Dö jär et våre Talman heller

”I skull konna hå:l vä dä, men I sij et vo:för vä bå’å nöges håva fel….”

Sistveckon jen ha vöre jobbi, å I tåLa et om att hä jär kolschwårt eut, ell att hä jär schLäntat å rengen na som hvorenda da. Å et tåLa I heller om att Pottjen ha fått vattkoppen å ha hå:le mä o’opp om nettren, meda han ha vöre pegg å gLa om da:gen.

Å fastän I ha skråLe över att a Moster Karin, söstra åt farmåora men, ha lämne åss så jär ju lijve så: att om man ha levt i langt å bra lijv å fått våra löckLi vä ‘n stor å fi:n famille så kan man tjä’änn tacksamheijt fastän schöLva perschåon jär bå’årt å man saken ‘n tijd som jär bå’årt.

Men vo sorr I om då? Om jä et båo ine ‘n gro’ott så konna jä ju et håva ondvecke å håijr om a Lell-Maria som ha bått nasom hela lijve sett i BLåsmark å som nö eventuellt nöges fåra dell ‘n pLats där a et kåm å va’aL så väl omhendertöije som a va’aL där a jä:r neu. I jär et religiös å mä, men no hav I sagt åt ‘N vo I tö’öck om heijn mila tå:ren. I sätt hoppe mett att naijn ta i beschLeut som verkLit jär vä familjen jen i centrum.

Häromdagen kond vä å läsa om ‘n famille som båo i Råne som skul avijses bårte lande våre, där piLot’n väggre lö’öft pLane vä döm ombåoL. Konna jä ståva civilkurage opa MåLe våre? Et jeg.

Å hä spela ingen råll voda fLecka jen jä:r, å vöre bakgrunda henash sij eut – å jä: som töck hä jär i årning att ställ männischen mot hvorander, å ra’ank döm ötefrå voda döm våra, jä konna schLeut läsa neu. I töck jä våra uschLi så hämst å I vell et att jä läsa sijda jen.

Lev å må!

Hä jär et bara foggla som konna fLe’eug

Samsung-Galaxy-S5-cracked-screen-fix-nyc

I jo’obb ju opa Boijn å hvor morga nöges I fåra bårte boijn där I båo å I veijt eksakt vöre lä’äng hä ta å tjö’ör över Sju:schmark, Råosfårsch å KLöver’n för å komma fram. Då na he’end – som att Pottjen va’aL schu:k – så nöges I pLane:r opa i anne vijs. Om tijsdagen så fåor I ne vä ången dell föräLdren mijn opa Storfors å I ha’a gåode brått. Siste I djåoL  var å frå’åg FLecka om a behövd na pänningom å hon jär et dåmm så hon sa’a att no veld a håva nager kråon. Då I leijte åt port’n ine väska så la’a i noij-telefon med opa take å jä konna ju förstå vorsch häijn schLeut…..  Jåda, hon feck ‘n schLant å I fåor åt Älvsbyn. 

Hä jär et mötje trafik milla Pijt å Älvsbyn, men I mött to lastbilan som tjo’oL nera hvorander å vinddrage tjändes ine bil’n. Då sist’n passe:re så small e dell ine bakleuka å I hant tä’änk att no var ‘e väl märklit å få i steijnskott den bak, men då I et broij mä om steijnskotta så schLäppt I hänna. 

Då I kåm fram dell jobbe å gå in å et finn åt telefo:n men så förstå I ju vo steijnskotte den va:r. Telefo:nfaruL’n bLåst å:! I mindes et vorsch I var å då I tjo:L om sträcka den så fann I et åt ‘n. I fåor nest länschman å anmält vo I ändå ha’a löckese vä. Men veta jä na? Döm ri’ingd att naijn ha’a fonne åt mobil’n men i Kwarnbäcken å pershåon jen ha’a lämne in ‘n å hä var bara å hä’ämt ‘n opa staschåon i Pijtstan. I var nalta nervös då I vänte opa å få sij ‘n för hä jär ju bara gLa:se öte noijmobila å I tjo’oL ändå hundratju….. nitte tjilometer i tijma. 

Bara nalta ha’a gått sander – nalta bårtskråpa ine pLast’n å gLase ha’a sprocke ine i hörn men annarsch var ‘n som noij. Pissvecka men vart bra. ‘n stand i alla fall…. 

Lev å må!

Hä årn (- itolåge) sä

die schlangeHej opå jä!

I förstå att hä ha vöre nager bårtå jä som et ha söve så mötje seda I berätte att diskmaski:n men ha’a gått sander,  men I kan lungen jä. Hä vijse sä att avloppsschLangen som vä reijndjård förra ganga et var reijn alls ötan hä ha’a riktigt tjitta åt den ine. Nö rann e et na vattn alls. I var tvungen å stopp ne schlanga ine paltgroijta men å kåok opp ‘n å seda stå vä ‘n tratt opa altan å leta kåksö:na renn jöning schlanga. I holl å spoij då I såg vo som fannsch den ine……

Före vä bö’örd vä hänna så re’engd I åt NELAB för å frå’åg om döm ha’a naijn noij heijm, men et faruL’n rengd döm dellbaks åt mä. Hä jär dåLi servis hä å, så nö fennsch e to företag i Pijt som I et handel nest na meijr. Et jär ‘e na heller, för man kan handel i LeuL å. I spåra firahundra kråon opa å stå å tjoijjes – hä jär et dålit hä.

I bjud å opa i våortecken för noijest så kom fLeijr bofinkom dell bjärka våre. Då I var lit’n så sa’a I att I ha’a sitt ‘n ”fLygande boshink” å hä va’aL I påmind om då å då.

imagesLev å må!

Bilan å stjitatjällera

omkorning

I missberänkne tijd’n då I schLeute opa jobbe ida så I hamne mett ine bil-snigeln som sko heijm dell Pijt bårte LeuLstan. I va’aL heit då I tjö’ör bLand döm som I et riktigt förstå: vöre döm kan ha fått i tjörkårt. Vem faruL’n legg i omtjörningsfijL’n i 95 då bilan åt annar sijda tjör 94? ‘n omtjörning som tag fLeir mineut?  Gudihimmeln vo I var ond då I kom heijm.  Hä jär tur att I et hav lisensch opa i jivä:r för då ha’a gobben ine ni-föRten fått däcka bårtsmolle. Så fennsch ‘e ju dömjen: Döm som tjö’ör hundrati’i då hä jär dubbelfijle, men som tjänn att döm nöges broms ne  dell 85 då hä bara fennsch eitt tjörfält. Döm va’aL I å geudat opa.

Då I skol åt ”boijn” om mörrna så nöges man pass sä för å fåra ä’ätt ni’i, för då ha LeuLpanschonä:ra beschLeute att döm sko eut å fintjö:r, döm å langtra:dara jär torschdågan mijn naLta minder angenäm. Hä jär tur att Påsken kåm rättnö så I få schLäpp fäLes ötätt vägan så mötje.

diskmannen

Diskmaschi:n jär schLarva! I ha försökt vänt eut Han I båo lave för han ha lova att ‘n sko låga a:se den åt mä då ‘n ”är ledig”, men et faruL’n ha’a ‘n vöre ledi än. I kwe:L tåo gLa:sa schLeut ine skåpe så I nögese ställ mä å di’isk. Hä var lä’äng seda hä hende. Ha’a I bått lave naijn a’ann så ha’a I hatt ‘n noij maschi:n, men hä jär ju bra för penninghögen att ‘n jär dukti opa töcke.  Hä va’aL nager dåga dell utomlansch för penninga vä  et bö spende:r neu.

Om man lä:s artikeln jen ovadell så stå ‘e att karan va’aL löckLi bårte å di’isk. Jeg va’aL ‘e et. I va’aL torr om hendren å illspeckot. Värschte jär att I ha dubbeLt kwa:r opa bänken å djära.

Lev å må!

 

 

 

Men kör då din jä*el!

Hvor onschda så nöges I sette opa åoLika sortomsch konferanscha opa jobbe mett å I jär ond då I gå däda, för I håta då tijd’n men  et använsch dell na nöttit. Att ‘e et sko gå å hå:l sä dell eijtt ämmen ötan man nöges fåra ållomstanch. FåLke töck om å pråta om ållt hä som I et jär intresä:re å.

Då man båo lave ‘n trijåring däremot så fensch ‘e både pLats’n åt frustraschåon å åt storskratte. Han löft humö:re mett för de mesta – han jär mä geudat å, men I få skra’att åt ‘n ötemilla.

photo(188)

         Ången jen båo et i Ängelholm, men han jär gåode gullat ändå vä ”fjäknaj på näsan”

I går så sa’a I åt ‘n att vä skull fåra å häLs opa söstra hansch som båo nest föräLdren mijn opa Storfors, å kommentarn hansch vijs ju att hä jär eijtt å anne som fast’n ine skålln opå’å ‘n för han sa’a: ”Jaha, ska vi fara till morsan och farsan?” I kå’ål åller föräldren mijn för anne å hä ha’a ‘n snappe opp. I kond et håll mä för skratt.

Då vä skull schwäng eut opa E:fira bårte Råssveck så feck vä vä’änt bake ‘n gammelbijl vä stora backspeglom å man kond sij väL att hä var’n gammeltjälling som tjo’oL. Hon var lit’n å gullat å grå. Pottjen titte förrunt ståoLn men å se:g vä hög å reijn stä’äm: ”Men kör då din jävel!” Hä jär et schLugt vöre hämst hä jä:r, men I kan et hå:L mä för skratt. I seg åller åoLe den å hä jär et Han I båo lave heller, så I veijt et voda hä kåmm. Vä schwäre jen heijm, men et faruLn schwä:r vä åt gammeltanten som ta lä’äng opå sä då döm tjö’ör….

Hä vaL no na bra bårte haijn å få I hoppes. Präst jär väl et å tä’änk opa, men ‘n börschtbindar jär et dumt hä….

Lev å må!

 

Vo skull jä jära om jä vo’onn nagar miljåon?

Förscht så nöges I ertjänn att hä legg langt bårt att i sko vi’inn nager penningom för I spela åller, I tjö:p et lottan, ell spela opa tra:ve ell opa stru:ktipse.  Sist I tjöft mä ‘n lott så vare för å vi’inn ‘n håLvgrijs bårte Olosson i Lellpitt, men et vann I. I tjöp et ensch lottan som ånga fäLes å säL för hä jär et lönt.

index

Men om I vann ‘n schLant så sku bårte förschtgrejen I skull onn mä våra å anställ ‘n vaktmästar vä i sneckarinträss. Vä håva ti’i projekt som våra ine pLaneringsstadie å vä håva et naij tijd el work för å fä’äL döm. Vele jä veta vo vä håva för ö:ga?

1. Garasche nöges rensches opp å rustes dell (hä jär et mett projekt, men I hav et nagerscht å håva sörvel’n men). Veta jä vöre ma’ang motorbLåkk Han I båo lave ha den ine? Säx stottja! Eijn to trij fi’ir fäm säx! Vöre mang kan eijn männisch behö:v? Eijtt dell, schwåra’n mä  då I frå:ge. Han var et bLijd ope ö:ga.

2. Vä hä bört å rijv eut bastun å duschrumme för goLvmatta schLäfft å hä vart i totalrenoveringsprojekt som et jär håLvfäLa ensch – vä veta et ensch vo vä sko djära vä rumme den. Stort va’aL ‘e.

3. Seda ha vä tänkt djära om tjö:ke å vardasrumme å fLötte tv-rumme dell i sovrum å hä va’al djära vä na hämst, men då vä et konna komma överensch om vo leukom vä sko håva, ell vosch ållt sko våra  inte tjöke – ell om vä ändå et skull heva opp ‘n noij balkongdö:r så legg projekte å vä’änt.

4. Seda sko vä jobb vä eutsijda nalta å bögg åss ‘n storaltan åt framsijda, bögg noijtt bråotak å heva lampen å noija markisom (som legg å vänt ine förråde) å djära vä ållt hänna så sko vä må’åL om kåken å då vell I håva ‘n a’ann färg för vöre råoLit jär ‘e å må’åL ötan att ‘e soinsch?

5. Leijkstögon sko fLöttes ti’i meter å vä sko heva ‘n grillring där stögon nö stå (verke öte han legg å vä’änt)

6. Om lördagen så djick I inn ine Pottjens rum å tänkt att no ha’a e ju vöre bra å tapesche:r om jen ine å va’aL å vä garderoben som stå ine hörne…. I reijv eut ‘n men då vijse ne sä att goLve var lagt kreme skåpa:se den å et faruL’n var’e måLe ine take. Dessutom så var ‘e å’ått lager å tapet opa väggen som et ha gått så helvittes jett å få bårt. Ått lager bårte trij väggom legg nö opa i noijlagt goLv. Take jär åomåLe men I ha fonne åt na grundfärg å Han I båo lave lova mä å må’ål opa resten.

7. Badrumme o’opp nöges vä  å fiks dell.

8. Vapenrumme sko fLöttes opp dell friseringen (et mett projekt heller egentligen, men hä jär fullt vä grejen den ne’e å Pottjen kan bö få sä I rum dell för hansch jär så litet)

9. Seda tåLa vä om å isole:r i rum ope kå’åLvind’n å djära åss i storsåovrum vä i ståorfönschter.

index

Tänken jä, om man bara ko’ond reng åt ‘n  Rickard (ine drömmen men heijt verkmästar’n men Rickard) å bede ‘n schwäng förbij opa Byggföretage för å böre å beijt å lista jen. Värschte jä:r att I et spela opa tra:ve ell tjö:p lottan. Hä jär bara å sätte sä vä tapetkatalåga å beställ. Pottjen skull få bestäm vöre ‘e skull sij eut ine rumme hansch men han vä’äRd Hello Kitty-tapetren, men I jär et så progressiv ine genustänke mett än – hä va’al bilan el dinosauren.

 

Lev å må!

 

 

 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

pope2

I ha hatt e jobbit opa jobbe mett gåode lä’äng å I ha jobbe meijr än vo som var tänkt å I jär et riktit i årning än, men I lä’ängt åt sommar’n då I et sko jära na. Ja, om man nö et räcken hä som I vell jära ine standa I vell jära ne….

Då ‘e var som värscht å I et ha’a så mötje å si fram mot så deuk ‘n rekLam opp opa Facebook om i båolag som ha’a ‘n fLeug-re:a opa biljetta åt Rom för 249 kråon enkel väg. Vä båoke, jeg å Han I båo lave, å i mitt’n å januari bar ‘e å. I var tråijtt å reijsa ötan ba:na var vo I behövd. I ha ållte önschke å fåra åt Rom, men då man jobb vä spanschka så jär ‘e som bätter å fåra dijt.

Vä:re var bra, I åt Margaritapizzen vor da: för hä var nö bäste I nanschtin ha’a småkka i pizzaväg. (I ha et ite hämtpizza seda vä kom heijm ötan I båka döm schöLv för å finn åt rätta sma:ken – I jär ne:r). I feck tå:ren ine ö:ga då I såg Spanska trappan, I vart förvå:ne att Fontana di Trevi där a Ekbergs Anita båda, var som bake i heus, å I förvånese att I et vart impone:re å Colusseum. Vä djing runt stan den å guerillaturiste å ha’a som sitt ållt opa to dåga. Tredje dagen så rengne ne å I feck opptäck att I ha’a i ho:L ine vänschterskåon.

Vä tåo tå:ge åt Vatikanstaten för om man nö ändå jär den bå’årt å fastän man et kansche jär gudakti å’åll gangen så nöges man ju fåra dijt. Tråo jä et, att då vä kom dijt så var’e foLke så gudihimmeln opa Petersplats’n å man nögese gå jöning ‘n metalldetektor för å komma sä in. Då vä gå in så sij vä ju ‘n Fransiskus, han som represäntär Herren våre opa JåoLa, fäLes runt ine golfbi:Ln hansch å han sta’an för å tju’uss småba:na. Ätt ‘n ha fäLese runt nager värv så gå ‘n opp opa ‘n scen å böre vä predijkan. Å så kom hä…..

1524692_10203030921683029_1292298574_n

Då vä stå den så djiv ‘n åss välsignelsen å I töck häijn jär gåode kLämmit. I tråo et så hart opa skrefta, å I töck väl att katolicismen jär bårte värschte som finnsch, men ändå så hav I vorte välsigne å’n På’åv. Hä kan vara bra å håva hä som i ess ine ärmen om I skull hammen ine ‘n knijp. Bara ötefall att…. Bråor’n men fråge om I ändå et ha’a bört å bri’inn då I feck håijr åoLa den. Han jär åogudakti å förlåore….

I funde:r om ‘n Fransiscus nanschtin ha vorte skreve om opa pijtmåLe föreut? Hä lär no kansche et he’end na meijr opa sijda jen.

Lev å må!