Far å fLeug!

Ida ha ‘e vöre ‘n bra da – å et för att gårdagen var na sämber, han var å bra å ‘n anledning, men haijn ha vöre bra, om I seg så, opa i annar sätt.

I hav inga lekschåonom opa tisdågan ötan I kan som djära vo I vell å I nöges et böre kLåkka å’ått, så veta jä vo vä gjåoL, Pottjen å jeg? Vä såov delles kLåkka ti’i i å’ått, å nögese I väck ‘n för han sko ju opa dagise han så I få na djåort vä oppsats’n men. I fåor in åt jobbe kLåkka håLv eLva å då I passe:re gammelpoLishu:se så börd hä å singel ne lapphanschka å I tråo att I fLena hela vägen åt Backa. Snön jär mä gLa, å då få fa:rn men sä’äg vo fankuLn ‘n vell. I töck om ‘e.

Fem bårte eleva våre (3 våra mijn) håva tävLe ini ‘n EU-anorne översättningstävLing å vä hoppes att naijn bårtå döm vi’inn. Grannkollega men, a Bergströms Anna vart intervju:e å jä konna sij kLippe om jä leijt åt ‘e opa pitetiningens hemsijd.

Bäste bårte ållt hä var, förötom att I ha gjåort bårt tri intervju öte examenscharbeijte mett (I ha eijn kwar), var ju att jeg å Han I båo lave ha beschLeute åss för å fLeug ne åt StockhåLm å et tjö’ör som vä ha’a tänkt frå början. I töck om å tjö’ör, hä jär et frågan om anne, men I tråo att hä kan va’aL jobbit om Pottjen va’aL leijss i Jiverbåoden. Hä var jett å finn åt biljätta som et var så fördärvat doijr ne, men heijm vart e’ omständigare – I skull et håva na mott å sta’an nager dåga i StockhåLm men I tråo no att Han I båo lave ijves om heijm. Vä få väl sij, han få väl öppen port’n om ‘n vell heijm direkt.
Nö sko I snart gå å lägg mä –  I sett ine möta hela dagen i mårran å då djäll ‘e å våra bäst då hä djäll.

Lev å må!

 

Annonser

Nö hav ‘e vöre spännande åter….

Hä jär et åfta hä jär spännande opa Facebook-sijda våre, men då vä foiLd hundra å tohundra djillarom så hav e vöre hä. Jä kansche minsch vöre ‘n Jimmy bårte Schöbärsch vänte fLeijr dåga opa å få kLick in opa 100. Han ha åller drocke så mötje kaff som ‘n gjåoL den hälga. Tänken jä å sette  opa pass frå torschda delles åt söndagskwe:Ln. Strängt nanting, men hä gjåoL Andersschonspottjen den.

Då vä foiLd tohundra jämt var ‘e ‘n Sammel Berggren som ha’a bestämt sä för å vi’inn prestischpLats’n men precijs som ‘n tröckt opa knappen så hant ‘n Daniel Sandström före så vä nögese använd ‘n målkamera för å avdjära hvem bårtå döm som vo’onn. Lell-Berggren förlåore å han hav et tåLa vä mä seda.

Jä märk väl vöre hä ha rort sä om karan hittills å I veijt et om hä jär för att kwinnen et töck om å tävel el vo hä jä:r, men herregud vöre kwinnen slåoes jen i gårkwäLst. I ha sagt för i tag seda att I hoppese att vä skull våra 300 åt ju:l å siffren ha euke å euke men dö sta:ne som å de i tag, delles a Åsa Lundmark tröckt för tidit å wart 299. Då faruLn vart ‘e fart  opa fi’jr stottja som åll ha sotte ötvä datora sijn å jä sko veta att ållihåopen kLicke gåode gott samtijdit. Tyvärr för förlåorara så kan ju bara eijn vi’inn å hä gjåoL a Lisa Johansschon som båo åt Göteborgshålle, men som jär bårte Arvidsjaur. Hon spö:e opp a Lena Burman, som å båo åt Göteborgshålle å som jär bårte Arjeplog, å a Viveka Lundmark (om hä jär na schLäkt vä a Åsa kan I et säg, men I ha nager Lundmarkarom opa sijda – hoijn var bårte Västervijk), å a Helena Carlström, ‘n Vijdselsbåo som båo i LeuL. Hä jär ju bara å gratule:r kwinnen jen för döm tjämpe vä:L, men I nöges få frå’åg: Vorsch håll pijtbåon dell? Hä jär nestan fLeijr pershåon som djill sijda jen som båo södereut å I töck om å sij opa statistijken ötimilla för å sij vorsch jä sette meda jä lä:s – jeg sett ju förstås i Malmberge enLit IP-address’n men, men hä jär ju bara 25 mijl fel.

SchöLw så lämne I bårt ånga igårkwäLst å Han I båo lave ”offre sä” å fåor ope stögon (han breuk et våra schwårbedd) så att I skull få arbeijt vä oppsats’n jen. I ha tjänt mä skråLfäLa då I ha tänkt opa vöre ‘n sko våra inlämne den femte ine december å I ha stresse så mötje vä jobb, ba:na å vä ållt anne så att I hav et konna tänk ensch opa jobbe den. Nö satt I mä vä de kLåkka fem i gåromaftan å satt väl delles håLv fijr, såov dell tjugo över nij, då telefo:n ring’d å så satt I dell håLv fijr då I fåor ine tjåkkdimma för å hä’ämt ånga. I kan medde:L jä att I ha återfått naLta hopp, men hä jär mötje kwar å djära, men I ha la:ne eut ånga åter åt helga å kall’n få väl offer sä åter, stackarn…..

Nö sko I förbere:d naLta dell jobbe a mörrnom, men I sko no sammen gåode gott ikwe:L.

Lev å må!

Tacksägelse

Hä jär Thanksgiving i Amerika ida, å I jär evit tacksam för hä, för hä gjåoL lijve mett naLta jettare ope jobbe ida då vä kond pråta om hä å så vijse I i avsnitt bårte South Park – en teckneserie vä ångom som schwäre för mötje. I töck om jobbe mett.  Hä jär et hvor da man få tåLa om kalkona å sij tecknat.

I bLand kan I sacken att man et sta:n opp å tänk ätt ‘n stand vo man jär tacksam för, för jeg åtminstone ha ålldeijles för jett å tåga dell häijn vä vo man ha å kräve å ander å vo man ha rätt dell. I tänkt däför jära ‘n litar lijst där I skrijv ne nager grejom som I jär tacksam för:

  • I jär tacksam att I hav i jobb å fastän hä jär mötje å det, så töck I om hvorenda eijn där (förötom han som dråo oij schLadd’n igå:r – I ha et kömme så langt inte process’n än)
  • I jär tacksam att ba:na mijn våra fri’isk (fastän döm drijv mä dell vansinne som mäst vä gnälle å sorre)
  • I jär tacksam att FLecka trivs där a jä:r å att vä tåo rätt beschLeut för hon å för mä
  • I jär tacksam över att Han I båo lave stå eut, då I et jär hä
  • I jär tacksam att hjärte mett håll å lungen ne sä. Absence does NOT, surprisingly enough, make the heart  å ållt hän som håijr dell.
  • I jär tacksam att språk finnsch.
  • I jär tacksam att hä finnes fåLke som läsa häijn som I skrijv – hä va’aL I nö så fäijen åt så hä konna jä åller tråo.
  • I jär tacksam att vä håva i tak över skålla våre å mat’n så att hä räck å va’aL över.
  • I jär tacksam att hä finnsch naijn i närheijt’n men som gå ötöver vo som jär normalt för naijn a’ann. Vä få hoppes att hä låijss sä.

Nö räck hä vä tacksamheijt’n för ida, nö sko I gå å lägg mä å ti’tt opa naLta amerikanschk fåotbåll innan I sammen. I ha såovmårgan delles sju a mörrnom. Hä jär grejen hä!
Lev å må!

Jen gå: gränsch’n

I jo’obb ju ope Strömbacka å I båo ju ‘n bijt ifrå så I nöges tjö’ör bil’n men dijt å heijm hvor da, å hä ha vöre probLematist å få sä naijn stansch å parke:r för hä jär herregu mötje fåLke som å tåga bilan el epa-traktora sijn dell parkeringen ovaför skåoLa. För över ‘n vecko seda så feck I ‘n motorvärmarpLats ine parkeringshuse å I feck veta eksakt vorsch ‘n låg å vöre man skull djära för å sta’art värmen, men I ha et pråove å heva opå’å ‘n för hä ha vöre så varmt. Delles mårgan jen då I tänkt att nö var ‘e dags. I stoppe ini ‘n öte betångbåLken å djick däda.  Då I kåm dellbaks kLåkka trij så sij I vöre schLadd’n men jär oijdröije å opa ru:ta sett i storkuvä:r där naijn ha skreve: ”Denna parkering betalar jag för” å denna pershåon ha dellåmägen dröije nager streckom för å understroijk allvare ine lappen den – nasom i Zorros mä’ärk om jä förschtå. Ne’e ine hörne så fannsch hä na kLadd som I et ha löckese deschiffre:r, men jä kansche sij vo hä stå?

Hä jär et så att I et kan jära fel – hä he’end åller, men hä skull ju konna jära ne, eventuällt, men I tjänd vöre ond I vart över lappen den, för no kan man väl ändå skrijv ‘n trevligare lapp än hanna. Å et fa’an dra man väl eut schLadd’n bårte ‘n bil som man et eijg schöLw? I töck et om att människa den ha rort öte grejen mijn. I ring’d åt a Malin som jär chef över motorvärmara å fråge om I ha’a fåtta fel – å hon fåtta åssit. Hon ha’a ju schöLw djive mä pLat’s den, för gobben ha ju schLeute.

Hä vijse sä att stöffse som trådd sa eijg pLats’n den et jä:r ‘e, å att I ha’a rätt (åovanLit, nja…..). Om man et jo’obb kwar opa i stä’äll så jär väl parkeringspLats’n förschte som förschwinn fastän dö sko komma dellbaks å vikarije:r opa jobbe dett.  I tråo att I sko gå förbij’n å frå:g ‘n vöre ‘n tänkt egentligen å säg åt ‘n att I oppskatte et  ensch naLta å få hänna ope reuta å schLadd’n oijdröije. Dö kan schwäre å dåmde:r bäst faruL’n dö vell, men dö (el naijn a’ann) rör förbanschkat et bil’n men. I kan sijj gLa eut ope öga men I minsch, å I jär passiv aggressiv nanting. Skrij ‘n lapp om hä.

Urschäkt överlämnes pershåonligen i Södergränd 11.3!

Lev å må!

Nö kan I ållt om islam – to ga’ang

Eijn ga’ang skreijv I fi’ir sijdom å instude:ringsfrå:gen om islam to ga’ang. Hä var et na råoLit annar ganga, men datora:se jen hängd sä å I schwåor nanting. Än ‘n ga’ang ha I sotte jen å ha et fått nanting gjåort åt mä schöLw ötan nö djäll’d hä å si dell att fLecka kåm å kLåra å å få i bra resultat ope skåoLa åt fredagen. Hä jär geudat mötje döm bö konna opa’n kort tijd, å I håll et vä om ”pedagogiken” om häijn vä läxen att döm sko finnes dell bara för att – hä fennsch modern forskning som seg att hä jär et så növändit för skåoLba:na. Definitivt et, nöges I få lägg dell, om man motive:r hä vä att ånga nöges aksepte:r häijn för söijn djära döm ope högstadie…. Schwåll! Schwåll! Å naLta dell schwåll! I förschö:k å bijt mä ine tånga, men vä håva sagt att få man i sto:rhäft heijm ine låda ‘n månda vä ‘n lapp att hä jär pråov nesta månda att vä et broij åss om hä va’aL i F, för et sko ba:na nöges sette om helgen å stude:r om ‘n Erikssonsch Gusta å vöre han stjiddre runt ine Dalarna för å fLoij onda danschka. Schwåll! Ba:ne mett stress nåo gudihimmeln över häijn vä betoijga redan å då gå a bara i säxan än. Ha I sagt att I töck att hä jär schwållat?

Han I båo lave ståo för middagen ida, å hä jär intressant å sij vöre koncepte mett om Meatless  Monday bara förschwann sönna vä eijn gang. Meatless Monday betoijd att man eijn da bårte veckon vä:L att et ita tjötte för å få ne häijn vä väksthusgasa å töcke, å I töck et att hä jär’n så stor oppåffring som vä håva djåort. FLecka it, men under protest, Pottjen jär ”mättemage” å Han I båo lave it å jär nåijd men avschLeut hvor måndasmidda vä åoLa ”No var ‘e gott, men no ha’a ‘e vöre gåodare vä bacon”. Hvor ga’ang! Han gjåoL mat’n ida, å I seg att hä var et bara eijtt dju:r som ha’a fått djiva lijve sett för åss ida. Hä var stekt opp tjöttbullen, korven å förschtåss bacon, å I tråo tamefankuLn att hä var tjötte ine spagettin å. Hä var et nåkt, men hä pa’asse sä et å ita kåoen å grijsa ida. Hä va’aL vegetariskt i mårran iställe – paLt’n ötan fLäske….. Hä sko läres!
Lev å må!

Bara fäLes

I ha’a ‘e ört i gårkwällst – å et bara jeg ötan hela familjen. Jeg å Han I båo lave våor opa konsär vä a Eva Dahlgren å I töckt att hä var bLann de bäste I ha nanschtin sitt å hort. I såg a sist 1991 el 1992 då a var opa Havsbade förscht å ine badhusparken seda om våorn. Om I skull musiksätte lijve mett så skull hoijna håva säks el schu sångom vä opa stjiva –  hon spela ållihåopen i gårkwällst å redan förschtlåt’n då feck I böre å schwoLe bårt tå:ren – då a schånge bijt’n om vem som tend stjärnen då brast ‘e. Hä rann å I var löckli en stand…. Vä våor ma’ang som törke tåren. Hon avschLeute kwe:Ln vä han om ängeln ine rumme å då skråle I åter. Han I båo lave var å lyrisk då vä djing ne:e dell bi:Ln.

FLecka feck et föLe opa konsär, men hon feck premijärföLe opa hocky ine Delfi:n. Hä var visst ‘n trist dellställning, men I håijr att hä jär meijr ‘n regel än i ondatag att LeuL et spela väL – I jär et så insatt, å I hå:L e it så fallit att hä gå väL för stjelletbåon för döm våra i trevLit fåLk så hämst.

I ha’a sist lekschåon ida milla håLvtåLv å tjugoövertåLv å I tråo att I var däda tjugoeijtt över tåLv för bråorn men å elstfLecka hansch skull komma förbij en schwäng. Hä ha töije mä to vecko å komma mä in ine vöre I sko förhåll mä dell vo I jär å dell eleva ope skåoLa så nö jär I ikapp å et så stresse över hä länger. I tåo et ensch heijm na arbeijt över helga ötan I sko våra ”ledi” å så sko I arbeijt vä oppsats’n men om kwellan.  I sko pack in ånga ine bi:ln å fåra opa marten i Åijboijn där I sko handel å honna Frau Furtenbach som ha gjåort grejen där ‘e stå opa måLe våre å som I ha vijse jä föreut. Seda sko vä fåra åt Arnemark för å fijk naLta å seda bär ‘e å dell Hortlax för a sij då eijtt bårte lellpittla:ga spela USM – vä sko heijj fram döm!

Åt söndagen sko vä dellbaks åt Hortlax för då spela FLecka i sammandrag där å I schLepp arbeijt för hä gjåoL vä bårt förra hälga så nö få I nju’ut å handel kaffe.

Lev å må!

 

‘n Ove nöges fLö’ött

Pottjen men jär to år gåmmal, men han ha fonne tjärleijka redan. I töck ju att ‘n jär gåode gott för ång än, men hä verk som om hjärte vell håva vo hjärte vell. Tjärleijka hansch heijt Eva-Lena å hon sä:L strömmen opa elbolage i stan, å han jär geudat ini ‘a. Voför kan I et schwåra  opa – hon jär ju eller än mä! Hon jär ju snell å gullat å hä jär vä hä han dji’ill. Å så hav ‘n fått sette lave a ine’n teleskåplastar å vem va’aL et tjär då?

Hä håijr dell å att I ha nager kårtom opå ‘da ine telefon men å ‘n avschLeut kwellan vä å velle sij a, men I vägger för ‘n gnäll ”se nena-neeena” å så låt ‘n så antcheli att I val ond opå ‘n, å han låsses ring åt a fLeijr ga’ang om dan. Jä tråo I skåij, men si hä jär I et.

Vöre som hälst så packe I in ‘n ine bi:ln ida å så fåor vä dell sporthalln ope Norrefjörn där a var föreståndar för tjosken i kwe:L å fastän hä tåo i tag för ‘n å te:n opp så var ‘n löckLi att få träff ‘a. I var löckli å, för hon jär trevLi nanting, men I jär et tjä:r ini a.

I mårran håva vä fullt opp (för åovanLiheit’ns skull!). FLecka sko föLe vä morbråorn å kusin å morfa:rn henasch opa hockey i LeuL då döm sko försök vi’inn mot Linköping – vöre nö hä sko gå å jeg å Han I båo lave sko å sij a Eva Dahlgren ope Kulturens Hus i LeuL. I lä’ängt å I ha längte seda I tjöft biljetta  den femte i maj. I ha’a faktist honne gLöijm bårt att I ha’a döm, å hä var ‘n heljokkansch teur att I et mindes döm åt fredagen.  I lä’ängt. Ha I sagt hä?

Pottjen, han få våra heijm vä mormåora, å hä kåm ‘n no å trijves vä tråo I.

Nö sko I rätt dell na öte enkät’n men å snecker ihåop nager intervjufrågom som I sko ställ döm som kåles ”informanter”.

Lev å må!