I hoppe visst över ‘n Far

Bild’n jen tåo I då vä våor opa favoritaffär’n ersch FLecka – hä jär et schwårt att förstå vöre hä kost så lite den i’inn. Häijn var ‘n handduk:

 

I bLågge åssit igår då hä var Farsch da, fast hä sko gudara veta att jen häijm jär ‘e väl dagen hansch hvor da’. Undermeijdve:tet så ”hann” I et vä: å skrijv.

Pottjen å jeg steijg opp kLåkka sju, fa’arn såov delles håLv elva då I hämte ‘n. Vä åt lunch, drack naLta kaff, fåor opa Storfors, åt midda där å fåor heijm å fi:re Han I båo Lave åter igen å seda gjåoL I ‘n enkätundersökning å samne väl bake hålv eijtt ätt I ha’a förberett naLta jobb dell ida.

KLåkka fäm töckt Pottjen att vä ha’a söve kLart, men herre je så ond I vart opå’å ‘n. I håijd råijsta åt ‘n å sa’a: ”Men sov nu för faaaaaaan!”. I schwåor – hä jär I ju ibLand, men  ången vart no så töije opa sänga (hahaha) att ‘n samne om delles kLåkka å’ått.  I sko pråov samma a mörrnom om ‘n få för schä att vaken brått.
Opa lista för i mårran så hav I tåLw saker å djära å hä jär tur att I jär lekschåonsfrij så I kan våra effektijv vä tijd’n men.  Då I sett nö ötvä tjöksbåoLe å sij eut över tjö:ke å vardasrumme så fennsch hä ju nager saker dell som gott sku bö våra opa lista den i städväg, men I tråo et att I hinn vä hä. Vell I ensch? Om I pLåkk ihåop grejen som legg ötätt goLve så jär döm där så fort Pottjen saken döm. Hä jär et lönt, å I ha schLeute å broij mä om vöre fönschtra sij eut, för I sprant hvor da vä spräyfLaska å pappre å törke bårt finger- å handavtröcka, men döm våor dellbaks straks bakätt likväL. I jär för gåmmal. Hä jär jettare å schwoLe ståLtheijt’n men å vänt delles ången jär naLta schLeugare än vo ‘n jär nu, å håva reijna ru:tom seda.

Nö sko I socialise:r naLta vä Han I båo lave – han jo’obb övertijd i veckon för naijn jävla laser et funge:r i årning. I få sätte å ‘n hålvtijm åt ‘n. Hä få rä’äck.

Lev å må!

Annonser

Ida ha ‘e vöre Måorsch Da

Hä tjändes strängt å stig opp då Pottjen väckt mä kLåkka sju då I ho’oL vöre renge foll ope balkångtake våre. I breuk et broij mä så mötje om vo vä:r hä jä:r, å I kLåga opå de mest för att hä vä’ärk våra vo man sko jära  då man jär bLand ander männischom. I nöges ändå ertjänn att et bö hä väl ändå rengen i november – hä kan gott få våra nager gra’a kållt å vara nager centimeter å snö. Fastän I ha bra vinterdäck opa bi:ln var’e som å heva sä eut opa haLkbana då I backe eut bårte gå:rn. Hä jär fem gra’a nu stå ‘e ope mätarn å hä böre vara jört nanting.

Pottjen å Han I båo lave ha vöre heijm ida då jeg å FLecka ha vöre ope Hortlax å gjåort i arbetspass hvo:r å så håva vä träffe mötje fåLke som vä töck om. Den här ganga så löckese I få a Eva Svensson att sij mä, hon breuk våra ope åssit då FLecka henasch spela å hon ha et sitt mä fLeijr gang (om a nö et ha sitt mä å ha ignore:re mä förstås). Hon jär ‘n trevLi männisch.

I djick högstadiet i Hortlax å vä ha’a idrott’n ine sporthall’n den å döm håva et ruste opp ställe den mötje döm ti’i, fämt, tjug…. opa fLeijr herrasch år för no bö döm få tjö’öp sä na hvitfärg å måL över oranschfärga den som stjä:r ine öga. GoLve däremot nöges döm håva boijtt, för hä var tre-hvitt som I minsch hä å nö var’e grönt. Grönt goLv å oranscha väggom – jä håijr ju schöLwen. Matcha då, vöre djick döm? Lage våre djick som tåge fastän döm våra önger å minder än döm ander la:ga. Min egen insats? Ja, I vart instrue:re å a Maria å ‘n Magnus, å vä ‘n Bryggman ötvä mä så tjänd I mä trögg å fastän I stresse dell ‘e vä ‘n utvisning så ha han full kontråll opa situaschåon.

Däremot jär ‘e heljokkes leijssamt vöre en deijL ledarom låt åt fLecken som spela för döm. Dömjen kLåga opa ållt som ro:L sä opa pLan, spelara sijn, måotståndara, domara, ållt, å hä var pinsamt å håijr, å vä våor ma’ang som ho:L hä. Et vell ju fLecken spela ine lage den dell sist. Man bö et töck om hä spelara jä:r el vöre domara döm, men man foster et naijn postitiv anda för ångdåomen om man ra’aL el få naijn å stjämmes för hä döm håva djåort i misstag.

Pottjen var nåijd då vä kom heijm å han å fa:rn ha vöre opa koopera å tjöft naLta ”doo-ditt” för hä jär ju lörda ida. Han I båo lave var naLta vindögd då ‘n et jär så van att Pottjen jär ‘n åonaLing då’n jär vaken å att ‘n hinn överållt.

Nö sko I konstrue:r i frågeformulär, om I vo’ork annarsch hinn i väl hä i mårrankwe:L – å I nöges bara få säg att för förschta ganga opa lä’äng så tjänd I mä hoppfull då I funde:re över oppsats’n jen då vä åt frukost. I ha bara fi’ir intervjuvom, fi’ir enkätunderschökningom å så nöges I analyse:r schwara å komma fram dell naijn schLeutsats å seda jär I fäLa. FäLa! Småka opa åoLe…..

Lev å må!

Gå hä å sammen om kwellan?

Nö ha I söve midda. Hä tjänsch väl et sönna bra att håva gjåort hä då kLåkka rättnö jär håLv elva, men vo sko man jära. I la mä vä Pottjen då ‘n skull sova kLåkka håLv å’ått å I vankne då FLecka kom in för å säg gunått å a streuk mä över tjind’n. Hä var ändå tur att a väckt mä, så I hann stokka dell ine tjö:ke å tend ‘n braso för na vä’ärm. I jär ändå lika tråijtt fastän I ha söve nager ti’ijm.

I mårran va:L ‘e hambåll för gåode gott hela schLant’n då vä sko arbeijt i Hortlax ope sporthall’n där. Vä hoppes opa vinscht för FLecken å att besökara handel kaffe å doppese å lottan så lage tje’en nager kråonom. SchöLv sko I sette ine sekretariate å sij vacker eut å hä jär i bra jobb för då bö man et mi’iss naijn match. Hortlax i mårran, å Hortlax åter nesta sönda – kan ‘e va’aL na bätter för mä?

I veijt vo I önschk mä dell ju:L – en livs levande eutlänschktåLande perschåon jen heijm. Vä ha hatt besök ope skåoLa å eijn som tåLa ‘n lekschåon vä eleva å herreminje: vöre råsta man jä:r! To vecko bå’årt över jul jär növändit för mä som et kåm i kontakt vä språke den nåo mötje nömeijr. Hä årn sä.

Nö sko I böre titt opa vöre I sko eutfårm i frågeformuLär öte arbeijte mett – I nöges håva to fäLa delles måndagen. Döm bö et våra bra, bara döm va’aL fä:Le. Precis som ambischåonsnivån opa oppsats’n jen å. Et bra men fä:Le å gåodtjänd.

Lev å må!

Hä finnsch hopp

Hä ha vöre ‘n leijsam da ida. Farmåora men dödde den här dagen för fämtan år seda å fastän man töck att fämtan år jär ‘n evigheit så tjänsch hä precis likadant den här dagen som då, då matta röcktes bårt bårte föttren mijn. I saken a så gudihimmeln å I kan et tänk opåd a ötan att öga tåres. Hä jär ju tur att man et jär relischö:s för då ha’a I då durre opp ‘n Gud för att tåo a för tidit. I tråo däremot att så lä’äng man minsch ‘n perschåon så leva döm kwar, å I minsch dä, farmor.

Då man tåla om å durr opp naijn så feck I tåla vä han som bestäm om grinda ine kommun våre. Han var väldit trevli å dellmötesgående å då I hämte Pottjen så ha’a naijn vöre där årne….. en större bre’eck å mutter. I muttre naLta. Ja, ja, han vijse ju att vilja fannsch där å I sko ring opp ‘n a mörrnom då I kåm opa jobbe å tack ‘n å frå’åg när ‘n ha pLane:re å installe:r storgrinda som perschonaL’n å jeg ha efterloijst. I kåm et ihog vo ‘n heijt, men I ha skreve opp ‘e opa ‘n lapp.

I håll å va’aL frisk å nö tjännsch hä minder stressat opa jobbe då vä ha bört å pLane:r vo vä sko jo’obb vä fram dell jul. I ha värdnsch bästa jobb å värdnsch bästa kollegom å I kan et ta’ack a Cissi nåo mötje att a bestämd sä för att hä var dags att skaff sä ‘n litar O’oll så att I feck jo’obb. Håva jä naijn kompis som ska’aff ba:n så hä sko pa’ass tidspLaneringen jäde?

I sett vä ‘n hög å papper som I nöges rä’ätt delles mårgandagen, å I jär rättnö fäLa. Snart så kåm Han I båo lave heijm bårte jobbe – övertijd, som vanlit. Hä va’aL väL bra då kuvä:re kåm.

I sko påminn jä om att hä jär tjörkmartnen ope Åijboijn nesta helg. I ha’a gLömt bårt ‘e schöLw. I sko ju fåra dijt å handel bårte Frau Furtenbach som ha disajne grejen där’e stå opa pijtmåle. OM jä sko dijt – å hä töck I att jä skoL – så nöges jä leijt opp a. Lova mä hä! Nesta sönda så konna jä komma dell sporthalln i Hortlax då lage ersch FLecka anårn ‘n hambållscup där å hä jär enda ganga då I et bö tjö:r ‘n mil ensch. I sko et arbeijt där, ötan I sko nju’ut hela dagen.

Lev å må!

Positiv men helvittes ond ändå

Vöre jett gå hä å våra löckLi å gLa då man jär skra:L. I ha bört å tä’änk ine samma banom som citate den bårte filmen den I et kåm iho:g: ”Ni kvinnor talar om att föda barn”. I kan et andes, å så jär ‘e som I ha Niagarafalla mett ine ansikte. Å så ho’ost I som ‘n gåmmal tant (å ja, I jär gåmmal, Bergström). I få tråijst mä att hä jär bätter å våra dåLi neu än i december då vä fåra åt Spanijen.

I ha nasom fäLe hä som sko lämnes in ikwe:L  – nittan sidom så naLta meijr än häLft’n jär kwar. Stäm hän? I nöges skrijv milla 40 å 50 sijd. NaLta meijr än häLft’n åodjåort?  Ja, et veijt I. Ja, ja, man få koncentre:r sä opa hä man ha gjåort å tä’änk att man ha ändå gjåort bårt häLft’n bårte arbeijte den. Hålvtåomt  el håLvfullt? Hä jär frågan.

Pottjen ha vöre ope dagis ida å som jä kåm ihog så löckese ‘n öppen ‘n grind bårte dagisgård’n för naij ta:g seda, å han ha ju vöre le:di i nasom ti’i dåga, å tråo jä et att I va’aL arj då I sij att et fankuLn ha döm årne na öte situaschåon den….. I frå:ge ‘n lä:rar å hon sa’a att vaktmästarn ha’a vöre där å låga dell ‘e. Antingen så feck ‘n dåLija instrukschåonom om vo han skull jära el så….. Jä få schöLw dråga egna schLeutsatsom om vo I tänkt skrijv jen.

I tåo eijn a’ann bårte lä:rara vä mä å vijse na vo I meijne. Kårte ovadell ha I töije ätt hon dråo ne stroppen dell je:sanårningen som et jär förankre ine backen nagerst, före satt’n opa muttern å brecka jä sij. ‘n noijfödd ha’a vorke dråga bårt ‘n. Vä håva gummistroppa den opa schLäpe våre å döm sett ha:Lar än vo döm gjåoL opa grind’n den. Kommun kåm å få sä i samta:L i mårran – I var för förbannad ida då I kåm heijm. Om döm som bestäm om såntjen velle tåga opå sä att eijt bårte ba:na kåm sä eut bårte gå:rn å dracken ine Råosån så stå hä ju för döm. Jeg gå et vä opå de. Döm konna je:s in gamLen opa ålderdomshemma å grind in gåLan, men ånga konna komma å gå vöre döm velle? I va’aL sint, å jä töck kansche att I överreage:r, men om hä var jäde ba:n?

Bake lellstögon den legg Råosån å hä finnsch ingen chans att lä:rara konna pass opp åll ba:na. Häijn soijns et bårte gå:rn.

Jen sij jä grind’n som föräldren å ba:na sko passe:r jöning då vä hä’ämt å lämmen ånga våre, å storgrinda den våra bra för ånga nå et…… Lellgrinda användes då BrygganfåLke sko lämmen mat’n åt förschkåoLa. Meijn kommun att et döm förstå sä vöre man sko öppen gröngrinda den? Jär ‘e hä döm velle sä’äj?

Fortsättning va’aL hä i mårran då I ha gått vidare vä häijna – dell Teknik å servicenämnd’n- å vem veijt om et arbetsmiljöverke å sko få sä i samtal – för vöre skull hä våra för lärara om na hende vä naij ba:n då hä beråo opa hä naijn ha schLåssa. Åordförar’n för nämnd’n behöv naLta goodwill nö så I hav hopp att häijn lös sä fort.

Lev å må!

Skri:je bårte vildmarken

Hä jä hort att naturvårdschverke håva vöre opp åt Kiruna ida å leijte jöning samhälle ätt i dju:r som döm tråo våra i noijtt ine schwänschka fauna. Hä ra:Le å skwe:Le opa ättmiddan bake eijtt å kirunabåon vaL no åller desamma som föreut.

I ha töije reda opa sanningen sko jä veta, å åorschaken dell ju:de den var måora åt ‘n fLe’eck bårte Norrfjärd’n. FLecka spela hambåll å jär dukti så hämst å hon jär en trevli fLe’eck. FLecka, som heijt som en ma:ne (et Maj),  löckese vä å stju:t båll’n ine stöLpa å ine må:L om hvortanne å måora henasch skwe:Le å hä var hä som feck döm å tråo att 1. naijn holl å dräpas el 2. i noijtt dju:r ha’a vandre in över gränscha bårte Roijssland.

Då gullången jen skull presente:r en noijheijt för kLass’n henasch så värd a å tåga vä sä artikeln seda den ganga BLåggen jen var vä ine PT. I hurves samtidit som I jär naLta ståLt att I häng den i’inn i PorschnessskåoLa.

Lev å må!

 

 

Kwinnen konna

I ha’a et tänkt att I skull sette na meijr ötvä datorn för I ha sotte fLeijr ti’im än vo I vell räcken, men I nöges bara få skrijv vöre tacksam I jä:r att hä finnes döm som ställ opp för ander å et bara tänk opa sä schöLwen (som jeg jär gåode åfta). I tåLa om a Linda, a Erica å a Ann som ställ opp helgen dåga urk för fLecken våre å vöre döm få döm å trijves vä sä schöLwen å vä hvorander. Döm få döm å vä’äx å tåga anschwa:r, å opa samma gang som döm håva högt i tak, så tolere:r döm et na waller.

I jär tacksam att döm håva gåo hand om FLecka men, å I hoppes att döm tjä’änn vöre oppskatte döm våra. I ha ‘n fördeijL som  kan använd forume jen, men I tråo att döm ander föräldren håll vä mä om hä I seg.

Lev å må!