLes ötätt vägan så mötje.

diskmannen

Diskmaschi:n jär schLarva! I ha försökt vänt eut Han I båo lave för han ha lova att ‘n sko låga a:se den åt mä då ‘n ”är ledig”, men et faruL’n ha’a ‘n vöre ledi än. I kwe:L tåo gLa:sa schLeut ine skåpe så I nögese ställ mä å di’isk. Hä var lä’äng seda hä hende. Ha’a I bått lave naijn a’ann så ha’a I hatt ‘n noij maschi:n, men hä jär ju bra för penninghögen att ‘n jär dukti opa töcke.  Hä va’aL nager dåga dell utomlansch för penninga vä  et bö spende:r neu.

Om man lä:s artikeln jen ovadell så stå ‘e att karan va’aL löckLi bårte å di’isk. Jeg va’aL ‘e et. I va’aL torr om hendren å illspeckot. Värschte jär att I ha dubbeLt kwa:r opa bänken å djära.

Lev å må!