I kan no jobb opa turistbyrån, Linda…..

I ha vöre opa sajtsi’ing i kwe:L å I tänkt deijL vä mä å intröcka mijn vä jä. Jä få däremot inga biLdom för hä var så herregu mört då I gjåoL ”reijsa” den. Om jä et jär så tijd åt Råkkness å åt Sjuness så konna jä ju schwäng förbij nesta gang jä et ha na å djära iställe för å sätte jä framma teven. (Jä som nö båo södereut, få väl pLane:r naLta meijr vä fLeugbiljetta men hä årn jä no säkert).

I nöges ju stjuss FLecka ope sporthall’n i Sjuness to gang i veckon, å i kwe:L så holl I å gresen där I satt bake ratt’n å I sa’a åt a att I bara skull schLäpp å a för I nögese tjö’öp mä na å dre’eck ope macken i Råkkness. Jä som ha vöre där, el reijnt å båo där veta ju vöre langt milla hä jä:r – en trebråo stji:L boijan åt – jär ’e ensch ti’i meter? Hä skull vara råoLit å veta voför dom et schLåo ihåop boijan lä’äng dellbaks. (Nö vell I egentlijen et veta hä, men om hä nö fennsch naijn historijelärar kan han el hon – I vägger för hen, skrijv ne voför män et vä så ma’ang åoLom).

Trebrånn jär vacker å gåLan å heusa som stå ötvä vägen våra vacker döm å, å hä ve’erk som att boijn (Råkkness) ha stått sti’ill i tijn.  Hä var grannt nanting. Lellboijan den, som jär eijn å samma, ha bra vä service: en mack som ha öppet dell ni’i, Sigvards – dijt man åkt då man var lit’n å föräLdren handLe råijkefLäske, vöre I nö kan minnes hä, i matställ, ’n affär där döm sälle tapetren, å veta jä na? Döm håva ’n bankomat den ötvä vo I tråo var sparbanken. Herre je, vä som båo ine boijn men nöges end åt Åijboijn för å hämt penninga. Hä jär stjillnen opa stjit’n å pangkakon.

Ida ha I å vöre in åt sta:n för å trä’äff a Cecilia som jär en ”sexig bäst” å  I löckese å träff fLeir bårte kolle:gen henasch, a Anna, ’n Mats, a Jenny å dellåmägen a Doris som I ha tåLa om föreut häLse opå mä haijn ganga – hon breuk et ållte djära hä. I töck om döm ållihåopen å I hå:L tumma mijn, men nö sko I et tåLa meijr om hä.

Han I båo lave då å då, kom visst heijm i mårrankwe:L seg ’n, å vä få väl sij om vä tjänn åt ’n. Pottjen fann ’n mö’öss ine ’n lå’å å I sa’a åt ’n att hän var ”pappas mö’öss” å då lukte Pottjen ine mössa å sa’a vä ’n mijn å sanknen ”gott”. Han jär gåode gullat, fast I vell sälle ’n ötemilla.

Lev å må!

Annonser

Noijpisse men gullat ändå

I hav ’e gåode bra egentlijen, men man nöges få bekLåga sä ändå. Att I ha mötje å djära jär väl eijn sak som jär lätt att tåga dell åt ander, men I veijt et om hä som hende ikwe:L då I satt ötvä tjöksbåoLe jär ty:pist för å håva småba:na.

Pottjen gnälld å var tråijtt, men så:v man et opa dagis så få man ändå et gå å lägg sä kLåkka håLv säx för I jär et gjård för å kLijv opp före sju om mörrna. I bestämd mä då för å gå eut vä ’n i tag. Då ’n et ha’a na kLedom opå sä, satt I ’n ope potta å seda hedd I opå ’n böxen, en trå’åj, en gens, overalls’n , gummistövLen, hanschka där et ’n velld få in tumma sijn årdentlit, å så schLeute vä vä ’n mö’öss ope skålln. Å ’n refLexväst, som en et töckt om.  I ställd eut ’n opa brånn å så kLedd i mä schöLw ine vinterkLeda å då I djick eut ho’oL I vöre ’n sa’a för sä schöLw ”pin’te ne:” som opa måLe hansch betoijd att ’n ha pisse ne sä. Han ha et pisse ne sä opa I veijt et vöre läng – å ången jär törr om nettren, men nu så töckt ’n att hä var i lämpLit dellfäll. Hä var bara in. (I var bara tvungen å tåga i kort då ‘n stå å harmes ope gräsmatta.

H(ä var tur att I ha to overalls åt ’n så I feck djära om hela process’n ytterlijare en ga’ang, men seda så djing ’n hela vägen åt koopera (firahundra meter stoijvt) å nasom hela vägen dellbaks. Han samne gott för i litet tag seda.

Eijn bårte påijka som I lärd tjänn då I gjåoL praktik opa en skåoL jen omkreng var opa koopera å då’n såg mä råope ’n å fråge mä vöre hä djick vä bLåggen jen. Dagensch ångdåom! . I vart gLad nöges I dellstå, å han värmd hjärte opa ’n gammeltant nanting.

I ha fäLe hän I sko lämmen in åt fredagen å I tjänn mä gLad över hä, å i morran sko I å’åk in åt sta:n å sij om naij jobb. Nö sko I däremot avschLeut kwe:Ln vä Sheldon Cooper och vä å sij True Grits – I äLske fiLmen vä ‘n John Wayne så hä va’aL intressant å sij vöre noijfiLmen jen håll sä.

Lev å må!

Hä do:g vä kranvattne å….

Då FLecka trä’än hambåll i Sjuness å I nöges håva Pottjen vä mä, så konna vä et sta’an ine sporthalln för hä fensch ingen Läktar el nagerst man kan leta ‘n spreng omkreng. I vä:L att fåra nagerst vä’n iställe å håva naLta kwalitetstijd vä ‘n så ‘n sko lärschä vöre man sko våra i sociala miljöom. Hä pass bra å fåra opa affäran om kwellan då hä et jär så ma’ang omkreng för då bö I et höv fres frå så mötje.

Ha tag omkreng trette mineut seda så håll I opå å va’aL geudat hä ‘n et hoijr förmaninga mijn. Ida åkt vä in opa matvaruaffärn ope backen å hä börje bra – han jär intresse:re bårte ållt som sno’orr å fe’err å hä fensch ju fLäkta ine take opa ‘n affär så han gå mestadeijLs å sij oppätt take ell så lägg ‘n sä ne å kontrolle:r att tjylsystema ine frysboxa funge:r. SchöLw stå I mest å få stjämmes, men I tag heller ‘n å’ång som sprent omkreng å häLs opa åll som en sij å som pe’ek åt ander männisch å sko vijs döm na som ‘n ha fonne, än naijn stjitång som ra’aL  å beijs å rijv ne grejen. Om bane mett gjåoL så, så skull I no dåijj tråo I. Opa biLd’n ovadell så ha ‘n honne vrijd opa majonästuba opa annar rada å så fann en na ännu meijr intressant den bak.

Ätt ‘n håLvti’im å socijal träning så fåor vä opa Storfors där I kan läsa pitetiningen å schLappen å en ströko.

Hä va’aL naLta konsumentopploijsning opa bLåggen idag. NaLta waller-skribent’n feck i tips att Kokosvattne var perfekt å dre’eck om man velld va:L oppfriske å peggen dell, å ätt stressamorgan våre så fann I ‘n fLask opa priva:t’n å I tjöft’n. Vo sko I sä’äj? Hä var så nåkt att I ho:l å spoij. Hä gå som et å förkLa:r vä åoLa vöre ugLit hä var. I fråge Pottjen om ‘n velld håva naLta dre’eck å jä skull ha sijtt mijn han gav mä då’n feck hän ine monn. Han såg så ajntjeLi ut, som om I reijnt å ha’a schLöje ‘n. FLaska stå ine tjy:Ln om hä jär naijn som vell håva. Men jä ha vorte varne!

Lev å må!

Länschman var opa rast.

I ha schLeute å stä’äll väckarn om mörrna, för vanlitvijs så vaken vä då FLecka kåm oppför trappen om mörrna. Antingen så nöges hon a smöge som en indijan el så såov jeg å Pottjen åovanLit hart för I vankne et förränsch hon kåm in å sa’a att hon skull fåra ope skåoLa. I låg kwar o titte ine telefon å såg om I ha’a fått na post, å då Pottjen vankne en kwart ättåt så låg va kwar å ha’a ‘e så trevLit då mobiLn men ri’ing å FLecka seg att lärarinna, a Britt, ha’a fråge na om hon et skull nest tannläkarn ida. No stämd hä. En fem i ni’i skull hon våra nest regLerarn i Norrefjörn. Vä feck naLta brått.  Meda FLecka cykle heijm, sno:L I Pottjen ope potta, tåo opå mä kLeda, leijte fram gummistövLen å ‘n ja’ack å ‘n mö’öss åt ången. I hedd tri hårkLämm ine håre så hä et skull ri’ijt åt åll hålla å så bar hä å precijs då FLecka kom heijm. Vä hant, om man et räcken att vä våor to mineut förscheijn. SchöLwa besöke tåo väl fäm mineut hä döm titte ine monn henasch å sa’a att nö jär’e no bara i år kwar innan hon få böre vä tandställning. Hon längt delles, sko jä tråo.

Man kan ju et jära na åt vä:re vä håva, men jär ‘e för mötje bejärt att ha kond bLå’ås åt naij anne håll NAGE år så vä schLapp få åll jävla löva bårte granna. Hvor år så sambLes löva jen eut fastän vä nasom saken tre:d. Vä håva en kLu’ung å bjärk å eijn vä aspen, men ändå så nöges vä tjärr löve så gudihimmeln.

Nö ha I gnällt fäLat. Nö sko I ta hand om naijn a’ann som gnäll.

Lev å må!

FeijtfLäske å dåLit samvett.

Ida ha I haft naLta dåLit samvett att I var ond opa affär’n den, för döm som jobb där håva väl naijn anledning å våra nå’åk vä fåLke som stör döm då döm tåLa vä kompisa sijn. Et för att I broij mä, vä tjo’oL förbi där ida å då håLvskratte I för mä schöLw då hä ståo to bilom ötaför. Försch var’e eijn, seda var’e den a’ann å snart hoppes I dömjen  få stä’äng.

I april så tjöft vä en håLv stöckegrijs å vä ha tåije frösetjötte bårte ‘n hela sommarn å nö då I behövd hitt opp na mat åt ånga så fann I bara sijdfLäske ine i storscho:k. I grubble naLta vo I skull djära vä de, för om I sko våra ärLi så jär väl et sijdfLäske na som I skull handel opa koopera, å I fåtta åller vöre mötje sijdfLäsk en grijs ha:v. I veijt et vo I tänkt då vä beställd a:se den. Hä schLeute då vä att I skar reuten ine schwå:Ln å krydde vä sålte, schwårtpepparn, curry å råijkepapprika å skar opp en lök å to äppLom å hedd ållt hänna ine en form. I stjusse in hä ine ungen (125 gra’a) å hä feck stå i trij ti’im. Ättåt vände I opa bijt’n den så schwå:Ln kom oppåt å skruve opå värmen dell 200 å lämne ne såpass att ha feck grannfärjen. Hä soijnsch et så väL vöre grannt ha vart, men jä få lijt opå mä.

Å gott vart hä, nanting så evinnerlit, fast et tråo I man kan ita hänn åfta då äppeLbijta å löken no ha’a omkreng nittefi’ir prosent å feijtt ini sä. Men gott var’e!

Nö sko I förschö:k å fä’äL arbeijte mett som I nöges lämmen in åt fredagen. Pottjen jär heijm i mårran så då va’aL hä et na gjåort jen heijm.

Lev å må!

Värschtställe I veijt……

Hä finnsch ‘n affär i pijtstan som I håta vä åll kraft som finnsch ine kråppen jen. I va’aL reijnt opa dålihumöre då I gå in där, men I dji:v döm schans opa schans opa schans för I tråo verkLit opa häijn vä å handel lokaLt. I tåLa ju förschtås om eLektronikaffärn opa backen – han vä i anne åoL för ståor nanting ine namne. I ha’a vöre opa biblioteke å kom opå att vä nöges foiL opå ‘n noijpatråon ine skrijvar’n å så sku vä tjö’öp FLecka ‘n fiLmspelar dell rumme henasch. Vorenda gang I gå in där så jär ‘e heijlt åomåjLit att få na hjöLp å döm som ”jo’obb” den i’inn. Eijn bårte säLjara den tåLa vä vo som nögese våra ‘n kompis om naijn a’ann som var schu:k å bå’å töckt att ha var dags för sjuklingen att fåra å te’est sä. Den ståo I å ha’a tänkt spende:r pänninga mijn, men veta jä vå I gjåoL? I packe in ånga ine biLn å tjo’oL åt LeuL där I feck hjöLpa vä eijn gang å I handle meijr grejen opa Megaheuse den – samma tjedde, men åoLik kundservice. Stjämmes sko döm djära. Förresten, om hä jär naijn bårtå jä som et jär så bevandre ine åoLleijka mijn så tåLa I om Elgiganten. Om jä töck affär’n opa Backen jär bra så broij et hä mä na – I håta ‘n.

Nö tråo I att I et sko skijv na meijr i kwe:L för I tjänn att I jär ond än för hänna. I tråo att I sko gå å översätte naLta meijr öte arbeijte mett så att I lungen ne mä. I hoppes å opa bätter jaktLöck åt Han som sett opa pass ine skåogen heller än jär heijm vä åss. Döm skeut åssit ida ine grannväre.

 

 

Jär bLåggen jen riktit hundra?

Nö sko jä veta att I ha prestaschåonsångest’n för vo I sko skrijv jen i kwe:L. Häijn jär nämlijen inLägge nummer hundra. Eijtthundra ga’ang ha I stjicke in na opa bLåggen jen. I trådd åller hä skull va’aL så ma’ang å hä sko gud veta att et hav ‘e vöre bra skreve åll gangen, men I jär gåode gLa vöre I ha fått ihåop hä å att I et ha vorte leijss än opå de. Vanlitvijs så schLeut I djära na då hä schLeut våra råoLit.

Jär I nåijd vä na? Ja, eijn sak fensch jen ine bLåggen som få mä å skra’att å där I faktist tjänn att I ha löckese vä na å hä jär rubriksättningen opa inLägge om hon som feck ögonbroijna sijn våLdspLåkke opa i stä’äll i stan. I döpt inLägge dell ”Broij-n dä Britta”. Håijr jä? Hän jär i eksempel opa humorn men som I så järna vell förmeddel åt jä.

(I ha et na noijheter åt jä som I tåLa om igår, men hä kåm väl förmodlijen naijn bekräftels opa hä I redan veijt.)

I ha sotte ötvä datorn hela dagen, från kLåkka brått delles FLecka kom heijm kLåkka fäm. I jär nasom kLar vä ‘n proschäktpLan som I nöges lämmen in åt veckon, men I ha schwårt för å hi’inn na då I ha Pottjen heijm. I ha fi’ir sidom fäLaskreve  å nö nöges I bara översätte hä dell engäLska å stjick in hä. Hä sko I hinn i nått å a mörrnom. Seda sko ången få komma heijm.

För å fi’ir att pLan den jär kLar å att jeg fi’ir 100 så tåo I FLecka vä mä å så fåor vä å åt opa lokal för annar dagen å ra: . Hä ha åller hende föreut om man et ha vöre ötomlansch nagerst. Hä vaL pLätten å sylt’n i mårron å rest’n å veckon.

Lev å må!