Misommar å vo I schöLw skra’att åt

Söjna opa misomarsaftan så sko I et skrijv na mötje ötan bara skåj vä jä naLta delles I återkåm vä na meijr naijn a’ann ga’ang.

Nö kåm hä – i egendellvärke pråov opa humorn men, å na som jeg å Han I båo lave skratt åt:

 

– Vo djär e för i dju:r som sprint bake’en a:ap?

_ ???

– En be:ep!

 

Trevli misommar opå jä ållihåopen!

 

Annonser

UEFA summer games?

Nö kåm’e, inlägge om vöre man kan förbätter EM – fåotboll’n. I tänkt berätt för jä om jobbe mett, men I bestämd mä för å behå:l jobbe naLta länger.

Förscht nöges I bara berätt vöre hä pLinge opa dö:rn då I just ha rätte mä. Där ståo’n, han som bestäm om fiberbrebande å hantlangar’n hansch å han sa: att ’n ha: läst vöre I hadd probLema igår vä installaschåon. I vi’isst et vorsch I skult ti’itt å I tjännd vöre I vart rö: ope öga. I hann ändå tä’änk att hä var en ohellvites tur att vä tjö:p strömmen bårte Lule energi så vä et håva rå å håvva loijse ine hall’n opå.

Nu skoL I änteli:gen tåLa om vo pijtbåon konna hjöLp UEFA vä. För jä som et jär så bevandre ine fotbållsvärda så betoijd UEFA att hä jär döm som stoijr över fotbåll’n i Europa. Man konna förenkel hä ytterligare vä å sä’äj att döm håva samma råll för fåotbåll’n  som n’ Björn opa Pite energiska ha:v för brebande.

Töck jä et som mä, att hejn vä EM jär gåode otänkt? I mejn, döm spela ju fåotbåll i nasom en ma:ne, vä to matchom om dan. Om döm rengd åt BogrenschfLecka som hjöLp dell å arransche:r pite summer games så skulld hon djiva döm tipsa om vöre man ano: rn hela EM opa tri dåga. Hä jär ju et na sport om spelara få hwi:l sä flejr dåga miLa matcha. Om döm spela gruppspele under to dåga å schLeutspele en söndag så skull man hinn vä mejr saker än vo man jär neu då man na som twinges dell å sette å schwäre framför apara:ta åt döm’den som fåll omkull ötan att najn rör utvä döm. Italjenara våra ju värscht. I töck et om döm.

I töck om spanjåora – döm konna fåll döm å, men döm våra ju snö’ögg nanting. I hoppes att döm viín hela stjit’n. Hå:l jä nö opa ander la:ga så bö jä et åoråo jä för I breuk håva fel då hä djäll å dji’iss vinnara.

Sko jä nu eut ötätt väggan i hälgen så vaL jä då tjö’ör förschiktit. I well et läsa om jä ine Pitetiningen åt månda:gen.

Gråhåra, Pite energi å n’Gud

För to år seda så fann I nagar grå hårschtrån ope skåLn men, å feck som paniken och noppe bårt döm vä’n pinsett å sprant bårte badrumme in dell Flecka mensch rum och vise’na döm  sju el ått stråna som våor ine handa mijn. Velle jä veta vo hon sa:? Hon frå:ge mä om hä var fiskbejna. ÅostjuLda, nanting. Nuförtijda seg’a vöre ma’ang som ha vokse mötje seda sist hon titte ä’ätt.  I dag hav I fått 37 noija gråden.

I skul tåLa om EM-fotboll’n ida å, men I ha fått vara arj åter. Ida ha et hä vöre för naijn traktor,  ötan för framste:ga för boijns teknolågi. Vä feng fiberkabel’n inblåst klåcka håLv ti’i då nagar arbeijtarom bårte Piteenergi kom å månte:re kabeln och en dåos opa väggen våre ine tjö:ke. Hä tåo väl en håLvtijm å han som verke bestäm (han heijt som i ju:r) sa innan han fåor att hä bara var å koppel in en raoter och böre å väLe operatör. I kopple in både modeme å raotern ine dåosa å ätt I tag då et hä fungere så nögese I sprint (eL gå) nest granna mijn å frå:g vöre döm ha gjåort. Hä vise sä ju att I, för ovanliheit’nsch skull (!) ha missoppfåtta häjna vä dåosa. Hä jär ju mode:me.

Ja, ja, vöre hä nu var så kom I ju opå att vä ha glömt bårt å säg åt Telia att vä vele avschLeut abonnemange våre för tri mane seda å för å schLä:pp betåLa dubbelt så bestämd I mä för att koppel delbax både modeme å rautern dell DSL. Inte fankuLn sko jä tråo att hä veLd va’aL delbaxkopple – döm ha ju fått smaken bårte mårrandagensch teknik å tråleusrautern han verke ha bört å doij för mä. Han bara ståo den å bLinke som i stömmel.

Ha jä nanschtin förschökt koppel in na som jä et förstå jä opå å som å’åLL seg jär jett å djära? I kopple precijs som hä ha: vöre och pottchen han ra’aLe å hä funge:re et, I kopple om skjit’n på fleijr åolika sättom å pottchen han ra’aLe, I tjo:L vä rebootan, I kopple in å kopple eut meda ongen ra’aLe å dell sist holl I å vaL geudat bårte stress’n att hä som skul våra så helvittes jett  var på väg å vi’nn över mä. Då tråo I Herren förbarme sä över mä, då’n såg mä ra’al delbax åt pottchen, I ra’aLe å schwåor över att åssit naijnschtin gå som I vell. Å i samma stand som fLecka men gjåol misstage då a frå:ge mä om hä var fäLat för å spe:la opa datorn då bLinke raotern dell å vä fe’eng delbaks vajfaj….. KLåcka var då femtan å tjueijtt. I feck e ijL då I tjänd mä relischö:s. Hä ha gått över neu.

Nu sko I djära mä fäLa för I sko eut å arbeijt i nått. Hä finnsch risk att EM-fotbållsinlägge få vänt i morron å. Hä breuk finnes sakren å säg då man ha jobbe.

Lev å må!

Eudmjeukkheijt’n å schweitt’n.

Herregud vo I ha besökara på förschta inlägge – över tohundratjugo stottja våor jä. I vejt et vo I sko säg – I tråo et schwenskåoLe ”ÖDMJUK” finnch opå måLe våre.  (I ha då åller träffe opå en töcken männisch bårte Pijt heller – värdspremijär för hä å kansche?).

I breuk säjj åt Han I båo lave att vä åller djära na dellsammanch eller att vä åller fåra nagerscht bara han å jeg ötan ba:na. Om man då lärd sä att håll åt käft’n nagar ga’ang…..  Vo I meijn? Håijr åt:

För nagar dåga seda så rengd’n åt en go’obb i Ume för å tjö:p en traktor å tåo en kompis vä sä ne å såg opa Zetorn, som en kåLes. Jåhuvva, han skulld håva’n och tåla vä kalln i Ume då’n ha kömme heijm för å få veta banknumre åt’n. Men veta jä att gobben veld håva en töckenden postväksel och han velld tåga Han, I båo lave i hand för att affärn skulld gå jöning. Så han frå:ge mä om I velld föLe vä …. Jå, I förd vä’n dit, men et faruLn vare ju åt Ume på traktoraffäran I meijne då I breuke säjj att vä åller djära na. I breuke säj hä, men I sko åller säj hä na meijr.

Kall’n men ha: gjåort opp vä gobben i Ume att vä skuLt träffes opa banken hansch, å vä fann åt gobben parke:re där’n töckt hä var bäst å stå. Han la dell att hä var bara en litar bijt å gå. I sa: åt Han I båo lave att I helst sta:ne ine bi:ln, men et veLd’n våra einschammen vä gobben så I förd vä – åter igen.

Vä börd å gå. Vä ging gåode bit’n å I trådd att vä åller skult komma åss fram dell banken. Vä passe:re fleijr platsom där vä kont ha parke:re bi:ln. Hä tåo 15 mineut minscht å gobben småsprant hela vägen, å karn men breuk gå fort han å, men han kond nestan et föLe vä. I gav opp å ging i min egen takt ine ondschken.

Då vä kåm fram dell banken se:g den arme faruLn att en töck att hä jär för durt att betåLa för å parke:r ötaför banken å han veLd bespåra åss kostnen. I fick bijt mä ine tånga sko jä veta. Traktorn var et billi, å hä koste bara 12 kråon i tijma å parke:r e kwarte:r frå Rådhustårje i Ume. Jeg ha: betåLa 12 kråon åt åss å åt gobben för å schLe’epp vaL schweijtta å arj.  12 kråon!

Ja, ja, I lugne ne mä naLta å tänkt att då vä ändå våor i sta:n så kond vä ju handel naLta, för hav karn men tjöft sä en traktor så kan I vä gott samveijt förschtö:r nagar kråon jeg å. Då seg ’en åt mä att et fan vaL hä na shåpping eftersom vä nöges fåra å last fråntvekta åt traktorn ine bi:ln. Djiss vöre mötje fråntvekta hä djär åt en Zetor? FEMHUNDRASEXTEFEM tjilo! I hjört dell. I bar precis håLva mängda, 282,5 tjilo. I var lika schweijtta som I var arj ättåt.

Tri langa å knäpptösta tijmom där ätt var I äntligen heijm. Nesta ga’ang I skol åt Ume jär hä jeg som bestäm vorsch vä skoL.

Häjn kan våra en värdschpremijä:r!

Välkömmen hijt!

Förscht så nöges I få frå’åg: Finnsch hä nagar bLågg opa nete där döm skrijv opa pijtmåLe? I vel ju våra naLta orginell.

Nö sko jä få håjr vöre häjna nö riktigt jär… I ha fundere e tag på vöre man kan förmedel sä mejr opa måLe våre, å I ha väl skreve nager råda opa Fäjsbokken men och fåLke ha vorte na som geudat åt hä. To bårte kompisa mijn ha bett mä böre å ”blogg” som döm kåL’e, å I jär et dåmmar än att I kan försök nagar ga’ang å vaL’e et na som najn veL läsa, då schleut I.

I tåLa bonschka, men jä sko veta att I kan et ståva, å I tänk et sette vä åoLlista å slå upp vorenda åol för I ha ju anne som I nöges djära om dåggan. Jä få hejlt ängkelt läsa häjna vä en greut å fantasi å så få jä läsa högt – då förschtå man hä bätter.

Vo sko I skrijv om då? Ja, I vejt et exakt vo hä kom å vaL, men I tråo att I kom å skrijv om hä som intressär mä; schLäktn ine boijan krengom stan, måLe våre, å hä som djär mä illspeckot å geudat. Ja, I hav ju en familj å, å döm djära mä geudat mestadejls hela tijd’n så hä lär ju finnes uppschlaga. Om hä fennsch döm som vele vijs grejen som håva å jära vä Pijtstan el måLe våre så konna vä väl tåLa om hä å. Hä kåm å va:L som bLåggen jen hejt ”Nalta waller”.

Jä få läsa vöre jä vele, jä få töck vo jä vele, jä få skrijv (eL kommentär som hä kåLes) vo jä vele, men jä sko veta att skrijv jä na som et I töck om då få jä et våra vä. Hä jär jeg som bestäm jen.

I hoppes vä skoL trijves vä vorander.