Buss’n ha lämne staschåon

Rubriken ikwe:L konna jä läsa bokstavlien el bildlit – jä välle schöLw – å nö böre inLägge

I ha söve midda: ida – milla kLåkka elva å håLv fäm. Djiss om I ha na minus opa sömmenkånto mett å så jär I naLta snöro så hä jä:r ju sett dell förståss. I kLåga et för hä ha’a konna våra värr. Att våra  förtjörd jär ju åssit.  Nö jär I ju allén heijm å Han I båo Lave kåm et heijm förränsch a mörrnom, Pottjen så:v nest föräldren mijn å FLecka jär opa cup i Sollefte. I sett vä oppsats’n å schweijttes vä ändringa I nöges jära. I sko lämmen in åt måndagen.

Hä tjännsch naLta konschtit å et våra vä då FLecka spela hamboll så langt bå’årt, å I tråo hä jär förschta ganga I et jär vä, men hon jär i gåoda hender å fLeijr ander föräldrom våra vä om hä skull våra na. I nöges fokuse:r opa arbeijte jen. FLecka å lage henash håva spela förschtmatch’n mot i lag bårte Strömsund å döm vo’onn vä 9-5. Hä tjänsch ju bra å veta. Annar lage spela mot Härnösand ti’i i ti’i å vä hoppes opa vinscht för döm å. Döm spela to matchom hvor i mårran å jä va’aL no oppdate:re jen sko I tråo.

(Häijn skrijv I då match’n jär fä:Le å då I veijt att annar lage vo’onn vä 13 – 1 – I ta’ack a Schöbersch Kajsa för oppdateringa henasch).

Då I stjusse in FLecka dell buss’n så sa’a I att eftersom hä hinn va’aL seijnt innan döm komma heijm åt söndagen så kond a få våra ledi bårte skåoLa åt måndagen, men hon schwåra mä direkt att hä skull då et gå för sä för hon ha’a ju träschLöjd. I veijt et vem hon jär schLäkt vä. I förvänt mä ju et na minder än att döm spela A-final mot vorander ti’i över trij åt söndagen å då våra döm ju et heijm före tålv skull i tråo.

Ja, ja vell a nö ope skåoLa så nöges hon ju få fåra. I kan ju et neijk a å lär schä om vöre man arbeijt vä metall.  I sko ju å ope skåoLa åt måndagen, fast hä få jä håijr meijr om seda.

Lev å må!

Annonser

‘n bra da

Kårte jen ne’e tåo I opa Pottjen jöning ‘n tapetrull. I töck om ‘e.

Hä schLåo mä nö ikwe:L ätt I ha’a schLäft å Pottjen nest föräldren mijn opa Storfors å ätt I ha’a hämte FLecka i Sjuness att I hav to saker å fi’ir ida. Eijn sko I fi’ir naLta höger för jä seda, å den annar så ha’a I gLömt bårt att den här dagen för femtan år seda opa Cleo i LeuL så träffe I Han I båo lave.  Jeg å a Maria bårte Djupvijka stude:re dellsammansch å vä breuke gå eut om hälgen å leijt karan.

Att hä då ha honne va’aL femtan år jär na som ‘n bedrift, å I tråo att hemliheijt’n våre jär att vä sällan jära na dellsammansch ötan I jär hä I töck om å han jär vo han töck om. Et na meijr, å et na minder.

I ha faktist ‘n tredje sak som I jär gLa över ida å hä jär att bråorn men, jä veta han som båo I heuvustan, håll å jära na som få hjärte mett å spre’eck hä I jär ståLt – stijtången den, som förpeste lijve mett då ‘n vax opp håll å jära na stort som, för å cite:r a Astrid Lindgren ”Guds änglar klappar i händerna åt”.

FLecka vijse tecken opa humorn sen då a sa’a åt mä att hon veijt att vä håva adopte:re na. I fråge na vöre hon kond veta hä (för hä jär ju et sant) å lella:pa den schwåra: ”För jag är ju snygg”.

Nö sko I lägg mä, då buss’n henasch gå bårte busstachåon i Pijtstan kLåkka å’ått.

Lev å må!

Å så ha I iLt ine hårsch’n

Förscht nöges I böre vä å gratule:r bästschwägerschka I hav då a foiL åra ida – Grattis Sara! Hon jär bårte Strängness så I tråo et att a läs häijn vöresomhelst, men nu jär’e ju gjåort fastän hon et förschtå vo I seg.

 

No jär ‘e väl ändå konschtit vöre häijn vä sömmen funge:r? I ha et söve i årning opa fLeir netter å den ganga då I lägg mä före ti’i  å då I sammen strax bake elva ätt nager trevlija distrakschåonom så vanken I strax bake fi’ir å kan et sammen om…… I schwär et så lite. Pottjen tåo sä ‘n såvmårgan å såov delles kLåkka var sju.

Nö jär ‘e ju så å att I ha gåode mötje som I stress öte, å hä läggs dell noija saker ötan att man få lägg ander saker åt sijda. I kLåga et å I önschk att I worke jära na för eijn som I töck om så mötje men som I et kan hjöLp då perschåon jen ha ne beschwällit just neu. I önschk å att ållt sko årn sä då hä djäll vorsch I sko jo’obb – eijn seg hä jär kLart, men I veijt et na säkert än å I håll å va’aL geudat. FLecka åk åt Sollefte vä lage henasch å hä ha I nögese väLe bårt för oppsatsinlämningen den som I nöges jära före den femte.

Gudihimmeln vo hä bLåst å rengne i gårkwälst å i nått – I nöges böre sij vo döm se:g opa vä:re. Man kansche mi’iss att man sko va’aL evakue:re å så få man sette kwar ine heuse då hä fLeut bårt el råsa ihåop (som amerikanara håva ne).  I var bara iväg opa banken igår å årne vä penninga åt a Eva-Lena å årne samtidit vä å lås opp bankdåosa men som ången bLåcke:re för mä å I holl å fåll i heL mä fLeijr ga’ang bårte bi:Ln å in. Nö snö de å lär väl vara lika schLäntat seda ida då I nöges pack in ånga å fåra åt Sjuness vä eijn å åt Skuthamn för å hämt na bårte naijn – I veijt et ensch vorsch hä jä:r. Nagest ner Munksund, men vorsch?

Nö sko I fLåkka eut opa soffa å sij naLta Bolibompa vä Pottjen som jär lungen i tag. Ack Herre vöre lä’äng? I går löckese ‘n reva sander na toijg opa samma ståoL som han spilld soppa oppa. StåoL’n den ha kLa:re sä seda 1940 å jär i arvegods bårte mormåora men. I sa’a åssit. I sucke bara. Kå:lkaffekoppen som en hälld eut över sä å noijkLeda sijn? Då ra’aLe I – hä hoLes no åt Kopparne:s hä I var arg.

Lev å må!

Pottjen men jär ‘n a’ap

I kond ha skreve inLägge jen kLåkka kwart över fäm, då Pottjen ha’a söve fäLat. I tråo att I ha vöre opa dåLit humör seda dess, för I hedd opå programme vä pissmeuren såm vä å’åll håva sitt, men han velld et lär sä om /S/. Han skull sij om ambulanscha å om traktora – vöre jett jär hä å hitt na sånt tråo jä? Vä kLeijv opp, å I gjåoL naLta tomtegröt åt ‘n (”gjåoL” jen betoijd ”värmd opp ine mikron”) å I feck heva in ‘n ske å gröt ine monn opå’å ‘n för ett velld ita hä ‘n skråle å var arg öte hänn vä ambulanscha å traktora. Då kåm ‘n ihog att ‘n no var hångra å han ha vöre gåode löckLi seda dess. Et jeg.

Vo jär man då så brått? Man hev opå teven å let ången sij där, man let ‘n rijt traktorhjuLa som ‘n ha perfekte fast ‘n jär bara to. Söjn snögg våra döm å man nöges sij opå döm meda han rijt döm  å hä om na jär ‘n tjä’äll för irritaschåon.

Seda kan man ju heva opp na ståorskåo å sprent omkreng å ho’opp ini döm. Hä levd om nanting, men I töckt et att hä gjåoL na då Jeg i alla fall ha’a vankne. I jär et bitter å hä jär ju tur att tijd’n gå fort då man ha råoLit.

Jä håva väl et misse att I ha erbjöde mä å skrijv oppföLjningen dell mästerverke ersch Jonas Gardell ”Torka inga tårar utan handskar”? (OM jä et ha sitt serijen så fennsch ‘n ope svtplay – han nöges hvor männisch sij). Installaschåon kåm å heijt Torka inget snor utan handskar för åss föräLdrom som håll å spoij då ba:na våra snöro.

Eijn tijm dell å sova bårt

Vissa dågom vaL I impone:re å mä schöLw sko jä veta. Hä djäll ju egentlijen hvor gang man hav ‘n tijd å pa’ass å man löckes komma sä iväg vä ållt å å’åll å et komma för seijnt. I berätte ju igår att ångskrälle våre hadd febern igår så I nögese hämt ‘n bårte dagis å han såov dåLit nanting jöning nåtta å då såv I ju å dåLit. I behöv sova – men et för schnöggheijt’ns skull ötan för att I va’aL opa så dåLit humör då et ållt gå som I vell om mörrna. I VEIJT ju att ha I bara ställt kLåkka så ring hon jö hvor gang å att hä bara jär stömlat å åoråo sä för ‘e, men hjärna men vell et håijr opå de ötan vanken dell jöning nåtta nasom i panik över å ha försöve sä. Hä jär ‘n märkLi konstrukschåon hän…. ‘n hjärn kan ränken eut schwåraste ekvaschåona som fennsch (ja, et jeg då, men I kan härled verba som ingen a’ann), men han kan et få tånga att et schLek sä om läppa då döm våra tö’örr…… I nöges tjö:p mä i lipsyl.

Vöre som helst, vä hann stijg opp, kLe:d åss, ita frukost’n, dreck naLta kaff, jära nestjäLa åt FLecka, pack in bå’å ånga ine bi:Ln, fåra över Berschiksbrånn, schwäng om då man gLöijmd bårt att schwäng å opa Timmerled’n, va:L sta:ne å ‘n stili länschman å få bekräfte att I jä:r hon I seg att I jä:r å att I var nökter, å I hann schLäpp å hambollsspelar’n ope hall’n, tjö’ör dellbaks över Berschiksbrånn för å lämmen Pottjen opa Storfors, å så dellbaks ope Pitholm före ti’i över ni’i. Jeg töck att hä räck för eijn dag, men I ha honne vä nager grejom dell. Jen neaför sij jä ‘n inredningsdetalj bårte sporthall’n – jen opp titte I meda hä et var så spännande.

Nö jär’e lov åt veckan, men et för mä. I sko opp åt Malmfälte åt måndagen å tisdagen så nöges I in å arbeijt bårt naLta grejom som I ha lämne opa Backa, tisda så kåm bråorn men opp för å ”arbeijt” som ‘n seg men som I sij hä så sko ‘n opp åt LeuL å schwåll naLta å få gåode gott betalt för ‘e. Freda så jär pLan att jeg å FLecka sko åt Sollefte, men I veijt et än om I kan fåra, hä beråo opa om I få to gåoda besche:dom som I berätt för jä seda OM döm komma.

I nått sko vä ställ om kLåkken, å I tråo att I sko sova bårt ekstratijma den som vä få i nått

Lev å må!

I ha mått (el mätt) bätter

I ha skreve jen föreut att I ha leijte i skrijvbåoL opa bLåkke.se, ätt i langt tag så fann I ne i Hemmingsmark. I ha’a pLane:re å håva ne ine hall’n å vä håva i konto:r ne’e tjällar’n, men om I sett där så håijr I et om Pottjen ha vankne förränsch ‘n jär håLvägs neför trapp’n å kLarvaken. Hä jär i skrivbåoL som sett ihåop vä ‘n hy’yll där I ha’a pLane:re å stä’äll döm 50 böckren I använd öte skrijvarbeijte mett.

Dell saken håijr att I ha:v i helljockes dåLit ögonmått å I sij et vöre sneijtt nanting jä:r å I ha åller konna oppskatt avstanda heller – om I sko dji’iss vöre langt ti’i centimeter jä:r så nöges I mäta i lufta va tumma mijn (fi’ir ytterschtle:d jär ‘n decimeter). Däför så mä:t I ållt nåoggrant så hä sko pa’ass. I la:ne måttbande som Han I båo lave ållte ha:v ine fecka för Pottjen breut å meterståkken men. Väggen var 80 centimeter å hä passe ju bra då hä ståo opa heijmsijda ersch möbelaffär’n i Haparanda att skrijvbåoLe var 78 breijtt. I tjöft hä å feck heijm ‘e, men jä förschtå säkert vo som kåm nö – et fa’an passe hä.

Hä passe et för som I feck lär mä ättåt så sko man bara läsa schwårttexta, men jeg som breuk ”sij rött” väLd ju fel. Så nö hav I ‘n möbel som jär å’ått centimeter för breijd å I hav ingescht anderscht å håva ‘n. (Rösiffren betoijd att man sko fäll eut en järngrej ine måtte för å konna mäta innaför na).

I sko säj att häijn var et mett fell att et häijn passe – man kan väl et la:n eut i måttband ötan att djiva instrukschåona om vöre man sko använd ‘e? Häijn jär åter na som fåll opa Han I båo lave….. Hå:l jä et vä mä?

Pottjen ha et römt bårte dagis ida, men I nögese fåra å hämt ‘n brådare än I ha’a pLane:re. Han var et i årning å var snöro å ha’a naLta feber. Han vanken dell neu å, å hä jär däför et inLägge kåm så brått. I jär bårtstjämd vä friska ba:nom – häijn jär förschta ganga haijn jär skra:l,  å FLecka jär nasom åller sjuk hon heller. I jär et skåpa för å våra naijn schötersk, så hä ha funge:re vä:L hittills.

Vä sko opp brått a mörrnom, FLecka sko spela hambåll i Pittholm å Pottjen, om han et jär så dåLi, sko få våra opa Storfors.

Lev å må!

Håva jä gjåort fäLat?

I da jär ‘e et minder än to ma’ne kwar delles julaftan å I jär kLa:r vä julkLappa. Tråo jä mä et? I ha to åt föräldren mijn bårte ba:na å to åt schwärföräldren bårte ba:na å så sko ba:na mijn få to hvår. Våra vä snå’ål? Ja, fast hä breuk man et märk å då hä jär jul, för då spende:r vä för hela åre, nasom. I år, för å få de naLta minder stressat så håva vä beschLeute åss å fåra ötomlansch bara vä  å ånga. Sist vä pLane:re å fåra bårt över jul så föddes Pottjen i oktober så då vart hä et, men nö fankuLn håva vä båoke ållt å hå kåm ingen fLeijr å’ång, i alla fall et före jul.  Vä fåra dell ‘n pLats där vä et ha vöre föreut, fast vä ha besökt lande fLeijr herransch ga’ang. Vä fåra et för värmen, ötan för lungne å för å konna bestäm åss om mörrna då vä vanken vo vä velle djära den dan. Hä finnsch mötje å sij å jära å mötje historija å FLecka ha just bört å läsa språke dömesch ope skåoLa så hon sko få ö’öv sä naLta.

Pottjen å jeg våor ope affär’n å där tjöft vä ‘n burk å pepparkaken å hä fijke han å söstra hansch då vä kom heijm, före middagen ståo döm ötvä bänken å doppe pepparkaken ine kå:lmjöLka. Hä såg gåode gott eut, men I satt den ine soffa å drack en schettkopp å kaff å njeut bårte hä var töst i tag. I nöges bara få sä’äj att hä var småpepparkaken ine burken den för hä sij eut som om ba:na mijn håva dasslåcka dell hender. Nagla ersch FLecka våra stjita å Pottjen sij eut å våra fjårtan om man gå ope storleijka opa hendren.

I mårran, el hä lär ju betoijd ida för jä som jär schLeug å såv om nettren, så få jä hå’åL tumma jäde för mä. Hå:L döm hart.

Lev å må!