Positiv men helvittes ond ändå

Vöre jett gå hä å våra löckLi å gLa då man jär skra:L. I ha bört å tä’änk ine samma banom som citate den bårte filmen den I et kåm iho:g: ”Ni kvinnor talar om att föda barn”. I kan et andes, å så jär ‘e som I ha Niagarafalla mett ine ansikte. Å så ho’ost I som ‘n gåmmal tant (å ja, I jär gåmmal, Bergström). I få tråijst mä att hä jär bätter å våra dåLi neu än i december då vä fåra åt Spanijen.

I ha nasom fäLe hä som sko lämnes in ikwe:L  – nittan sidom så naLta meijr än häLft’n jär kwar. Stäm hän? I nöges skrijv milla 40 å 50 sijd. NaLta meijr än häLft’n åodjåort?  Ja, et veijt I. Ja, ja, man få koncentre:r sä opa hä man ha gjåort å tä’änk att man ha ändå gjåort bårt häLft’n bårte arbeijte den. Hålvtåomt  el håLvfullt? Hä jär frågan.

Pottjen ha vöre ope dagis ida å som jä kåm ihog så löckese ‘n öppen ‘n grind bårte dagisgård’n för naij ta:g seda, å han ha ju vöre le:di i nasom ti’i dåga, å tråo jä et att I va’aL arj då I sij att et fankuLn ha döm årne na öte situaschåon den….. I frå:ge ‘n lä:rar å hon sa’a att vaktmästarn ha’a vöre där å låga dell ‘e. Antingen så feck ‘n dåLija instrukschåonom om vo han skull jära el så….. Jä få schöLw dråga egna schLeutsatsom om vo I tänkt skrijv jen.

I tåo eijn a’ann bårte lä:rara vä mä å vijse na vo I meijne. Kårte ovadell ha I töije ätt hon dråo ne stroppen dell je:sanårningen som et jär förankre ine backen nagerst, före satt’n opa muttern å brecka jä sij. ‘n noijfödd ha’a vorke dråga bårt ‘n. Vä håva gummistroppa den opa schLäpe våre å döm sett ha:Lar än vo döm gjåoL opa grind’n den. Kommun kåm å få sä i samta:L i mårran – I var för förbannad ida då I kåm heijm. Om döm som bestäm om såntjen velle tåga opå sä att eijt bårte ba:na kåm sä eut bårte gå:rn å dracken ine Råosån så stå hä ju för döm. Jeg gå et vä opå de. Döm konna je:s in gamLen opa ålderdomshemma å grind in gåLan, men ånga konna komma å gå vöre döm velle? I va’aL sint, å jä töck kansche att I överreage:r, men om hä var jäde ba:n?

Bake lellstögon den legg Råosån å hä finnsch ingen chans att lä:rara konna pass opp åll ba:na. Häijn soijns et bårte gå:rn.

Jen sij jä grind’n som föräldren å ba:na sko passe:r jöning då vä hä’ämt å lämmen ånga våre, å storgrinda den våra bra för ånga nå et…… Lellgrinda användes då BrygganfåLke sko lämmen mat’n åt förschkåoLa. Meijn kommun att et döm förstå sä vöre man sko öppen gröngrinda den? Jär ‘e hä döm velle sä’äj?

Fortsättning va’aL hä i mårran då I ha gått vidare vä häijna – dell Teknik å servicenämnd’n- å vem veijt om et arbetsmiljöverke å sko få sä i samtal – för vöre skull hä våra för lärara om na hende vä naij ba:n då hä beråo opa hä naijn ha schLåssa. Åordförar’n för nämnd’n behöv naLta goodwill nö så I hav hopp att häijn lös sä fort.

Lev å må!

Annonser

Å så ha I iLt ine hårsch’n

Förscht nöges I böre vä å gratule:r bästschwägerschka I hav då a foiL åra ida – Grattis Sara! Hon jär bårte Strängness så I tråo et att a läs häijn vöresomhelst, men nu jär’e ju gjåort fastän hon et förschtå vo I seg.

 

No jär ‘e väl ändå konschtit vöre häijn vä sömmen funge:r? I ha et söve i årning opa fLeir netter å den ganga då I lägg mä före ti’i  å då I sammen strax bake elva ätt nager trevlija distrakschåonom så vanken I strax bake fi’ir å kan et sammen om…… I schwär et så lite. Pottjen tåo sä ‘n såvmårgan å såov delles kLåkka var sju.

Nö jär ‘e ju så å att I ha gåode mötje som I stress öte, å hä läggs dell noija saker ötan att man få lägg ander saker åt sijda. I kLåga et å I önschk att I worke jära na för eijn som I töck om så mötje men som I et kan hjöLp då perschåon jen ha ne beschwällit just neu. I önschk å att ållt sko årn sä då hä djäll vorsch I sko jo’obb – eijn seg hä jär kLart, men I veijt et na säkert än å I håll å va’aL geudat. FLecka åk åt Sollefte vä lage henasch å hä ha I nögese väLe bårt för oppsatsinlämningen den som I nöges jära före den femte.

Gudihimmeln vo hä bLåst å rengne i gårkwälst å i nått – I nöges böre sij vo döm se:g opa vä:re. Man kansche mi’iss att man sko va’aL evakue:re å så få man sette kwar ine heuse då hä fLeut bårt el råsa ihåop (som amerikanara håva ne).  I var bara iväg opa banken igår å årne vä penninga åt a Eva-Lena å årne samtidit vä å lås opp bankdåosa men som ången bLåcke:re för mä å I holl å fåll i heL mä fLeijr ga’ang bårte bi:Ln å in. Nö snö de å lär väl vara lika schLäntat seda ida då I nöges pack in ånga å fåra åt Sjuness vä eijn å åt Skuthamn för å hämt na bårte naijn – I veijt et ensch vorsch hä jä:r. Nagest ner Munksund, men vorsch?

Nö sko I fLåkka eut opa soffa å sij naLta Bolibompa vä Pottjen som jär lungen i tag. Ack Herre vöre lä’äng? I går löckese ‘n reva sander na toijg opa samma ståoL som han spilld soppa oppa. StåoL’n den ha kLa:re sä seda 1940 å jär i arvegods bårte mormåora men. I sa’a åssit. I sucke bara. Kå:lkaffekoppen som en hälld eut över sä å noijkLeda sijn? Då ra’aLe I – hä hoLes no åt Kopparne:s hä I var arg.

Lev å må!

I ha mått (el mätt) bätter

I ha skreve jen föreut att I ha leijte i skrijvbåoL opa bLåkke.se, ätt i langt tag så fann I ne i Hemmingsmark. I ha’a pLane:re å håva ne ine hall’n å vä håva i konto:r ne’e tjällar’n, men om I sett där så håijr I et om Pottjen ha vankne förränsch ‘n jär håLvägs neför trapp’n å kLarvaken. Hä jär i skrivbåoL som sett ihåop vä ‘n hy’yll där I ha’a pLane:re å stä’äll döm 50 böckren I använd öte skrijvarbeijte mett.

Dell saken håijr att I ha:v i helljockes dåLit ögonmått å I sij et vöre sneijtt nanting jä:r å I ha åller konna oppskatt avstanda heller – om I sko dji’iss vöre langt ti’i centimeter jä:r så nöges I mäta i lufta va tumma mijn (fi’ir ytterschtle:d jär ‘n decimeter). Däför så mä:t I ållt nåoggrant så hä sko pa’ass. I la:ne måttbande som Han I båo lave ållte ha:v ine fecka för Pottjen breut å meterståkken men. Väggen var 80 centimeter å hä passe ju bra då hä ståo opa heijmsijda ersch möbelaffär’n i Haparanda att skrijvbåoLe var 78 breijtt. I tjöft hä å feck heijm ‘e, men jä förschtå säkert vo som kåm nö – et fa’an passe hä.

Hä passe et för som I feck lär mä ättåt så sko man bara läsa schwårttexta, men jeg som breuk ”sij rött” väLd ju fel. Så nö hav I ‘n möbel som jär å’ått centimeter för breijd å I hav ingescht anderscht å håva ‘n. (Rösiffren betoijd att man sko fäll eut en järngrej ine måtte för å konna mäta innaför na).

I sko säj att häijn var et mett fell att et häijn passe – man kan väl et la:n eut i måttband ötan att djiva instrukschåona om vöre man sko använd ‘e? Häijn jär åter na som fåll opa Han I båo lave….. Hå:l jä et vä mä?

Pottjen ha et römt bårte dagis ida, men I nögese fåra å hämt ‘n brådare än I ha’a pLane:re. Han var et i årning å var snöro å ha’a naLta feber. Han vanken dell neu å, å hä jär däför et inLägge kåm så brått. I jär bårtstjämd vä friska ba:nom – häijn jär förschta ganga haijn jär skra:l,  å FLecka jär nasom åller sjuk hon heller. I jär et skåpa för å våra naijn schötersk, så hä ha funge:re vä:L hittills.

Vä sko opp brått a mörrnom, FLecka sko spela hambåll i Pittholm å Pottjen, om han et jär så dåLi, sko få våra opa Storfors.

Lev å må!

Sko man eutmåna öde?

Att Pottjen jär en åonaLing å eijn man bö pa’ass visst vä väl redan om, men nö håva vä fått hä bekräfte då förschkåoLa nögese skrijv ‘n töcken den ”incidentrapport” som döm kå:Le ne. Han ha löckese öppen en grind som döm håva opa gå:Ln å knarve eut däda. LöckLitvijs var ju eijn bårte lä:rara oppmärksam å såg ‘n där’n var. Han jär to år å full i Bellman, han observe:r å han jä:r, han omsätt teorija ine praktijk, å sa’a I att ‘n jär to år? I hurves åt att ‘n tåo sä eut, å I jär samtidit ståLt att ‘n ko’ond – om jä förschtå vo I meijn? Nö va’aL hä intressant å sij vöre kommu:n sij dell att häijn åller hend meijr.  Eijn gang jär som vanLit ingen gang….

I sko fortsätte å skrijv naLta opa tema ”Eutmåna öde” för Han I båo lave, råope åt mä att ‘n skull gå eut å schweits na före ‘n fåor opa jobbe, å I tänkt et så mötje opå de men då I titte eut jöning fönschtre stå den faruLn å håll opå vä a:se ‘n dråo heijm för nager vecko seda……

Ätt ‘n kom heijm bårte jobbe så fåor direkt åt ÄLvsboijn för å hämt ‘n motor dell a:se den…. Vo sko man djära? Han dji’ill ju sån’t den, å fastän I kansche et sij värde in’i ‘e så jär han hä å hä få väl räck för mä å. Hä man et förschtå nöges man lämmen.

I fortsätt väl opa de spåre då, hän vä å lämmen hä man et förschtå meijn I. Epostkånto mett som I hav vart ”hacke” i kwe:L å å’åll som I nanschtin ha stjicke i brev åt feck rekLamen om droppan som jär att man va’aL spe:. Ha jä fått i brev bårtå mä så va jä då et öppen ‘e. För att et post’n funge:r i årning så funge:r hä et å stjick bilda bårte telefon heller na vä:L.

I ha honne å häLs opå ‘n snögg å råoLi famille i Norrefjö:r’n. I packe in ånga ine bi:Ln å fåor ‘n schwäng för I ha’a i ärend ätt mat’n. Dömjen våra et bara snögg å råoLi ötan döm våra trevli å. Nö jär’e bara hoppes att I vinn opa fikalotterije den I tjöft å eijn bårte fLecken dömesch. Vinn ‘n Sven-Erik veijt I et vo I jär.

Lev å må!

 

Nö jär däcka opa pLats

Om I feck ställ opp i ”Kwitt el dubbelt” opa teve så skull I täveL i ”Han I båo lave-kunskap”. I skull vinn fLeijr miljåon. I berätte ju igårkwäLst att I et ha’a nager vinterdäck opa biLn men å att I tjo’oL sur-dieselbi:ln ersch Han I båo lave. Då I kom heijm bårte jobbe så var ‘n redan heijm å han mötte mä ine dö:rn å sa’a att no ha’a ‘n pLane:re å boijt däcka ida, men hä rängne ju så fördärvat (= hä fjesadroppa naLta). Vo I tänkt å vo I sa’a var to stjilda saker, för I sa’a bara att et djär hä nä, för no kLa:r I ju mä å tjö:r berlingon en dag dell. Seda då vä åt midda:gen så la I dell i väLpLace:re ”Han verk då tåga gåode mötje bränschLe bi:Ln den å han schwåra dåLit då I tjö’ör gas’n i bott’n” – då ha’a I agne kråoken å no sko jä tråo att ‘n beijt ne hart…..  To mineut ätt vä ha’a ite fäLat så skratte I gott för mä schöLw då I tåo korte jen – soddat nanting, men hä ha’a bört å mörken å I skratte där I ståo opa balkången å tjuvknäppt:

I lä:sn som ‘n båok, å hä jär i socioLågist eksperiment hvor gang I vell föränder na jen heijm, för han gå direkt dell ”Nej” gåode gott hvor gang, men hä ha töije femtan år å gåode mötje irritaschåon, men I ha lärt mä vöre haijn funge:r. I nöges föreschLå ‘n förändring trij gang å han sko säg ”Nej” trij ga’ang. Seda tag ‘e et lä’äng före ‘n kåm dell mä å föreschLå eksakt samma sak som I ha sagt åt ‘n trij ga’ang. Fåtta jä vöre illspekot I ha honne våra före I lärd mä hänna? Hä tåo mä nasom å’ått år å säg att vä skull må’ål hwitt å tapesche:r ne tjällarn, å bögg för trappen å måL han å hwi:t å så ”kom ‘n opå bara sönna” att vä no ändå skullt tjö:p na hwi:tfärj å böre må’åL å lägg noijtt goLv.  Då I nö fä’äL oppsats’n jen så sko vä böre renove:r ovadell å vä meijr hwi:tfärg å tapetren å dellåmägen bögg om tjöke. Då vä böre vä hä så sko I föreschLå att badrumme å bö få sä i noijtt utseend å bögges om årdentLit – eijn gang. Döm ander to sko I hinn vä före marsch tänkt I.

Nö sko I skrijv naLta meijr om ‘n Bourdieu å hoppes att I et sammen där I sett. Hä jär tjuå’ått gra’a jen i tjöke för I e’eL som en geud för att bLeutoveralls’n å skånn å hanschka å mössa som Pottjen kom heijm vä bårte dagis var täckt ine sand’n så hä åkt in ine maschi:n å nö häng hä opa törk en ötvä mä. Tjuå’ått?  Hä jär gåode varmt.
Lev å må!

Boden 4,5 – Jeg 0,5

Om I var håLvnåijd igårkwälst så jär I hä ikwe:L å, för I ha vöre åt Boden å I ha et bött schwäre så mötje. Som I ha berätte föreut så jär ställe den å jeg et bästkompisa för I finn dit I sko:L men I breuk et finn däda.

I stjicke FLecka vä länschman strax bake sju å fåor seda opa Storfors vä Pottjen, men gudihimmeln vo I ha gLöijmt vöre langt hä jär åt Boden då man befinn sä åt rätt sijd om äLva. I var seijn å I tjo’oL väl naLta fortare än vo man få – I ho:L nittefem där ‘e va nitte å hundrafjårtan där’e var hundrati’i å I spåra in gåode mötje tijd vä hä, men då I kåm åt Sävast så kond man väLe to vägan, storvägen el boijavägen – å hä håijr man ju vikken man sko tåga om man jär seijn. Probleme var att ätt storvägen ha döm et märt eut mitträcke opa GPS’n. Då schwåor I förschta ganga å tänkt att hä var då tur att ingen ho:L mä där I satt å missbreuke namne ersch Herren.

Jen sij jä vöre FLecka stå å sij då gammeLlage henasch spela ‘n match. Hä var naLta nervöst för ‘a å träff döm, men hon var riktit nåijd ättåt, fastän eijn bårti döm vägre för å ti’itt el hä’äls opå’da. I tråo ändå att ha ha meijr vä ”habitus” å ”kulturellt kapital” å djära vä än na anne. WTMFs.

Ätt lage esch FLecka ha’a spela to: matchom fåor döm ander opa ”stan” för å ita hamburgara, men vä ha’a gåode mötje väd åss å ita så vä beschLeute åss för å fåra, som sed’n bjud då man jär åt hålle den, opa Godisaffärn – som teoretist legg milla Förschwarschmuse’e å travbana. Teoretist för han jär helljockes schwår å finn åt för mä. I hamne ju et rätt heller den här ganga, men I ha vöre vilse så ma’ang gang att I visst vöre I skull tåga mä bårte där I var dell karamellen. Hä jär I nåijd över nanting, å då vare et så fallit hänna vä mitträcke. Boden å jeg deijL däför poänga haijna ganga.

Vä våor et heijm ine boijn våre förnsch kLåkka var en kwart i å’ått å nö jär a rättnö håLv elva. I ha’a pLane:re å hinn båka nager kakom för Pottjen foiL åra i mårran, men veta jä na? I sko leta koopera stå för kaken för I work et böre vä na i kwe:L ätt I feck törk opp ägga som foll bårte tjy:Ln. I ha’a spåra fi’ir för å djära na bårte å då I sko jära mä ‘n smörgås så foll äggpakete opa golve å trij ging sander…… Hä kom en litar ra’ams då å.

Nö sko I et schwäre na meijr i kwe:L, för hä va’aL å rätt dell naLta, å seda sko I sova. Gott som faruLn, å tänk opa döm I ha träffe ida som ha give dagen jen ‘n guldkant.

Lev å må!

Inge waller igårkwäLst

I jär håLvnåijd ida, för et bara feck I metodavsnitte öte arbeijte mett nasom fäLat i nått. Sex sijdom å stji:t, men velle döm håva 6 -7 sijdom så håva döm ställt i krav opa kwantité å et opa kwaLité. Döm få faruLn bara väLe eijtt – hå gå et för mä å foijL bå’å….

I feck i samtal kLåkka ti’i som gjåoL mä gLa, men nervös å opa samma gang. I tjänn nu i kwe:L att hä låt bra å Han I båo lave töckt hä å. I sko funde:r delles åt måndagen å då sko I ring opp åt haijna å mede:l ‘n om I reijnt å kåm å häLs opå ‘n. Bild’n ovadell jär ‘n letrå: om vorsch han som rengd mä arbeijte, fastän ‘n et gjåoL hä då I ho:L fel. I jär kryptisk så gudihimmeln, men jä få veta meijr seda då I ha töije i beschLeut.

FLecka å jeg sko åt Sävast a mörrnom, å I tråo att hon jär naLta nervös för  hon sett jen mittemåot å so’orr vä mä så I håll å va’aL geudat. Hä jär förschtsammandrage i hambåll vä noijlage henasch å om I sko våra ärLi så jär I no gåode nervös I å, fastän I sko et jära meijr än å sij opå. I vell ju att hä sko gå bra för a, fastän vä håva sagt åt a att häijn jär i år då hon sko läres i årning.  I veijt et vöre mang bårtå jä som såg teveserijen FAME då hä djick opa 80-tale? Den sa’a a Debbie Allen söijn åt eleva henasch:

You’ve got big dreams? You want fame? Well, fame costs. And right here is where you start paying … in sweat.

För mä jär et fame jen samma fame som a Debbie Allen tåLa om  då, men hä jär ju bara för mä, förschtåss.

Flecka va:L opphämte i morran en kwart över sju å då nöges I fåra opa Storfors vä Pottjen. Därifrån bär hä å oppöver dell Sävast. I ha stude:re karta å programme:re GPS’n så I finn vorsch I sko:L. Haijna ganga sko I et tjör vilse som å’åll annar gangen I jär i Boden. Nö sko I finn åt Godisarenan vä eijn gang. Hanschken jär kaste, å vä få sij om Boden pLåkk opp ‘n.

Nö nöges I förbere:d nestdjäLa åt hoijna så jä få håva ‘n bra kwe:L å en förträffLi lördasmårga.

Lev å må!